Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση των πτυχιούχων  σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος.

   Συγκεκριμένα, το Τμήμα εκπληρώνει την αποστολή του με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται επιστημονικά με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
   Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στον Τεχνολογικό, Τεχνικό-Κατασκευαστικό και Βιομηχανικό κλάδο. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τρεις ειδικεύσεις: α) Διοίκηση Λειτουργιών, Παραγωγής και Εφοδιαστική, β) Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Προϊόντων και γ) Διαχείριση και Τεχνολογία Συστημάτων.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων» 

   Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α ́ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και βάση της απόφασης ίδρυσης (Τεύχος Β’ 2774/12.07.2018) και της έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας όπως τροποποιήθηκε (Τεύχος Β’ 1262/09.04.2020). 

   Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στον Τεχνολογικό, Τεχνικό-Κατασκευαστικό και Βιομηχανικό κλάδο. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τρεις ειδικεύσεις: α) Διοίκηση Λειτουργιών, Παραγωγής και Εφοδιαστική, β) Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Προϊόντων, και γ) Διαχείριση και Τεχνολογία Συστημάτων. 

   Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτει. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) (Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2083/92). Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους ή και τελειόφοιτους (με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών, προκειμένου για την εγγραφή τους), όσο και σε εργαζόμενους/στελέχη. Συνακόλουθα, καλύπτει τις ανάγκες ένταξης στην αγορά εργασίας με αυξημένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες αλλά, επίσης, και όσων ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν το επιστημονικό/επαγγελματικό προφίλ τους και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε πενήντα 50 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

   Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο χρόνος που αφορά την διπλωματική εργασία δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), προσφέρεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) εξαμήνων. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές μέσα σε πέντε (οι πλήρους φοίτησης) ή εννέα (οι μερικής φοίτησης) εξάμηνα. 

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα (συνολικά 10) τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’) (στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα για τους μερικής φοίτησης). Από αυτά έξι (6) είναι κορμού και τέσσερα (4) ειδίκευσης. Τόσο τα μαθήματα κορμού όσο και της ειδίκευσης επιλέγονται από τους φοιτητές μέσα από διαφορετικές ομάδες μαθημάτων. Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι τρίωρη (3). Κατά το τρίτο (Γ’), ή το πέμπτο (Ε’) εξάμηνο των σπουδών (πλήρους ή μερικής φοίτησης αντίστοιχα) απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30. Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ η γλώσσα συγγραφής της διατριβής μπορεί να είναι και η Αγγλική. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος. Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από τον υπεύθυνο/συντονιστή του μαθήματος. 

   Η έναρξη μαθημάτων ορίζεται στη 3η εβδομάδα του Οκτώβρη και η λήξη των μαθημάτων την 2η εβδομάδα του Μαΐου. Συγκεκριμένα, κάθε εξάμηνο έχει 12 εβδομάδες διδασκαλίας και 2 εβδομάδες εξετάσεων. Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας για κάθε ένα από τα μαθήματα είναι 30. Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες της Πέμπτης και Παρασκευής, αλλά και πρωινές ώρες του Σάββατου ή της Κυριακής. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μαθήματα σε αργίες. Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κυρίως το Σάββατο (8/10 μαθήματα). Οι εξετάσεις του 1ου εξαμήνου πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο, ενώ οι εξετάσεις του 2ου εξαμήνου τον Μάιο. Οι επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται τον Σεπτέμβριο. 

   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.500 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους και, συγκεκριμένα, η πρώτη δόση (1.500 ευρώ) κατά την εγγραφή του φοιτητή, ενώ οι άλλες δύο ισόποσες δόσεις (1.000 + 1.000 ευρώ) πριν την έναρξη του 2ου και 3ου εξαμήνου. Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, δύναται να χορηγηθούν υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών ακαδημαϊκών κριτηρίων, όπως είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων και της διπλωματικής (του Π.Μ.Σ.). 

