Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία», έχει ως αντικείμενο να παρέχει θεωρητικές, πρακτικές, αναλυτικές και συνθετικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου οι απόφοιτοί του να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

   Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί :

   • Στην προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία, τη Ναυτιλιακή και Λιμενική Βιομηχανία.
   • Στην ανάπτυξη σε βάθος της διεπιστημονικής έρευνας στους Τομείς της Ναυτιλίας.
   • Στην προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επαγγελματιών, επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στον χώρο των ναυτικών, ναυτιλιακών και λιμενικών δραστηριοτήτων.
   • Στην ανάπτυξη της θεωρητικής και εφαρμοσμένης επιστήμης στον ελλαδικό και τον ευρύτερο διεθνή χώρο.
   • Στη συνεργασία με διεθνείς ευρωπαϊκούς και εγχώριους, επιστημονικούς οργανισμούς στο αντικείμενο της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας.
   • Στην κάλυψη των αναγκών για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.
   • Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
   • Στη συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των οργανισμών και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των αντικειμένων του ΔΠΜΣ.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προσφέρουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο: «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management) με τις εξής ειδικεύσεις:

   (α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»
   (β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»

   Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

   Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους αποφοίτους του  θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική, τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος που θεραπεύει.

   Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   1. Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
   2. Βαθμός πτυχίου
   3. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
   4. Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης (full time). Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2021.

   Το τέλος εγγραφής για τον 1ο  κύκλο σπουδών έχει οριστεί σε 2.400 Ευρώ. Με την αποδοχή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταβάλουν προκαταβολή διδάκτρων 300 ευρώ σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής τους. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται αναλογικά σε κάθε εξάμηνο (700 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου).

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής ηλεκτρονικά με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης (παρέχεται) και των κάτωθι συνοδευτικών αποδεικτικών εγγράφων/δικαιολογητικών (συνημμένα/σκαναρισμένα αρχεία έως 10mb) στην  ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] . Πληροφορίες και έντυπα στις ιστοσελίδες:

   • www.hna.gr/el/studies/postgraduate
   • https://www.unipi.gr/unipi/el/component/k2/item/508-μεταπτυχιακά.html%20,

   Α’ κύκλος προκήρυξης:  Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 5η  Αυγούστου, ώρα 23.59.

   Β’ κύκλος προκήρυξης:
   Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 26η Αυγούστου, ώρα 23.59.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

   i)  Αίτηση εγγραφής (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα)
   ii) Βιογραφικό σημείωμα (συνοπτικό).
   iii) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   iv)Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
   v)Δύο ονόματα μελών ΔΕΠ ή ανωτάτων στελεχών της Ναυτιλιακής αγοράς που είναι διατεθειμένοι να αποστείλουν δύο (2) συστατικές επιστολές αν ζητηθούν, ένα εκ των οποίων οπωσδήποτε από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ).
   vi)  Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (εάν εκπονήθηκε).
   vii) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, εάν υπάρχουν.
   viii) Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Εάν δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε γραπτή ή και προφορική δοκιμασία διαγωνίσματος.
   ix) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
   x)   Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας xi)  Δύο Φωτογραφίες (ψηφιακά, αρχείο jpg, pdf)

   Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν κατά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων τίτλο σπουδών και προσκομίζουν αντί αυτού αντίγραφο τελευταίας αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να προσκομίσουν είτε βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών είτε επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους πριν την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής που ορίζεται κάθε φορά από τη ΕΔΕ, άλλως, δεν εγγράφονται στο ΔΠΜΣ.

   Τα μαθήματα ξεκινούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τουλάχιστον έως 2 Οκτωβρίου του 2020. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος (1ος κύκλος 202021) ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2021 (15 μήνες).

  • Το ΔΠΜΣ αποτελείται από μία κοινή δέσμη μαθημάτων κορμού για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, δύο κατευθύνσεις μαθημάτων επιλογής και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας για το τρίτο εξάμηνο.

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) μαθήματα, τέσσερα (4) ανά εξάμηνο.

   Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο διδακτικών πιστωτικών μονάδων για κάθε εξάμηνο είναι τριάντα (30). Οι πρώτες εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες αφορούν τα δύο πρώτα εξάμηνα. Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής είκοσι (20) συνολικά πιστωτικών μονάδων και εκπονεί τη διπλωματική του εργασία που αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του ΔΠΜΣ.

   Η διδακτική περίοδος κάθε μαθήματος αποτελείται από τριάντα (30) ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής συγγράφει τη διπλωματική του εργασία.

   Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει συνολικά είκοσι (20) μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Από τα είκοσι (20) μεταπτυχιακά μαθήματα, τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα κορμού του πρώτου εξαμήνου, τέσσερα (4) είναι μαθήματα κορμού του δευτέρου εξαμήνου και δώδεκα (12) είναι μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης του τρίτου εξαμήνου. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται/παρουσιάζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου.

   Η δομή του διδακτικού προγράμματος του ΔΠΜΣ, έχει ως ακολούθως:

   1ο Εξάμηνο

   • Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών Υ 7,5 ECTS
   • Στατιστική Ανάλυση – Ανάλυση Δεδομένων Υ 7,5 ECTS
   • Συνδυασμένες Μεταφορές Υ 7,5 ECTS
   • Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Υ 7,5 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

   2ο Εξάμηνο

   • Οικονομικά των Θαλασσίων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο Υ 7,5 ECTS
   • Εφοδιαστική Αλυσίδα στις Μεταφορές Υ 7,5 ECTS
   • Συστήματα Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών Υ 7,5 ECTS
   • Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Πλοία Υ 7,5 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

   3ο Εξάμηνο

   Κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη

   • Διπλωματική Εργασία 10 ECTSΜαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 4 Μαθήματα)
   • Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου 5 ECTS
   • Ναυλώσεις 5 ECTS
   • Ναυτασφαλίσεις 5 ECTS
   • Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών 5 ECTS
   • Οικονομική του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Πολιτική στη Ναυτιλία 5 ECTS
   • Μεταφορά Τεχνολογίας και Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας στη Ναυτιλία 5 ECTS

   Κατεύθυνση στη Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία

   • Διπλωματική Εργασία 10 ECTSΜαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 4 Μαθήματα
   • Θεωρία Κινδύνου και Αξιοπιστίας με Εφαρμογές στα Ναυτικά Συστήματα 5 ECTS
   • Έλεγχος Ποιότητας στις Μεταφορές και στις Ναυτικές Εγκαταστάσεις 5 ECTS
   • Αρχές Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης και Οικονομοτεχνική Διάσταση της Αστοχίας 5 ECTS
   • Οργάνωση και Διαχείριση Διαδικασιών Συντήρησης Πλοίων 5 ECTS
   • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης 5 ECTS
   • Στοχαστική Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Θαλάσσιων Συστημάτων 5 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών  Μονάδων 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email