Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, και Επιχειρηματικό Σχέδιο

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 323,95€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 15/05/2020
  ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ' αποστάσεως και ασύγχρονα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, και Επιχειρηματικό Σχέδιο» από 15/05/2020 έως 31/07/2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Βλάδο Χάρη, Μόνιμο Λέκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών, όπως και σε επαγγελματίες οικονομολόγους.

   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά:
   — Σφαιρική κατανόηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας και του ρόλου που αυτή διαδραματίζει σε ένα σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό σύστημα.
   — Αντίληψη με πληρότητα μίας ολοκληρωμένης μεθόδου άρθρωσης επιχειρηματικού πλάνου, με εστίαση στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
   — Απαραίτητα διανοητικά εργαλεία αντίληψης της επιχειρηματικής καινοτομίας, όπως αυτή προκύπτει από την επιτυχή σύνθεση σε όρους στρατηγικής, τεχνολογίας, και μάνατζμεντ (προσέγγιση Stra.Tech.Man).
   — Εκείνα τα θεωρητικά εργαλεία που δίνουν την δυνατότητα για την έμπρακτη άρθρωση ενός επιχειρηματικού πλάνου (business plan) με επίκεντρο την καινοτομία.
   — Συγκριτική κατανόηση των στοιχείων που οδηγούν στην απόκτηση μίας σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στο εσωτερικό νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να οδηγήσει στην καινοτομία και στην γρήγορη ανάπτυξη.

   Σκοποί
   Κύριος σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να χτίσουν τα απαραίτητα θεωρητικά θεμέλια για την επιτυχή σύλληψη και ανάπτυξη ενός καινοτόμου επιχειρησιακού πλάνου, επάνω στην σύνθεση των δομικών διαστάσεων της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών

   Επιγραμματικά, οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
   1. Η καλλιέργεια της επιχειρηματικής νοοτροπίας των εκπαιδευόμενων και η εξοικείωση τους με τη διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό εγχείρημα.
   2. Η ενδυνάμωση της κριτικής τους σκέψης για την αντίληψη των συγκριτικών δυνατών και αδύνατων σημείων και των αντίστοιχων εν δυνάμει ευκαιριών και απειλών του κοινωνικοοικονομικού οργανισμού (εξελικτική SWOT ανάλυση).
   3. Η αντίληψη της καινοτομίας των επιχειρήσεων σε όρους σύνθεσης στρατηγικής, τεχνολογίας, και μάνατζμεντ (προσέγγιση «Stra.Tech.Man»).
   4. Η κατανόηση πως η καινοτομία αποτελεί τον πιο κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα στην τρέχουσα κρίση και αναδιάρθρωση της παγκοσμιοποίησης, σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα (ατομικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και παγκόσμιο).
   5. H παρουσίαση ενός πραγματικού παραδείγματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας και η συσχέτιση του με τα σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία και μεθόδους του μαθήματος.

   Αναγκαιότητα – Καινοτομία
   Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, και Επιχειρηματικό Σχέδιο» δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να μελετήσει σύγχρονες θεωρητικές οπτικές που αφορούν την άρθρωση καινοτόμου επιχειρηματικότητας με εστίαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στους τρόπους που αυτές αρθρώνουν και υλοποιούν τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.

   Στις τρέχουσες συνθήκες, όπου η παγκόσμια οικονομία και συνολικότερα η παγκοσμιοποίηση βρίσκονται σε μία φάση κρίσης και αναδιάρθρωσης, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο αναπτυξιακό επίκεντρο για όλα τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα έχει τον κρίσιμο ρόλο παροχής σύγχρονων θεωρητικών εργαλείων και μεθόδων ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην βάση της σύνθεσης της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και μάνατζμεντ του κοινωνικοοικονομικού οργανισμού.

