Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 323,95€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 15/05/2020
  ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ' αποστάσεως και ασύγχρονα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 15/05/2020 έως 31/07/2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Βλάδο Χάρη, Μόνιμο Λέκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών, όπως και σε επαγγελματίες οικονομολόγους.

   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά:
   Σφαιρική κατανόηση της έννοιας της σύγχρονης διοίκησης και του ρόλου που αυτή διαδραματίζει στο εσωτερικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
   Αντίληψη με πληρότητα ολοκληρωμένων μεθόδων συστηματικής διοίκησης, με έμφαση στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
   Εκείνα τα αναλυτικά εφόδια που επιτρέπουν την αντίληψη του σύγχρονου μάνατζμεντ ως κρίσιμου κόμβου καινοτομίας μαζί με την στρατηγική και την τεχνολογία των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
   Μία συστηματοποιημένη οπτική στα σύγχρονα ζητήματα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων/κοινωνικοοικονομικών οργανισμών.

   Σκοποί
   1. Το πρόγραμμα σκοπεύει να αναπτύξει τις αναλυτικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων στις διαδικασίες του μάνατζμεντ, εστιάζοντας στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
   2. Βασικός στόχος είναι να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους προς την κατεύθυνση χάραξης, υλοποίησης, και ελέγχου της διοίκησης των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών.
   3. Παράλληλα, βασικός στόχος είναι να μελετήσουν τους τρόπους συστηματικής ανάλυσης του εξελισσόμενου εξωτερικού και εσωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την διοίκηση και λήψη αποφάσεων, καθότι δίνουν την δυνατότητα για την διακρίβωση των δυνατών και αδύνατων σημείων και εν δυνάμει ευκαιριών και απειλών της επιχείρησης (εξελικτική ανάλυση SWOT).
   4. Ο σχεδιασμός μάρκετινγκ και η χρηματοοικονομική διοίκηση είναι ορισμένα επίσης αντικείμενα μελέτης του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ στα οποία δίνεται έμφαση κατά την εκδίπλωση των διδακτικών εβδομάδων
   5. Η αντίληψη πως η στρατηγική, η τεχνολογία, και το μάνατζμεντ (προσέγγιση Stra.Tech.Man) συνθέτουν και αναπαράγουν την επιχειρηματική καινοτομία είναι ακόμη ένα επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα.
   6. Συν τοις άλλοις, οι απαιτούμενοι μηχανισμοί διαχείρισης της αλλαγής που επιφέρει συνεχώς η καινοτομία παρουσιάζονται ως βασικοί μοχλοί εξόδου από την τρέχουσα κρίση του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

   Αναγκαιότητα – Kαινοτομία
   Το πρόγραμμα «Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι καινοτόμο υπό την έννοια ότι προσφέρει ένα σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο αντίληψης της διοικητικής επιστήμης. Ειδικότερα, στην τρέχουσα κρίση και αναδιάρθρωση της παγκοσμιοποίησης, όπου οι μεταβολές είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικοοικονομικής μας συμβίωσης, η ανταγωνιστική προσαρμογή μίας οποιασδήποτε επιχείρησης γίνεται αυξανόμενα πολύπλοκη.

   Το σύγχρονο μάνατζμεντ ως επιστημονικός κλάδος καλείται να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας λύσεις διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων μέσα στους κοινωνικοοικονομικούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρικού προσδιορισμού. Η αντίληψη ότι και η μικρομεσαία επιχείρηση (και συνήθως οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση, για την περίπτωση της Ελλάδας) οφείλει να συστηματοποιεί την γνώση και την δράση της, είναι ακόμη μία συμβολή του συγκεκριμένου προγράμματος.

