Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό και στοχεύει στην εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης σε συνθήκες ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος.

   Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-παραγόντων που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των ΜΜΕ και οργανισμών σε συνθήκες αβεβαιότητας και υψηλού κινδύνου στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣΕΧ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση των στρατηγικών κυρίως αποφάσεων που οδηγούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευτικής/επιστημονικής κοινότητας της επιστήμης του μάνατζμεντ και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματός της που αναφέρεται σε συνθήκες μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

   Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣΕΧ αποτελούν:

   • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
   • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
   • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
   • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
   • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
   • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (Π.Μ.Σ.Ε.Χ.) με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» (ΦΕΚ 1818/22-5-18, τ. B), για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.

   Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό και στοχεύει στην εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης σε συνθήκες ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ), γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, αριστούχοι πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν αποκλειστικά με την έρευνα. Αυτό συνεπάγεται την υποχρεωτική τους φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος στο ΤΕΙ ΑΜΘ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, για τουλάχιστον 20 ώρες/εβδομάδα, κάτω από την καθοδήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και των καθηγητών που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ερευνητικού Χαρακτήρα ορίζεται σε δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο πρώτα διατίθενται στη διδασκαλία των μαθημάτων και την προετοιμασία της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τα υπόλοιπα δύο για την εκπόνηση και
   συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

   Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣΕΧ (mphilbusiness.mst.ihu.gr), αναρτώντας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έως και 30/9/2019 (ώρα 14.00μμ):

   1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας.
   2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
   3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
   5. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Ο τελικός βαθμός πτυχίου δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του επτά (7.0).
   6. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.
   7. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
   8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.
   9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αποδοχής του όρου της πρόσκλησης σχετικά με την υποχρεωτική τους φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος στο ΤΕΙ ΑΜΘ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, για τουλάχιστον 20 ώρες/εβδομάδα, κάτω από την καθοδήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και των καθηγητών που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.
   10. Τίτλοι πιστοποίησης Άριστης γνώσης αγγλικών (επιπέδου Γ2/C2 Proficiency).
   11. Δύο συστατικές επιστολές.
   12. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)

   Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα κληθούν για συνέντευξη για την τελική επιλογή τους.Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού εντός του Οκτωβρίου 2019 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

   Κόστος Φοίτησης
   Το ΠΜΣΕΧ είναι χωρίς δίδακτρα.

   1. Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics)
   2. Οικονομικά για στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (Business Economics – Entrepreneurship)
   3. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)
   4. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making)

   1. Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology)
   2. Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)
   3. Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)
   4. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior)

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   Προκειμένου οι φοιτητές να αποφοιτήσουν και να λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕΧ) στη “Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό”, πρέπει να ολοκληρώσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να έχει μέγεθος 45.000 – 60.000 λέξεων, να αφορά σε ένα θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣΕΧ και να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο πρωτότυπης έρευνας με σημαντική συνεισφορά στην γνώση (contribution to knowledge) του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει.

   Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ερευνήσουν σε βάθος ένα θέμα της δικής τους επιλογής και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην έρευνα και την ανάλυση. Η ανάπτυξη της δυνατότητάς τους να επικοινωνήσουν σε γραπτή μορφή και να διαχειριστούν αποτελεσματικά το χρόνο τους αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.

   Κύριος στόχος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπως και όλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ), είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

   Μετά την έναρξη του ΜΠΣ, το μήνα Νοέμβρη, οι καθηγητές ανακοινώνουν την πρότασή τους η οποία περιέχει μέχρι πέντε (5) γενικούς τίτλους πτυχιακών. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να έχουν σχέση με την επιστήμη της Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Οργανισμών με στόχο την παραγωγή έρευνας που θα οδηγεί σε νέα γνώση (βασική ή εφαρμοσμένη). Οι φοιτητές υποχρεούνται, μέχρι τα τέλη Μαΐου το αργότερο, μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές που προτείνουν τα θέματα, να προετοιμάσουν και να καταθέσουν τη συγκεκριμένη ερευνητική τους πρόταση η οποία θα εμπεριέχει: (α) Εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση (των τελευταίων 20-25 ετών) του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου που θα ερευνηθεί και από την οποία να προκύπτει η κατεύθυνση που θα στραφεί η έρευνα έτσι ώστε να καλύψει τυχών ερευνητικά κενά που δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί από άλλους, (β) Περιγραφή της ερευνητικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί (μέθοδο έρευνας, δείγμα, μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης και software που θα χρησιμοποιηθεί), (γ) Τη νέα γνώση (συνεισφορά στη γνώση) που θα παραχθεί με το πέρας της έρευνας, και (δ) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ΜΔΕ.

   Η διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων κατά το δεύτερο έτος (τρίτο και τέταρτο εξάµηνο σπουδών) και µε την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένου προτύπου ακολουθώντας τις τυποποιημένες οδηγίες που αφορούν τη διαμόρφωση του περιεχομένου και της συνολικής της εμφάνισης (π.χ. αρίθμηση, διάστιχο, δομή εξωφύλλου, μορφή περιεχομένων κ.λπ).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email