Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Τα τελευταία χρόνια, οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των δομικών έργων συνδέονται άμεσα με την ανάγκη τεχνικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας στo πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι σημαντικές βελτιώσεις στις αντοχές των παραδοσιακών υλικών διαμορφώνουν μαζί, με τις σύγχρονες μεθόδους αναλύσεως και κατασκευής, νέες συνθήκες για οικονομοτεχνικά πρόσφορες λύσεις στην κατασκευή των δομικών έργων. Παράλληλα, τα διάφορα έργα υποδομής (μεγάλες γέφυρες, δεξαμενές, αεροδρόμια, υπόγεια έργα, μετρό, σήραγγες, έργα μεταφοράς αερίου, κλπ.), απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για την άρτια ανάλυση και τον σχεδιασμό τους. Επίσης, σημαντικά δομοστατικά θέματα σχετίζονται με τη συντήρηση-ενίσχυση υπαρχόντων έργων και μνημείων, ενώ η έντονησεισμικότητα της χώρας μας δημιουργεί πρόσθετα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα που σε ικανό βαθμό μπορούν να αντιμετωπισθούν με την αξιόπιστη ανάλυση και τον ορθό σχεδιασμό των δομικών έργων.

   Σκοπός είναι:

   • Η ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θετικής κατεύθυνσης στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού δομικών έργων για την κάλυψη των αυξανόμενων ανάγκων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή εκτός αυτής, στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ.
   • Η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

   Στο πρόγραμμα αυτό δίδεται έμφαση αφενός στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και αφετέρου στο σχεδιασμό των δομικών έργων με βάση τους Νέους Ελληνικούς Κανονισμούς και τους Ευρωκώδικες.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Ο Τομέας Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τον Τομέα Γεωτεχνικής της ιδίας Σχολής και με την σύμπραξη των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολóγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ, καλεί τους ενδιαφερóμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικó Πρóγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δομοστατικóς Σχεδιασμóς και Ανάλυση των Κατασκευών» για το ακαδημαϊκó έτος 2020-2021. 

   Το ΔΠΜΣ, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Τóσο η παρακολούθηση των μαθημάτων óσο και η εκπóνηση εργασιών είναι υποχρεωτική. 

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απóφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, απóφοιτοι Σχολών θετικής κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού, εφóσον πληρούν τις νóμιμες περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας προϋποθέσεις. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειóφοιτοι των ίδιων Σχολών υπó την αίρεση óτι θα αποφοιτήσουν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Ο αριθμóς εισακτέων ορίζεται για το νέο ακαδημαϊκó έτος σε τριάντα πέντε (35). 

   Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν, ως κύριοι παράγοντες, ο γενικóς βαθμóς διπλώματος, η βαθμολογία στα σχετικά με το Πρóγραμμα προπτυχιακά μαθήματα, η βαθμολογία στη διπλωματική εργασία, οι γνώσεις της αγγλικής -και τυχóν άλλων γλωσσών-, οι γνώσεις πληροφορικής, η τυχóν ερευνητική δραστηριóτητα, η επαγγελματική εμπειρία και η γενική εικóνα του υποψηφίου (βραβεία, διακρίσεις, γενική κατάταξη). 

   Τα μαθήματα του Προγράμματος διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

   Οι ενδιαφερóμενοι καλούνται να υποβάλουν έως τις 11/6/2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (e-mail: [email protected]) τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση συμμετοχής, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.postgrad.structural.civil.ntua.gr).
   2. Αντίγραφο πτυχίου (με σειρά κατάταξης εφóσον υπάρχει). Για τους απóφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας απó το ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Πιστοποιητικó αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Aποδεικτικó γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ενδεχομένως πρóσθετων ξένων γλωσσών.
   5. Aστυνομική ταυτóτητα.
   6. Αποδεικτικó ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριóτητας (εφóσον υπάρχει).
   7. Άλλοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, βραβεία, διακρίσεις (εφóσον υπάρχουν).
   8. Δύο συστατικές επιστολές.

   Πρóσθετες πληροφορίες παρέχονται απó τη γραμματεία του ΔΠΜΣ (κα. Χ. Ανδρίτσου, τηλ.: 2107723613), καθώς και στο Διαδίκτυο (www.postgrad.structural.civil.ntua.gr).

  • Το ΔΠΜΣ «ΔΣΑΚ» περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου από το σύνολο των μαθημάτων της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει κατά την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα της Α ειδίκευσης μπορούν να διδάσκονται ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
   Τα μαθήματα της Β ειδίκευσης διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

   Προσφερόμενα Μαθήματα

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email