   Δομή
   Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 11 διδακτικές εβδομάδες/ενότητες:
   1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα.
   2. Εισαγωγή στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Η δυναμική της επιχειρηματικότητας και η νεοφυής επιχειρηματικότητα
   3. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η δυναμική της παγκοσμιοποίησης. Το εσωτερικό περιβάλλον και το τρίγωνο Stra.Tech.Man της επιχείρησης.
   4. Δυνατά και αδύνατα σημεία, απειλές και ευκαιρίες, και χάραξη της στρατηγικής.
   5. H στρατηγική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης. Η τεχνολογική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης. Η διαχειριστική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης.
   6. Η διεκδίκηση της καινοτομίας και η δυναμική Stra.Tech.Man της επιχείρησης.
   7. Άρθρωση επιχειρηματικού πλάνου: Η περίπτωση των νεοφυών επιχειρήσεων.
   8. Το πλάνο μάρκετινγκ και η εμπορική δραστηριοποίηση της επιχείρησης. Το χρηματοοικονομικό πλάνο και η χρηματοδότηση της επιχείρησης. Ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης.
   9. Παρουσίαση των ζητουμένων της εργασίας του μαθήματος.
   10. Επίλυση αποριών σχετικά με τα ζητούμενα της εργασίας του μαθήματος.
   11. Παρουσίαση των εργασιών και ανατροφοδότηση .

   Το πρόγραμμα καταλαμβάνει τρεις (3) μονάδες στην κλίμακα ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν σε 33 διδακτικές ώρες.

   Πιστοποιούμενα προσόντα
   Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:
   Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 33 διδακτικών ωρών, διάρκειας 2,5 μηνών, με 3 ECTS.
   Σε περίπτωση μόνο επιτυχούς παρακολούθησης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

   Τόπος Υλοποίηση
   Το μάθημα είναι εξ αποστάσεως και πραγματοποιείται στην πλατφόρμα Moodle, ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο σύστημα διαχείρισης ασύγχρονης εκπαίδευσης.

   Μεθοδολογία υλοποίησης
   Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει 11 διδακτικές εβδομάδες ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Αφού πραγματοποιηθεί η γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους και παρουσίαση των στόχων του μαθήματος στην εισαγωγική εβδομάδα μέσω τηλεδιάσκεψης, το μάθημα εκδιπλώνεται σε ενότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης, παρέχοντας οπτικοακουστικό υλικό και πακέτα διαφανειών για τις επιμέρους θεματικές ενότητες.
   Χρήση εποπτικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, Η/Υ)
   Έπειτα από το πέρας της όγδοης διδακτικής εβδομάδας, ο εκπαιδευτής αναθέτει στους εκπαιδευόμενους μία εργασία σχετική με το υλικό του μαθήματος που έχει διδαχθεί.
   Στην ενδέκατη διδακτική εβδομάδα, ο εκπαιδευόμενος υποβάλει την τελική εργασία, ο βαθμός της οποίας καθορίζει την τελική επίδοση.
   Όλες οι τηλεδιασκέψεις (οι οποίες γίνονται στις διδακτικές εβδομάδες 1, 9, 10, και 11) βιντεοσκοπούνται επίσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μάθημα είναι αμιγώς ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο του υλικού με ευέλικτο τρόπο και με τον δικό του ρυθμό.

   Εκπαιδευτές
   Στο πρόγραμμα θα διδάσκουν:
   1. Βλάδος Χάρης, Μόνιμος Λέκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
   2. Χατζηνικολάου Δημοσθένης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη
   3. Κατιμερτζόπουλος Φώτιος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

   Κόστος συμμετοχής
   Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 323,95€

   Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων
   Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

   Προαπαιτούμενες γνώσεις:
   1. Απολυτήριο Λυκείου.
   2. Βασικές γνώσεις υπολογιστών και χρήσης Διαδικτύου.

   Επιθυμητές γνώσεις:
   1. Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
   2. Βασικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης.
   Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος αποστέλλει ένα βιογραφικό σημείωμα (συνοδευόμενο από αντίγραφα πτυχίων και συστατικές επιστολές όπου αυτό είναι εφικτό) τα οποία εξετάζει ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για να εγκρίνει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

   Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά
   Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/04/2020
   Καταληκτική ημερομηνία: 05/05/2020
   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του website my.kedivim.duth.gr και του πεδίου «Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευομένων».
   Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές εντός 5 ημερών το πολύ αφού αναρτηθεί ο πίνακας επιτυχόντων.

   Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει
   1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα
   2) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.
   3) Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, και συστατικές επιστολές (όπου αυτό είναι εφικτό).

   Πληροφορίες
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Χατζηνικολάου Δημοσθένη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 11:00-19:00, στο 6938299143, ή με email στο [email protected].

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email