   Δομή
   Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 11 διδακτικές εβδομάδες/ενότητες:
   1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα.
   2. Η έννοια της σύγχρονης επιχείρησης και, ειδικότερα, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας: Τα είδη, οι μορφές και η κοινωνικοοικονομική σημασία της σύγχρονης μικρομεσαίας και οικογενειακής επιχειρηματικότητας. Οι βασικές διαστάσεις και οι «ιδιαιτερότητες» του μάνατζμεντ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
   3. (Α) Η καθημερινή λειτουργία του μάνατζμεντ στις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις: Λήψη Αποφάσεων, προγραμματισμός, και προϋπολογισμοί . (Β) Η καθημερινή λειτουργία του μάνατζμεντ στις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις: Οργάνωση, στελέχωση, και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. (Γ) Η καθημερινή λειτουργία του μάνατζμεντ στις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις: Έλεγχος, επικοινωνία, συντονισμός, και διαχείριση γνώσης.
   4. Προς μία εξελικτική κατανόηση της παγκόσμιας κρίσης.
   5. Διαχείριση αλλαγής και καινοτομία στην ζωντανή οργάνωση .
   6. Η «ιδιαιτερότητα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης και το ζητούμενο της καινοτομίας: Η εξελισσόμενη φυσιολογία, το δυναμικό τρίγωνο της στρατηγικής, τεχνολογίας και μάνατζμεντ (Stra.Tech.Man) και το καινοτομικό δυναμικό. της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης. Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της μικρομεσαίας επιχείρησης . Η διάγνωση των ιδιαίτερων συγκριτικών δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης και η διαπίστωση των ευκαιριών και των απειλών που την αφορούν (ανάλυση SWOT): Το επιχειρησιακό σχέδιο και η συμβουλευτική των μικρομεσαίων και των οικογενειακών επιχειρήσεων .
   7. Προς μία αναδιάρθρωση της συμβατικής ανάλυσης SWOT.
   8. Το μάρκετινγκ της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης Η χρηματοοικονομική διαχείριση της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης. Ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης.
   9. Παρουσίαση των ζητουμένων της εργασίας του μαθήματος.
   10. Επίλυση αποριών σχετικά με τα ζητούμενα της εργασίας του μαθήματος.
   11. Παρουσίαση των εργασιών και ανατροφοδότηση .

   Το πρόγραμμα καταλαμβάνει τρεις (3) μονάδες στην κλίμακα ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν σε 33 διδακτικές ώρες.

   Πιστοποιούμενα προσόντα
   Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:
   Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 33 διδακτικών ωρών, διάρκειας 2,5 μηνών, με 3 ECTS.
   Σε περίπτωση μόνο επιτυχούς παρακολούθησης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

   Τόπος Υλοποίηση
   Το μάθημα είναι εξ αποστάσεως και πραγματοποιείται στην πλατφόρμα Moodle, ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο σύστημα διαχείρισης ασύγχρονης εκπαίδευσης.

   Μεθοδολογία υλοποίησης
   Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει 11 διδακτικές εβδομάδες ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Αφού πραγματοποιηθεί η γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους και παρουσίαση των στόχων του μαθήματος στην εισαγωγική εβδομάδα μέσω τηλεδιάσκεψης, το μάθημα εκδιπλώνεται σε ενότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης, παρέχοντας οπτικοακουστικό υλικό και πακέτα διαφανειών για τις επιμέρους θεματικές ενότητες.
   Χρήση εποπτικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, Η/Υ)
   Έπειτα από το πέρας της όγδοης διδακτικής εβδομάδας, ο εκπαιδευτής αναθέτει στους εκπαιδευόμενους μία εργασία σχετική με το υλικό του μαθήματος που έχει διδαχθεί.
   Στην ενδέκατη διδακτική εβδομάδα, ο εκπαιδευόμενος υποβάλει την τελική εργασία, ο βαθμός της οποίας καθορίζει την τελική επίδοση.
   Όλες οι τηλεδιασκέψεις (οι οποίες γίνονται στις διδακτικές εβδομάδες 1, 9, 10, και 11) βιντεοσκοπούνται επίσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μάθημα είναι αμιγώς ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο του υλικού με ευέλικτο τρόπο και με τον δικό του ρυθμό.

   Εκπαιδευτές
   Στο πρόγραμμα θα διδάσκουν:
   1. Βλάδος Χάρης, Μόνιμος Λέκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
   2. Χατζηνικολάου Δημοσθένης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη
   3. Κατιμερτζόπουλος Φώτιος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

   Κόστος συμμετοχής
   Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 323,95€

   Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων
   Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

   Προαπαιτούμενες γνώσεις:
   1. Απολυτήριο Λυκείου.
   2. Βασικές γνώσεις υπολογιστών και χρήσης Διαδικτύου.

   Επιθυμητές γνώσεις:
   1. Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
   2. Βασικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης.
   Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος αποστέλλει ένα βιογραφικό σημείωμα (συνοδευόμενο από αντίγραφα πτυχίων και συστατικές επιστολές όπου αυτό είναι εφικτό) τα οποία εξετάζει ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για να εγκρίνει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

   Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά
   Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/04/2020
   Καταληκτική ημερομηνία: 05/05/2020
   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του website my.kedivim.duth.gr και του πεδίου «Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευομένων».
   Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές εντός 5 ημερών το πολύ αφού αναρτηθεί ο πίνακας επιτυχόντων.

   Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει
   1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα
   2) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.
   3) Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, και συστατικές επιστολές (όπου αυτό είναι εφικτό).

   Πληροφορίες
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Χατζηνικολάου Δημοσθένη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 11:00-19:00, στο 6938299143, ή με email στο [email protected].

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email