Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

 • polytexneio kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός

   1. Το Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. της μονοτμηματικής Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες που επιβάλλει η πορεία της Ελλάδας προς το μέλλον, δημιουργεί και οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας, εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας και των αναγκών του τόπου.
   2. Η λειτουργία Π.Μ.Σ στα Πανεπιστήμια της χώρας είναι βασική προϋπόθεση για να προαχθεί η έρευνα και η εκπαίδευση και για να γίνουν και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση η Ελληνική Οικονομία. Η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, τα Συστήματα, η Ηλεκτρονική και η Ενέργεια, που είναι τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της Σχολής, αποτελούν επιστημονικές περιοχές αιχμής. Συνεπώς, η εκπαίδευση – ειδίκευση ηγετικών στελεχών στους τομείς αυτούς θα συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη Ελληνικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας με σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας.

    

   Δείτε την προκήρυξη: 

    

   Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

   Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)», το Τμήμα ΗΜΜΥ της μονοτμηματικής Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες να καταθέσουν αίτηση έως και 7 Φεβρουαρίου 2020, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication .

   Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α: Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).
   • Ειδίκευση Β: Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).
   • Ειδίκευση Γ: Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων/Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

   1. Αίτηση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication ).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Αν το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
   5. Αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς ή της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.
   6. Βιογραφικό σημείωμα.
   7. Περίληψη της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί διπλωματική ή πτυχιακή εργασία), σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
   8. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων και επαγγελματικής εμπειρίας.
   9. Τρεις (3) συστατικές επιστολές, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι από το οικείο Τμήμα αποφοίτησης.

    

   Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

   https://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/postgraduate/Kanonismos_Spoudwn_PMS_HMMY.pdf

  • Σε κάθε εξάμηνο διδάσκεται ένας ορισμένος αριθμός μαθημάτων, που καθορίζεται από το επιστημονικό ενδιαφέρον των καθηγητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

   Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων ή άλλων σύγχρονων και τεχνολογικά εφικτών εκπαιδευτικών μεθόδων και μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες, ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις, κ.α., κατά την κρίση του διδάσκοντος.

   Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Επιβλέποντος Καθηγητή και της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, για να συμπληρώσει τις απαιτούμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Η κατοχύρωση μεταπτυχιακών μαθημάτων από άλλο Π.Μ.Σ. θα γίνεται από τη Συνέλευση μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επιτυχή περάτωση των σχετικών απαιτήσεων. Σε κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα αντιστοιχούν οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που καθορίζει η οικεία Σχολή/Τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων αυτών ορίζεται στα εξής:

   • Ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα για απόκτηση Δ.Μ.Σ [Επιλογή 1].
   • Τρία (3) μεταπτυχιακά μαθήματα για απόκτηση Δ.Μ.Σ. [Επιλογή 2]

   Τα μεταπτυχιακά μαθήματα των τριών ειδικεύσεων εντάσσονται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές, σε αντιστοιχία με τις γνωστικές περιοχές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. της μονοτμηματικής Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης:

   Α. Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
   Β. Τηλεπικοινωνίες
   Γ. Συστήματα
   Δ. Πληροφορική
   Ε. Εφαρμογές Κοινωνίας των Πληροφοριών
   Ζ. Ενέργεια
   Η. Φυσική
   ΣΤ. Μαθηματικά

   Κατηγορίες Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

   1. Αμιγώς μεταπτυχιακά μαθήματα: Είναι μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία διδάσκονται μόνο στο Π.Μ.Σ.
   2. Συνδιδασκόμενα με τα ομώνυμα προχωρημένα μαθήματα του Πρώτου Κύκλου Σπουδών: Είναι μαθήματα τα οποία διδάσκονται παράλληλα με τα ομώνυμα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών. Δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα αυτά έχουν μόνον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα ομώνυμα προπτυχιακά μαθήματα.

