Loading...

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας–Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση σε μεθοδολογίες Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταρικής Βιολογίας και Γενετικής και την εφαρμογή τους σε πεδία όπως τον καρκίνο, τα λοιμώδη νοσήματα, τα γενετικά νοσήματα, την τοξικολογία, την ιατροδικαστική, την αρχαιολογία, την παλαιοντολογία και την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε βασικές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης βιομορίων, στη γονιδιωματική και στη βιοπληροφορική.

   Έμφαση δίνεται στην απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας των φοιτητών με την απασχόλησή τους στα εργαστήρια του Τμήματος, σε διάφορες θεματικές ενότητες, κατά τη διάρκεια των βασικών και εξειδικευμένων μαθημάτων του ΠΜΣ. Δίνονται υποτροφίες για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για τη δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής διατριβής. Επιπλέον, η πραγματοποίηση εργαστηριακής πτυχιακής διατριβής συμβάλλει στην απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας, επιστημονικής σκέψης και εκπαίδευσης των φοιτητών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην επιστημονική έρευνα μέσω της πραγματοποίησης διδακτορικής διατριβής ή να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στον ιδιωτικό τομέα.

   Η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών. Ως προέκταση της απόκτησης δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι φοιτητές παρακολουθούν εξειδικευμένες διαλέξεις – σεμινάρια στην επικοινωνιολογία και τη διασφάλιση ποιότητας από έμπειρους ομιλητές.

   Οι φοιτητές του ΠΜΣ ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη προσωπικού οράματος και την αξιοποίηση των προσφερόμενων γνώσεων στο σχεδιασμό πειραματικών προσεγγίσεων σε ευρύ πεδίο εφαρμογών.

   Tο προτεινόμενο πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στους ανωτέρω τομείς και να παρέχει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε εργαστήρια αναλύσεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε διαγνωστικά κέντρα, σε εταιρίες βιοτεχνολογίας, σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα και σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας–Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων με εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας σε πεδία όπως τον καρκίνο, τα λοιμώδη νοσήματα, τα γενετικά νοσήματα, την τοξικολογία, την ιατροδικαστική, την αρχαιολογία, την παλαιοντολογία, την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε βασικές και προηγμένες Τεχνικές Ανάλυσης Βιομορίων, Γονιδιωματική και Βιοπληροφορική ενώ πραγματοποιούνται εξειδικευμένες διαλέξεις – σεμινάρια στην Επικοινωνιολογία και τη Διασφάλιση Ποιότητας από έμπειρους ομιλητές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας των συμμετεχόντων με την απασχόλησή τους στα εργαστήρια του Τμήματος, σε διάφορες θεματικές ενότητες.

   Tο προτεινόμενο πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη  εκπαιδευμένων στελεχών στους ανωτέρω τομείς και να παρέχει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά εργαστήρια του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε εργαστήρια αναλύσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, σε διαγνωστικά κέντρα, σε εταιρίες βιοτεχνολογίας, σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα και σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ εκτείνεται σε 3 εξάμηνα (δύο εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και ένα εξάμηνο εκπόνησης πειραματικής μεταπτυχιακής διατριβής) με καταβολή διδάκτρων (4.000 ευρώ).

   Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17.

   Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 26 Αυγούστου 2019 – 27 Σεπτεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

   Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ (στη διεύθυνση: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις Μεζούρλο, 41500 Λάρισα, ισόγειο, υπόψη κας Στρούλια Ιωάννας) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    

   1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΜΣ)
   3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
   4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
   5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
   6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες

    

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιογραφικό σημείωμα και η αίτηση θα πρέπει, αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψήφιους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

    

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στις ιστοσελίδες του Τμήματος http://www.bio.uth.gr και http://appmolbio.bio.uth.gr.

   Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την κα Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 10.00 – 14.00, στo τηλ. 2410-565298.

   Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

   Καλλιόπη Παπαδοπούλου

                                                                                                                         Αν. Καθηγήτρια

  • 1. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (MΔE) περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 πιστωτικές μονάδες/ECTS), και μεταπτυχιακή διατριβή (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ μελών ΔΕΠ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τρία εξάμηνα.

   2. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων, μαθήματα με μορφή σεμιναρίων για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές.

   Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:

    ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

   ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS

   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

   ΔΙΔΑΣΚΩΝ

   Βασικές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης βιομορίων Α 9 Α.- Μ. Ψαρρά
   Εφαρμογές Γονιδιωματικής  Α 6  Αντ. Γιακουντής
   Βιοπληροφορική  Α 5  Γρ. Αμούτζιας
   Επικοινωνία της Επιστήμης  Α 4  Κ.Παπαδοπούλου
   Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην τοξικολογία, την

   ιατροδικαστική και την αρχαιολογία

   Α 6  Δ. Στάγκος
   Διαχείριση Καινοτομίας στη Βιοτεχνολογία και τις Βιοεπιστήμες  Β  6  Μ. Μαρκάτου
   Μικρά Ερευνητικά Προγράμματα  Β  4  Κ. Ματθιόπουλος
   Μοριακή διάγνωση γενετικών και λοιμωδών νοσημάτων  Β  7  Θ. Σαραφίδου
   Ανάπτυξη φαρμάκων και εξατομικευμένη θεραπεία  Β 7  Κ. Λιαδάκη
   Καρκινογένεση και μοριακή διάγνωση καρκίνου  Β 6  Ν. Μπαλατσός
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ 30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