Loading...

Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Executive MBA in Financial Planning)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμά μας αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες για να προσφέρει στα πεπειραμένα (και όχι μόνο) στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για να μπορέσουν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες διοίκησης. Το πρόγραμμα σπουδών Executive MBA δίνει έμφαση στις εφαρμοσμένες γνώσεις και δεξιότητες των σπουδαστών δημιουργώντας στρατηγικές δεξιότητες ηγεσίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning», σύμφωνα με το ν.4485/2017, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

   Απονεμόμενος τίτλος
   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

   Διάρκεια
   Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Executive MBA in Financial Planning» Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2019.

   Εισακτέοι
   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε τριάντα (30) για το έτος 2019/2020.
   Ο αριθμός μπορεί να αλλάζει με απόφαση της Σ.Ε.
   Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες της αγοράς, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, χρηματοοικονομικοί και οικονομικοί αναλυτές, στελέχη τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών εταιριών, στελέχη λογιστηρίων, διοικητές οργανισμών, και στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στελέχη σε βιομηχανίες οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης, χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης για να ανταποκριθούν στα σύνθετα επαγγελματικά τους καθήκοντα και να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις.

   Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

   1η φάση: Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα βρουν στον διαδικτυακό τόπο: http://e-mba.teipel.gr και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

   1.  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ.
    Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ
    http://e-mba.teipel.gr (ανακοίνωση «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών). Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
   6. Τεκμηρίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
   7.  Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής εμπειρίας
   8. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
   10. Μία (1) φωτογραφία

   2η φάση: Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα κληθούν τηλεφωνικά για Συνέντευξη την περίοδο από 10 έως 20 Σεπτέμβρη 2019. Στην φάση της Συνέντευξης αξιολογούνται τα δικαιολογητικά 7 και 8.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από 10 Ιουνίου 2019 έως και 22 Ιουλίου 2019 στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Θα γίνονται δεκτές δηλώσεις ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση εκδήλωσης διαφέροντος στην Πρόσκληση του ΠΜΣ στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: [email protected] με Θέμα: «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία ΠΜΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 22/7/2019 και ώρα 14:00.

   Δίδακτρα
   Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση του Α΄ και Β’ εξαμήνου είναι 1.200€ και η τρίτη και τελευταία δόση του Γ’ εξαμήνου 1.100€.

   Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κόστος το κάθε μαθήματος ανέρχεται σε 300€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 8 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.100€.

   Εκπαιδευτική Διαδικασία
   Το e-ΜΒΑ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του ΠΜΣ (Καλαμάτα) την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τον φοιτητή στην λογική των σύγχρονων εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας.

   Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, εκτός από την καθέδρας διδασκαλία του μαθήματος την οποία ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει, κάθε εβδομάδα ο φοιτητής μέσω της εφαρμογής Classroom της Google θα έχει πρόσβαση:
   ● στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
   ● σε βίντεο που αναλύεται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρείται δυσνόητη για τον φοιτητή
   ● ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις κατανόησης της ύλης
   ● ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος, παρακαλώ μελετήστε την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://e-mba.teipel.gr

   Διεύθυνση ΠΜΣ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
   ΠΜΣ e-ΜΒΑ στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Κτίριο Σχολής Διοίκησης
   2ος όροφος, γραφείο 151
   Αντικάλαμος, Καλαμάτα
   Τ.Κ. 24100

  • Παρατίθεται το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Διοίκηση &Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα μαζί με τις διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

   Α΄ Εξάμηνο

   Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ – Στρατηγικό Μάνατζμεντ 7,5 ECTS
   Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εσωτερική Αγορά) 7,5 ECTS
   Διοικητική Οικονομική 7,5 ECTS
   Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών 7,5 ECTS

   Σύνολο: 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Ηγεσία 7,5 ECTS
   Γενικές Αρχές Λογιστικής 7,5 ECTS

   και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα

   Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων 7,5 ECTS
   Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου 7,5 ECTS
   Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για τη Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων 7,5 ECTS
   Διαχείριση του Χρήματος, Παράγωγα & Τεχνικές Αντιστάθμισης 7,5 ECTS
   Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων 7,5 ECTS

   Σύνολο: 30  ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