   Κατάλογος Μαθημάτων

   Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά. Μια ενδεικτική κατανομή του φόρτου των φοιτητών στα εξάμηνα έχει ως εξής:

   Επιλογή 1

   Α’ Εξάμηνο

   • Δύο μαθήματα από τον κάτωθι πίνακα 2 x 7 ECTS
   • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Α – Α’ Εξ. 16 ECTS
   • Σύνολο 30ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα 7ECTS
   • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Α – Β’ Εξ. 23ECTS
   • Σύνολο 30ECTS

    

   Γ’ Εξάμηνο

   • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Α – Γ’ Εξ. 30ECTS

    

   Ή εναλλακτικά:

   Επιλογή 2

   Α’ Εξάμηνο

   • Τρία μαθήματα από τον κάτωθι πίνακα 3×7 ECTS
   • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Β – Α’ Εξ. 9ECTS
   • Σύνολο 30ECTS

    

   Β’ Εξάμηνο

   • Δύο μαθήματα από τον κάτωθι πίνακα 2×7 ECTS
   • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Β – Β’ Εξ. 16ECTS
   • Σύνολο 30 ECTS

    

   Γ’ Εξάμηνο

   • Δύο μαθήματα από τον κάτωθι πίνακα 2×7 ECTS
   • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Τύπου Β – Γ’ Εξ. 16 ECTS
   • Σύνολο 30 ECTS

    

   Αμιγώς Μεταπτυχιακά Μαθήματα

   • Αλγόριθμοι Κβαντικής Πληροφορίας (Ειδίκευση Β, Γ)
   • Αναγνώριση Προτύπων (Ειδίκευση Α, Β)
   • Ανάπτυξη Εργαλείων CAD για Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Ειδίκευση Β, Γ)
   • Αρχιτεκτονικές Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων (Ειδίκευση Β, Γ)
   • Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών Επικοινωνιών και Δικτύων (Ειδίκευση Α, Β)
   • Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας (Ειδίκευση Β)
   • Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης Λογισμικού (Ειδίκευση Β)
   • Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων (Ειδίκευση Β)
   • Ειδικά Θέματα Γραφικής (Ειδίκευση Β)
   • Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας Εικόνας (Ειδίκευση Α, Γ)
   • Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων (Ειδίκευση Β)
   • Ειδικά Θέματα σε Βιοϊατρικά Συστήματα (Ειδίκευση Α, Γ)
   • Ειδικά Θέματα σε Δίκτυα Επικοινωνιών (Ειδίκευση Α)
   • Ειδικά Θέματα σε Επεξεργασία Σήματος και Φυσικού Λόγου (Ειδίκευση Α, Β)
   • Ειδικά Θέματα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ειδίκευση Γ)
   • Ειδικά Θέματα σε Συστήματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων (Ειδίκευση Γ)
   • Ειδικά Θέματα σε Σχεδιασμό Υπολογιστικών Συστημάτων (Ειδίκευση Β)
   • Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Αναλογικών CMOS Κυκλωμάτων (Ειδίκευση Γ)
   • Ειδικά Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (Ειδίκευση Α, Β)
   • Εικονική Αναπαράσταση και Εικονική Πραγματικότητα (Ειδίκευση Β)
   • Εισαγωγή σε Πιθανοτικά Γραφικά Μοντέλα και Αλγορίθμους Συμπερασμού (Ειδίκευση Α, Β)
   • Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Ειδίκευση Α, Β)
   • Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης (Ειδίκευση Α, Β)
   • Θεωρία Κωδικοποίησης (Ειδίκευση Α)
   • Θεωρία Ουρών (Ειδίκευση Α, Β)
   • Θεωρία Πιθανοτήτων και Τυχαίων Διαδικασιών (Ειδίκευση Α, Β)
   • Θεωρία Πληροφορίας (Ειδίκευση Α)
   • Λήψη Αποφάσεων και Μάθηση σε Πολυπρακτορικά Περιβάλλοντα (Ειδίκευση Β)
   • Μη-Γραμμικά Συστήματα (Ειδίκευση Α)
   • Μηχανική Μάθηση (Ειδίκευση Α, Β)
   • Νευρωνικά Δίκτυα (Ειδίκευση Α, Β)
   • Πιθανοτική Ρομποτική (Ειδίκευση Β)
   • Προχωρημένα Θέματα Αυτομάτου Ελέγχου (Ειδίκευση Α)
   • Προχωρημένα Θέματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Απεικόνισης (Ειδίκευση Γ)
   • Προχωρημένα Θέματα Κυρτής Βελτιστοποίησης (Ειδίκευση Α)
   • Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Ειδίκευση Β, Γ)
   • Προχωρημένη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Ειδίκευση Γ)
   • Τεχνολογίες Υλοποίησης Κβαντικών Υπολογιστών (Ειδίκευση Β, Γ)

