Εφαρμογές στη Βιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:

   • Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
   • Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων
   • Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των Βιοεπιστημών. Το πρόγραμμα παρέχει θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση επιστημόνων στις σύγχρονες εφαρμογές των Βιοεπιστημών όπως:

   • η Μοριακή Βιολογία,
   • η Γενετική,
   • η Μικροβιολογία,
   • η Βιοχημεία,
   • η Ανοσοβιολογία,
   • η Βιοτεχνολογία,
   • η Νανοτεχνολογία και η Υδροβιολογία, οι οποίες αφορούν στην Υγεία, στη Βιομηχανία, στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, στην Αλιεία -Υδατοκαλλιέργειες, στο Περιβάλλον και στον Άνθρωπο.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή σαραντα πέντε (45) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

   Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:

   1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
   2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων
   3. Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ανάλογα με την κατεύθυνση. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεπικουρούν στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος με πίστωση αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 4.500,00 €. Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής για την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την λήξη των εγγραφών.

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου σε παρένθεση):

   • Βαθμός πτυχίου (20%)
   • Βαθμός τριών προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με την κατεύθυνση (10%)*
   • Συναφής με την κατεύθυνση διπλωματική εργασία (20%)
   • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την κατεύθυνση) (15%)
   • Προσωπική συνέντευξη (35%)

   * Εκτιμάται η συνάφεια των προπτυχιακών μαθημάτων με τα παρακάτω (ανά κατεύθυνση):

   • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Μοριακή βιολογία, Βιολογία κυττάρου, Βιοχημεία, Μικροβιολογία, Γενετική, Βιολογία ανάπτυξης, Φυσιολογία
   • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Μοριακή βιολογία, Βιολογία κυττάρου, Μικροβιολογία, Γενετική, Ανοσοβιολογία, Βιοχημεία, Βιολογία ανάπτυξης
   • Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα: Μοριακή Βιολογία, Φυσιολογία Ζώων, Υδατοκαλλιέργειες, Γενετική, Βιοχημεία και διατροφή θαλάσσιων ειδών, Ιχθυοπαθολογία, Θαλάσσια Βιολογία

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efatou[email protected] ή [email protected], από την ημέρα της προκήρυξης έως και 30-8- 2020 :

   1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος) όπου δηλώνονται και οι λόγοι επιλογής του προγράμματος από τον υποψήφιο.
   2. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται να συνεπικουρούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   5. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας -όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο- (για μη συναφή αντικείμενα αρκεί μια περίληψή της)
   6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας (απλό αντίγραφο)
   7. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις
   8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην αξιολόγησή τους
   9. Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

   Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για περισσότερες από μία κατεύθυνση, το συμπληρώνει στην αίτηση.

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα προγραμματίζονται καθ΄ όλο το διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την ακριβή ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (κ. Ειρήνη Φατούρου [email protected], 2310 998260) και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Βιολογίας www.bio.auth.gr και του ΠΜΣ app.bio.auth.gr.

  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

   • υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων,
   • εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών,
   • εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ανάλογα με την κατεύθυνση.

   Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
   συνεπικουρούν στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος με πίστωση αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 )που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.

   Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email