Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή στην τουριστική βιομηχανία στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και η παροχή με ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους στους δημόσιους και στους μη κρατικούς φορείς του τουρισμού για να συμβάλουν στη βιώσιμη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

   Σκοποί του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών είναι:

   • Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η διεθνής δραστηριοποίηση μιας τουριστικής επιχείρησης, το μάρκετινγκ και η προώθηση, η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
   • Η προώθηση της θεωρίας και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών, της σε επιμέρους κλάδους του τουρισμού, όπως: τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις φιλοξενίας, τις αεροπορικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ταξιδιών, τις επιχειρήσεις ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας, τη βιώσιμη ανάπτυξη τουριστικών προορισμών, την διαχείριση τουριστικών προορισμών, και τη διαχείριση πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικού τουρισμού.
   • Η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομόλογων Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. και η διαμόρφωση υψηλού επιπέδου στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.
   • Η προετοιμασία ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στην καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια των τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορών των τουριστικών προορισμών, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο ζητούμενο για την τόνωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και της τουριστικής βιομηχανίας στο σύνολό της.

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 – 2020

   Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΦΕΚ 2299/23-10- 2015 & ΦΕΚ 4409/30-12-2016, ΦΕΚ τ.Β’ 1535/4-5-2018) με τις εξής κατευθύνσεις (εξειδικεύσεις):

   1. Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων
   2. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
   3. Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού

   που οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

   Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της
   Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

   Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν δια ζώσης φοίτηση και παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην
   εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2019. Ο αριθμός των θέσεων ανά κύκλο εισαγωγής είναι εικοσιοκτώ (28).

   Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών πραγματοποιείται δωρεάν και δεν απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές του.
   Όλοι οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. προσφέρουν υποχρεωτικά (ο καθένας) 10 ώρες εβδομαδιαία ανταποδοτική εργασία στο Τμήμα
   Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις σπουδές τους και με την εύρυθμη ακαδημαϊκή, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του
   Π.Μ.Σ. και του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, σύμφωνα με πρόγραμμα εργασιών που καταρτίζει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος. Ενδεικτικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τις παρακάτω, καθώς και όποιες άλλες πρόσθετες εργασίες κρίνει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
   αναγκαίες: γραμματειακές και διοικητικές επικουρικές εργασίες, επικουρικές διδακτικές και εξεταστικές δραστηριότητες προπτυχιακών μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιτήρηση εξετάσεων, επικούρηση στη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων τουΤμήματος και των Π.Μ.Σ. του, προώθηση και προβολή του Τμήματος και των Π.Μ.Σ. του, επικουρικές συγγραφικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

   Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

   1. Η Επιτροπή Επιλογής του Π.Μ.Σ. καταρτίζει κατ’ αρχάς έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση
   2. απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου, της παρούσης προκήρυξης και του κανονισμού του Π.Μ.Σ.
   3. διεξάγει όποιες εσωτερικές εξετάσεις έχουν κριθεί απαραίτητες για τους υποψηφίους (εάν κριθούν αναγκαίες)
   4. διεξάγει προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους
   5. ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή τους. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού.

   Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

   Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως

   1. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: [email protected] την αίτηση που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.tourism-master.gr) μέχρι την 08/09/2019.
   2. Να συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων στο σύνδεσμο που σας παραθέτουμε https://forms.gle/QRAuopVVtKju8HSR7

   Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη (όχι διαδικτυακή) όλων των υποψηφίων, όπου θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο, στην οποία πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα τα οποία και επικαλούνται και στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων προς υποστήριξη της αίτησης υποψηφιότητας :

   • Αίτηση (υπογεγραμμένη η ίδια αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)
   • Βιογραφικό Σημείωμα
   • Φωτογραφία ταυτότητας
   • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλό φωτοαντίγραφο)
   • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο (απλό φωτοαντίγραφο)
   • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
   • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω) (απλό φωτοαντίγραφο)
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
   • Αποδεικτικά εκπαιδευτικής / επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (απλό φωτοαντίγραφο)
   • Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη).

   Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων που ποσοτικοποιούνται µέσω µοριοδότησης, είναι τα παρακάτω:

   Α/ΑΚριτήριο ΑξιολόγησηςΑνώτατα Μόρια
   1Γενικός βαθμός πτυχίου (1 μόριο ανά βαθμό)10
   2Βαθμολογία μαθημάτων συναφή με το γνωστικό αντικείμενο5
   3Συστατικές επιστολές (5 μόρια η κάθε μία)10
   4Η κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής ( Γ1 – Γ2 10 μόρια)5
   5Η καλή γνώση µιας επιπλέον ξένης γλώσσας εκτός των Αγγλικών (Β2 5 μόρια, Γ1 – Γ2 10 μόρια)10
   6Μεταπτυχιακός (5 μόρια) ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών (10 μόρια)10
   7Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (εάν υπάρχει), π.χ. ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια, σχετικές με το αντικείμενο, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ. (1 μόριο ανα δημοσίευση ή ερευνητικό έργο με μέγιστο τα 10 μόρια)10
   8Συνέντευξη40
    ΣΥΝΟΛΟ100
  • Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού», υποχρεωτικά μαθήματα «κατεύθυνσης» και μαθήματα «επιλογής». Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ακολούθως:

   Α’ εξάμηνο σπουδών:

   Στο Α΄ εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 5 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»:

   • Εισαγωγή στον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και τα Ταξίδια (6 ECTS)
   • Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων (6 ECTS)
   • Μεθοδολογίες Έρευνας (6 ECTS)
   • Τουριστικό Μάρκετινγκ & Διοίκηση Εμπειριών (6 ECTS)
   • Τουριστική Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (6 ECTS)

   Β’ εξάμηνο σπουδών:

   Το Β΄ εξάμηνο αποτελεί σύνθεση υποχρεωτικών μαθημάτων «κορμού», υποχρεωτικών μαθημάτων «κατεύθυνσης» και μαθημάτων «επιλογής». Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κορμού»:

   • Πολιτική και Στρατηγική Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (6 ECTS)
   • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό (6 ECTS)

   Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

   • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών (6 ECTS)
   • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Αεροπορικών Επιχειρήσεων (6 ECTS)

   Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

   • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
   • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

   Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

   • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική & Ανάπτυξη (6 ECTS)
   • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών (6 ECTS)

   Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

   • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
   • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

   Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

   • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (6 ECTS)
   • Θεματικές Μορφές Τουρισμού (6 ECTS)

   Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

   • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
   • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

   Με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

   Μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα αναλυτικά περιγράμματα όλων των μαθημάτων εδώ.

   Γ’ εξάμηνο σπουδών:

   Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές. Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της «Κατεύθυνσης» εξειδίκευσης που επέλεξε ο φοιτητής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email