    

   Συνδιδασκόμενα με τα ομώνυμα προχωρημένα μαθήματα του Πρώτου Κύκλου Σπουδών

   • Αναδιατασσόμενα Ψηφιακά Συστήματα (Ειδίκευση Β)
   • Ανάλυση και Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων (Ειδίκευση Α)
   • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ειδίκευση Γ)
   • Αρχές Κατανεμημένων Συστημάτων Λογισμικού (Ειδίκευση Β)
   • Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών (Ειδίκευση Β)
   • Ασφάλεια Συστημάτων και Υπηρεσιών (Ειδίκευση Β)
   • Εισαγωγή στην Κβαντική Πληροφορία (Ειδίκευση Β, Γ)
   • Εισαγωγή στην Κβαντική Τεχνολογία (Ειδίκευση Β, Γ)
   • Επεξεργασία και Διαχείριση Δεδομένων σε Δίκτυα Αισθητήρων (Ειδίκευση Β)
   • Επικοινωνία Ανθρώπων-Υπολογιστών (Ειδίκευση Β)
   • Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (Ειδίκευση Γ)
   • Κυρτή Βελτιστοποίηση (Ειδίκευση Α, Β)
   • Μαθηματική Βιολογία (Ειδίκευση Α, Γ)
   • Μηχανική Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού (Ειδίκευση Β)
   • Μηχανική Όραση (Ειδίκευση Α, Β)
   • Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Επικοινωνιών (Ειδίκευση Α)
   • Οπτοηλεκτρονική (Ειδίκευση Γ)
   • Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Υπολογιστών (Ειδίκευση Β)
   • Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI και ASIC (Ειδίκευση Γ)
   • Τυχαιοκρατικοί Αλγόριθμοι (Ειδίκευση Α, Β)
   • Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο και το Υπολογιστικό Νέφος (Ειδίκευση Β)
   • Υπολογιστική Γεωμετρία (Ειδίκευση Β)

    

   Καθένα από τα παραπάνω μαθήματα αντιστοιχεί σε επτά (7) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Ο Κατάλογος Μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Κατάλογος Ερευνητικών Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

   Εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Υπάρχουν δύο επιλογές για την Διπλωματική Εργασία που διαφοροποιούνται ως προς το φόρτο και την πρωτοτυπία: Τύπου Α’ που αντιστοιχεί σε 69 πιστωτικές μονάδες και Τύπου Β’ που αντιστοιχεί σε 41 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Μία ενδεικτική κατανομή των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των δύο τύπων Ερευνητικών Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στα τρία εξάμηνα φοίτησης δίδεται παρακάτω:

   • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τύπου Α – Α’ εξάμηνο 16 (ECTS)
   • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τύπου Α – Β’ Εξάμηνο 23 (ECTS)
   • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τύπου Α – Γ Εξάμηνο 30 (ECTS)
   • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τύπου Β – Α’ εξάμηνο 9 (ECTS)
   • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τύπου Β – Β’ Εξάμηνο 16 (ECTS)
   • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τύπου Β – Γ Εξάμηνο 16 (ECTS)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email