Στατιστική και Ασαφής συμπερασματολογία στις κοινωνικές, οικονομικές και θετικές επιστήμες

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 550€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11/05/2020
  ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ' αποστάσεως και ασύγχρονα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Στατιστική και Ασαφής συμπερασματολογία στις κοινωνικές, οικονομικές και θετικές επιστήμες» 11/05/2020 έως 11/02/2021 με Ε.Υ. τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομολόγους, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απόφοιτους θετικών σχολών, απόφοιτους κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή εμπειρία, δεδομένου ότι οι γνώσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επαρκούν ως προϋπόθεση για την παρακολούθησή του.

   Σκοποί
   Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής, περιγραφής και ερμηνείας ερευνητικών δεδομένων, με τη χρήση δύο βασικών επιστημονικών εργαλείων, της στατιστικής ανάλυσης και της ασαφούς συμπερασματολογίας.
   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν άμεσα την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στους τομείς των κοινωνικών, οικονομικών και θετικών επιστημών. Στις περιπτώσεις που οι επιμορφούμενοι είναι εκπαιδευτικοί, αυτοί θα αποκτούν ένα ουσιαστικό εφόδιο στον τομέα της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων

   Αναγκαιότητα
   Καθημερινά, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό, διοικητική μονάδα είτε επιστημονικό οργανισμό εισέρχονται χιλιάδες δεδομένα που πρέπει να οργανωθούν, να ταξινομηθούν και να μελετηθούν, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα και ασφαλή συμπεράσματα.
   Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφοδιάζει τα επαγγελματικά στελέχη των παραπάνω μονάδων με ασφαλή και έγκυρα επιστημονικά εργαλεία, απαλλαγμένα από δυσνόητες μαθηματικές έννοιες.

   Δομή
   Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο θεματικούς κύκλους.
   1ος Κύκλος (150 διδακτικές ώρες, 8 ECTS): Εξοικείωση των επιμορφούμενων με τα βασικά εργαλεία της Στατιστικής Επιστήμης και τις μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, που στην ουσία αντιπροσωπεύουν το κλασικό ερευνητικό μοντέλο
   2οςΚύκλος (150 διδακτικές ώρες, 9 ECTS): Γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τον κλάδο της Ασαφούς Λογικής, ο οποίος εισάγει μια ξεχωριστή θεώρηση συμπερασματολογίας. Η καινοτομία του νέου αυτού κλάδου έγκειται στη δυνατότητα επεξεργασίας ενός πλήθους δεδομένων με τη χρήση όχι αριθμητικών αλλά γλωσσικών μεταβλητών.

   Πιστοποιούμενα προσόντα
   Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση και στους δύο θεματικούς κύκλους, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:
   1. Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 300 διδακτικών ωρών, 9μηνης διάρκειας, με 17 ECTS.
   2. Δύο (2) μορίων για διορισμό στην Εκπαίδευση (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 13 / 29.01.2019 και με τον Νόμο 4589/2019).
   3. Μισού (0,5) μορίου για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 102 / 12.06.2018 και με τον Νόμο 4547/2018)
   Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση μόνο στον πρώτο θεματικό κύκλο, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 150 διδακτικών ωρών, 4 μηνών, με 8 ECTS.
   Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση μόνο στον δεύτερο θεματικό κύκλο, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 150 διδακτικών ωρών, 5 μηνών, με 9 ECTS.
   Τέλος, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης ξεχωριστά για κάθε θεματικό κύκλο, με προϋπόθεση την ανελλιπή παρακολούθηση.

   Τόπος Υλοποίηση
   Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς παρέχεται η δυνατότητα εικονικής τάξης

   Μεθοδολογία υλοποίησης
   Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί την μέθοδο της Εξ αποστάσεως διδασκαλίας, -θα διενεργείτε σε ώρες μη εργάσιμες των εκπαιδευόμενων κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς.
   Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχεται ηλεκτρονικά και ανά θεματική ενότητα, ώστε να ακολουθεί την πορεία του προγράμματος.
   Ο εκπαιδευόμενος θα έχει την δυνατότητα της ενεργής συμμετοχής του στην εξέλιξη του μαθήματος μέσω των σύγχρονων λειτουργιών της εικονικής τάξης διασφαλίζοντας την ομαλή πορεία της διδασκαλίας και της μάθησης.

   Εκπαιδευτές
   Στο πρόγραμμα θα διδάσκουν:
   1. Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, εξειδικευμένοι στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα
   2. Εξωτερικοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες

   Κόστος συμμετοχής
   Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 550 και αφορά σε συμμετοχή και στους δύο θεματικούς κύκλους. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 275 , την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη πριν τελειώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα

   Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων
   Για την υποβολή αιτήσεως απαιτείται ο υποψήφιος να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου (ή εξαταξίου Γυμνασίου).
   Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων έχει οριστεί στα 40 άτομα.
   Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια
   1) Τίτλοι μεταλυκειακών σπουδών (ιεραρχικά αξιολογούμενοι).
   2) Επάρκεια στη χρήση Η/Υ, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ
   3) Καλή γνώση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.
   4) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή μεταξύ ισάξιων προτιμώνται υποψήφιοι οι οποίοι είναι άνεργοι, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών είτε άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.
   Υποψήφιοι που ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα θα εισαχθούν όλοι.
   Μετά το τέλος της αξιολόγησης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πίνακας επιτυχόντων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα και δεν προσέλθει, χωρίς να ενημερώσει, στα δύο πρώτα μαθήματα, η θέση του μπορεί να καταληφθεί από τους επιλαχόντες, κατά την σειρά τους στην αξιολόγηση.

   Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά
   Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/04/2020
   Καταληκτική ημερομηνία: 05/05/2020
   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του website my.kedivim.duth.gr και του πεδίου «Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευομένων».
   Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές εντός 5 ημερών το πολύ αφού αναρτηθεί ο πίνακας επιτυχόντων.

   Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει
   1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα
   2) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.
   3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
   Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις, κάθε υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει
   4) Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ
   5) Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας, όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ.
   6) Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ανήκει σε κάποια/ες από τις κατηγορίες για τις οποίες τίθενται κοινωνικά κριτήρια.

   Πληροφορίες
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αθηνά Μανωλάκη, τηλεφωνικώς από 09:00–14:00 στο 6999598947, ή με email στο [email protected]

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email