Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,300-6,000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει στελέχη και ερευνητές που να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

   Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

   • Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα,
   • Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,
   • Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική,
   • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών.

   Οι φοιτητές που τελειώνουν επιτυχώς το ΠΜΣ έχουν την δυνατότητα να κάνουν αίτηση και εφόσον γίνουν αποδεκτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

   To Πρόγραμμα προσφέρεται για φοιτητές πλήρους φοίτησης (2 εξάμηνα και εργασία) και για φοιτητές μερικής φοίτησης (4 εξάμηνα και εργασία).

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

   Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρους και μερικής φοίτησης) στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» για το
   Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

   Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να προετοιμάσει στελέχη τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Για
   να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: (α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, (β) Διοίκηση
   Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, (δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών.

   Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

   Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 5.300 ευρώ για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε 6.000 ευρώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το πρόγραμμα, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος. Το πρόγραμμα παρέχει έναν αριθμό βραβείων αριστείας (υποτροφίες) στους φοιτητές κατ’ έτος με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση στο πρώτο πτυχίο ή στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός και το ύψος των βραβείων αριστείας καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Υ.Α 5484, ΦΕΚ 3776/3-9-2018, τ. Β΄) και του Ν.4485/2017.

   Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

   • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 27/3/2020.
   • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 26/6/2020.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Συνέλευση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια των βασικών σπουδών τους με τους επιστημονικούς στόχους του παρόντος
   Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, τις συστατικές τους επιστολές, τη γνώση ξένων γλωσσών, την επαγγελματική εμπειρία, καθώς και την επίδοσή τους στην ατομική συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής,
   είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://egraduate.applications.aueb.gr/.
   Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:
   1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
   2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία,
   3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης,
   4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης,
   5. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

   Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

   Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή),
   2. Βιογραφικό σημείωμα με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,
   3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί),
   4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες,
   5. Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
   6. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (προαιρετικό για το τμήμα πλήρους φοίτησης/υποχρεωτικό για το τμήμα μερικής φοίτησης),
   8. Βαθμολογία GMAT/GRE (προαιρετικό)

   Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

  • Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο εκπαιδευτικές συνιστώσες: εκπαίδευσης σε θέματα υποδομής (50%) και στους κύριους γνωστικούς χώρους της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (50%). Τέλος, το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ένα εξάμηνο συγγραφής διπλωματικής εργασίας με την επίβλεψη καθηγητή ή field study project σε εταιρία/οργανισμό.

   Το πρώτο μέρος εκπαίδευσης σε γνώσεις υποδομής, διαρθρώνεται σε δύο άξονες:

   1. Τις τρεις κύριες βασικές θεωρητικές γνώσεις υποδομής για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που είναι:

   • Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης
   • Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων
   • Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

   2. Τις συμπληρωματικές κύριες γνώσεις υποδομής που είναι αναγκαίες με βάση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών. Για παράδειγμα ένας υποψήφιος Πολυτεχνικής Σχολής θα πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές Μικροοικονομίας. Οι συμπληρωματικές γνώσεις υποδομής περιλαμβάνουν:

   • Στατιστική για Επιχειρήσεις
   • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
   • Συστήματα Λογισμικού
   • Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών
   • Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών
   • Εφοδιαστική Διαχείριση

   Το δεύτερο μέρος εκπαίδευσης διαρθρώνεται στους τέσσερις άξονες που αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από τον Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

   1. Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, με μαθήματα

   • Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
   • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
   • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
   • Επιχειρηματική Ευφυΐα

   2. Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, με μαθήματα:

   • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
   • Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία
   • Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
   • Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python
   • Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών

   3. Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, με μαθήματα:

   • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
   • Επιχειρηματική Στρατηγική
   • Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία
   • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
   • Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό
   • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

   4. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών, με μαθήματα

   • Διοίκηση Συστημάτων μεταφορών
   • Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών
   • Διαχείριση Αποθεμάτων

   Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας παρακολουθούν το Σεμινάριο Ερευνητικών Μεθοδολογιών που τους βοηθάει στη σωστή εκτέλεση της διατριβής και την προετοιμασία για την διδακτορική διατριβή εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν.

   Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Π.Μ.Σ., κατόπιν έγκρισης από ΓΣΕΣ, να επιλέξουν μέχρι ένα μάθημα επιλογής Β’ Εξαμήνου από άλλα Π.Μ.Σ. στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email