Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η οργάνωση και η ανάπτυξη ΠΜΣ στην επιστήμη της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και της Ηλεκτρονικής βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τον τομέα της Ενέργειας, την Ιατρική, την προστασία του Περιβάλλοντος και γενικά τις προκλήσεις της σύγχρονης Κοινωνίας. Είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Το ιδρυόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας τόσο στην Ηλεκτρονική, όσο και στη Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η αναβάθμιση των σπουδών σε συγκεκριμένες ειδικότητες της Φυσικής με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, καθώς και ο περιορισμός της διαρροής προς χώρες της αλλοδαπής των καλύτερων από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής και άλλων Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   α. η εκπαίδευση σε προχωρημένα και εξειδικευμένα θέματα Ηλεκτρονικής καθώς και Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος με έμφαση στην Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων, στην Υπολογιστική Όραση, στην Μηχανική Μάθηση, στην Αναγνώριση Προτύπων, στην Συγχώνευση της Πληροφορίας, καθώς και στη Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, τη Μετεωρολογία, Κλιματολογία, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Πρόγνωση Καιρού και στην Κλιματική Αλλαγή, ως επίσης στην εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,
   β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ,
   γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
   δ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες στα σύγχρονα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος,
   ε. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα στην κεντρική κυβέρνηση και στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

   Το Π.Μ.Σ. στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
   1. Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics – Circuits and Systems).
   2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (Electronics and Information Processing).
   3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει και λειτουργεί, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3058/23.07.2020 τ.Β΄) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

   Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτρονικής, καθώς και τις εφαρμογές αυτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

   (Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στη διεύθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.

   Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική»   οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες τρείς (3) ειδικεύσεις:

   1. Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics – Circuits and Systems).
   2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (Electronics and Information Processing).
   3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ανά Ειδίκευση:

   1. Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα

   Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής,  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής και Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

   1.  Ηλεκτρονική & Επεξεργασία της Πληροφορίας

   Στην ειδίκευση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής,  Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

   1.  Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

   Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Υποβολή αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, από 10.08.2020 μέχρι  20.09.2020τα ακόλουθα:

   • Αίτηση με την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένες ειδικεύσεις (σε έντυπο που βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ή Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αν το πτυχίο δεν έχει ακόμα απονεμηθεί..
   • Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον αυτός έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
   • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (Για υποψήφιους εκτός του Τμήματος Φυσικής).
   • Αντίγραφα πιθανών ερευνητικών εργασιών.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ως άνω αναφερομένων Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι, εφ όσον επιλεγούν, θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

   Διαδικασία επιλογής

   Όσοι υποβάλλουν εμπροθέσμως υποψηφιότητα υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη, στις 28.09.2020 και ώρα 10:00 π.μ. Οι χώροι διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση.

   Η συνέντευξη γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του υποψηφίου και μόνο κατά την ως άνω ημερομηνία. Η μη προσέλευσή του υποψηφίου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, αυτομάτως τον αποκλείει από την επιλογή. Η συνέντευξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μόνο αν το επιβάλλουν μέτρα πολιτικής προστασίας.

   Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι: η διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο της επιζητούμενης ειδίκευσης, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, τυχόν υποτροφίες, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με την κατοχή επίσημου τίτλου σπουδών και με εξέταση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

   Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ΄ έτος σε κάθε ειδίκευση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δέκα (10).

   Επικοινωνία

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (email[email protected], τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία.

   Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη Διπλωματική Εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   1. Ειδίκευση: «Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα»

   Α’ Εξάμηνο
   Αναλογικά VLSI Κυκλώματα (7 ECTS)
   Ψηφιακά VLSI Κυκλώματα (7 ECTS)
   Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας-Εργαστήριο (8 ECTS)
   Σχεδιασμός Συστημάτων με Μικροελεγκτές (8 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων και Αναγνώριση Προτύπων (8 ECTS)
   Τηλεπικοινωνιακά VLSI Κυκλώματα (8 ECTS)
   Ειδικά θέματα VLSI (7 ECTS)
   Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων με FPGAs (7 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας»

   Α’ Εξάμηνο
   Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Σήματος – Εργαστήριο (8 ECTS)
   Σχεδίαση Συστημάτων με Μικροελεγκτές (7 ECTS)
   Μηχανική Όραση – εκμάθηση (8 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (7 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων – Αναγνώριση Προτύπων (8 ECTS)
   Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (8 ECTS)
   Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με FPGAs (7 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (7 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Μαθήματα επιλογής
   Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (Α΄ Εξαμήνου)
   Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (Α΄ Εξαμήνου)
   Τεχνολογίες και προγραμματισμός διαδικτύου (Α΄ Εξαμήνου)
   Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας (Β΄ Εξαμήνου)
   Ατμοσφαιρικά Γεωφυσικά και Σήματα Τηλεπισκόπισης (Β΄ Εξαμήνου)
   Βιοϊατρικά Σήματα και Εικόνες (Β΄ Εξαμήνου)

   3. Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

   Α’ Εξάμηνο
   Δυναμική και Συνοπτική Μετεωρολογία (10 ECTS)
   Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (10 ECTS)
   Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας – Ατμόσφαιρας (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Ατμοσφαιρικές Προσομοιώσεις (9 ECTS)
   Στατιστικές Μέθοδοι στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (9 ECTS)
   Ενεργειακή Μετεωρολογία (8 ECTS)
   Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email