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά :

   1. 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (ιστότοπος του ΠΜΣ)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
   5. Αντίγραφα άλλων πτυχίων/διπλωμάτων, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών. 
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εάν υπάρχουν
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   9. Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον η μια από Καθηγητή)
   10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.
   11. Μία πρόσφατη φωτογραφία. 

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που θα καταθέσουν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων (24 και 25/9/2020). Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων θα καταρτίσει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος ή/και του ΠΜΣ). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός 4 ημερών. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων θα καταρτισθεί ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων που θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

   1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος. [25%] * [Βαθμός Πτυχίου * 0,2 για κάθε έτος σπουδών]
   2. Μεταπτυχιακό (ή Διδακτορικό) ή Δεύτερο Πτυχίο/Δίπλωμα [10%]
   3. Διπλωματική Εργασία (στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών), εφόσον είναι σχετική με το περιεχόμενο και τους μαθησιακούς στόχους του Π.Μ.Σ. [5%]
   4. Επαρκής πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. [5%]
   5. Σχετική επαγγελματική δραστηριότητα και διακρίσεις. [20%] 
   6. Δημοσιεύσεις και ερευνητική δραστηριότητα. [10%]
   7. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή. [25%] 

   Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν από 21 έως 25/9/2020. Στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώσουν την ειδίκευση, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα τα οποία επιθυμούν να διδαχθούν. 

   Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (https://pme.duth.gr/μεταπτυχιακά/) ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

   Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

   Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 1/6/2020 – 17/7/2020 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)

   Συνεντεύξεις: 24 και 25/9/2020 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 26/9/2020 Εγγραφές: 28/9/2020-2/10/2020 

  • 1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του εντατικού Δ.Μ.Σ.
   ανέρχονται στις εβδομήντα πέντε (75).
   2. Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε φόρτο εργασίας 30 ECTS ανά διδακτικό εξάμηνο και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών και φόρτου εργασίας που θα αντιστοιχεί σε 15 ECTS.
   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα (συνολικά 10) τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά έξι (6) είναι κορμού και τέσσερα (4) ειδίκευσης. Τόσο τα μαθήματα κορμού όσο και της ειδίκευσης επιλέγονται από τους φοιτητές μέσα από διαφορετικές ομάδες μαθημάτων.
   Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (5 Επιλογές από τις 9)

   • Διαχείριση Έργων ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Στρατηγική Διοίκηση και Επιχειρηματική Πολιτική ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Μοντελοποίηση ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Ερευνητική Μεθοδολογία και Εφαρμοσμένη Στατιστική ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Επιχειρηματικά Παίγνια ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Διαχείριση Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Μηχανική και Ανάλυση Συστημάτων ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS
   • Μάρκετινγκ Καινοτομίας και Υψηλής Τεχνολογίας ΚΟΡΜΟΥ 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 Επιλογή Κορμού + 4 Επιλογές από τις 7 της Ειδίκευσης Α)

   • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Έλεγχος Αποθεμάτων και Συστήματα Παραγωγής ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Ασφάλεια Συστημάτων και Διαχείριση Κινδύνων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Επιχειρηματική Ευφυία ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 Επιλογή Κορμού + 4 Επιλογές από τις 7 της Ειδίκευσης Β)

   • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείριση Γνώσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Διαχείριση Αλλαγής, Μοντελοποίησης και Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Βιομηχανικό και Τεχνολογικό Μάρκετιγκ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Σχεδιασμός, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Υπηρεσιών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1 Επιλογή Κορμού + 4 Επιλογές από τις 7 της Ειδίκευσης Γ)

   • Αντίστροφη Μηχανική και Μέθοδοι Ταχείας Προτυποποίησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Ψηφιακό Εργοστάσιο ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Βιομηχανική Οικολογία ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Ενέργεια, Υλικά και Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Βιομηχανία ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Προηγμένες Τεχνολογίες Κατεργασιών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS
   • Βιομηχανική Αυτοματοποίηση και Ρομποτική ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30

   ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email