Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» είναι η παροχή γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης (Management) με εξειδίκευση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε Νέους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε Στελέχη Επιχειρήσεων που απασχολούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς Οργανισμούς, σε
   όλα τα επίπεδα φροντίδας υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμιες Μονάδες, Ιδιωτικές Κλινικές, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, ΕΚΑΒ κ.α.).

   Σκοπός είναι η ειδίκευση νέων πτυχιούχων, διοικητικών στελεχών αλλά και υγειονομικού προσωπικού που έχει ή επιδιώκει να αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει θεωρητικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα αλλά και στην αυξημένη ικανοποίηση χρηστών και την κερδοφορία στον αντίστοιχο ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης (Management) στον τομέα της υγείας και σε επιπρόσθετες γνώσεις οικονομικών και πολιτικής της υγείας. Έτσι θα καταστούν σαφείς οι ιδιαιτερότητες του κλάδου υγείας και οι επαγγελματίες στον χώρο αυτό θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις πιέσεις του ανταγωνισμού, των περιορισμένων χρηματοοικονομικών πόρων και των αυξημένων αναγκών των ασθενών και να προάγουν την κοινωνική ευημερία μέσω της βελτίωσης του συστήματος.

   Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» είναι να εξασφαλίσει στους φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ’ αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις κ.ά.

   Δείτε την προκήρυξη:

    Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενιαίου τμήματος (Νέων Πτυχιούχων/Στελεχών) του 6ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Master in Health care Management – ΜHM).

   Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

   Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στο τμήμα του 6ου κύκλου του ΠΜΣ θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο, 40.

   Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. (email: [email protected]) έως την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1.    Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο στην Ανακοίνωση). Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη ή ευκρινή φωτογραφία) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
   2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3.    Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
   4.    Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
   5.    Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέσουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π.. Τα Στελέχη Επιχειρήσεων ή Οργανισμών θα πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από τον εργασιακό τους χώρο. (Το προτεινόμενο έντυπο συστατικής επιστολής επισυνάπτεται στην Ανακοίνωση)
   6.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.
   7.    Επιπρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, 2ο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, Υ/Η.
   8.    Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Για το TOEFL απαιτείται βαθμός από 60 έως 78 ή ανώτερο στο Internet-based test και για το IELTS 6.0 ή ανώτερο. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.

   Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500€ συνολικά. Κάθε εξάμηνο καταβάλλονται 1.500€ σε δύο δόσεις των 750€. Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ανάλογα με το ατομικό εισόδημα ή το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (Άρθρο 35, Ν.4485/2017), ενημερώνονται για τη σχετική διαδικασία, αποκλειστικά, οι επιτυχόντες, κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

   Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 3 συνολικά (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

   Εάν ο/η υποψήφιος/α εργάζεται, τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: [email protected] και στο τηλέφωνο 2310-291212 (κατά τις ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 17:00-19:00).

   *Παρακαλείσθε, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της επιδημίας COVID-19,  για τη συγκεντρωτική ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής, ενώ και η αποστολή των συστατικών επιστολών από τον εκδότη τους, πραγματοποιείται επίσης στο email: [email protected].

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ο φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 10 μαθήματα. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στο 1ο και 2ο εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η παρακολούθηση των μαθημάτων διαρκεί δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

   Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) διδακτικές μονάδες. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων. Οι πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer System (ECTS), έχουν ως εξής:

    

    

    

    

    

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ο φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 10 μαθήματα. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο προσφέρει τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει το ένα (1). Το σύνολο των μαθημάτων τα οποία παρακολουθεί με υποχρεωτική και διά ζώσης παρουσία ο φοιτητής και στα οποία εξετάζεται, είναι πέντε (5) για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Εφ’ όσον ο φοιτητής έχει εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του, υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis) στη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

   Τα μαθήματα του Προγράμματος είναι τα παρακάτω:

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος είναι ενενήντα (90).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email