Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Executive MBA in Financial Planning)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμά αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες για να προσφέρει στα πεπειραμένα (και όχι μόνο) στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για να μπορέσουν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες διοίκησης. Το πρόγραμμα σπουδών Executive MBA δίνει έμφαση στις εφαρμοσμένες γνώσεις και δεξιότητες των σπουδαστών δημιουργώντας στρατηγικές δεξιότητες ηγεσίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 4η Σειρά Εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning», σύμφωνα με το ΦΕΚ Β:3372/31-8-2019, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

   Απονεμόμενος τίτλος
   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

   Διάρκεια
   Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Executive MBA in Financial Planning» Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2020.

   Εισακτέοι
   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε σαράντα (40) για το έτος 2020/2021. Ο αριθμός μπορεί να αλλάζει με απόφαση της Σ.Ε.

   Εκπαιδευτική Διαδικασία
   Το e-ΜΒΑ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του ΠΜΣ (Καλαμάτα) την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τον φοιτητή στην λογική των σύγχρονων εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας.

   Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, εκτός από την καθέδρας διδασκαλία του μαθήματος την οποία ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει, κάθε εβδομάδα ο φοιτητής μέσω της εφαρμογής Classroom της GOOGLE θα έχει πρόσβαση:

   • στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
   • σε βίντεο που αναλύεται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρείται δυσνόητη για τον φοιτητή
   • ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις κατανόησης της ύλης
   • ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

   Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται η εφαρμογή Meet (Hangouts) της GOOGLE για τηλεδιασκέψεις και επίλυση αποριών, καθώς και για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν 4485/2017). Για περισσότερες σχετικά δείτε στο http://emba.uop.gr .

   Κατά την διάρκεια της πανδημίας το σύνολο των μαθημάτων προσφέρθηκε αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω Meet (Hangouts) της GOOGLE. Η δυνατότητα αυτή θα αξιοποιηθεί και στο μέλλον αν οι συνθήκες το επιβάλλουν και πάντα κατ’ εφαρμογήν των κανόνων που θεσπίζει η Πολιτεία.

   Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

   1η φάση: Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα βρουν στον διαδικτυακό τόπο: http://emba.uop.gr  και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

   1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ http://emba.uop.gr
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών[1] (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών). Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμοδίου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις για όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού.
   6. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας[2]
   7. Τεκμηρίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
   8. Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής εμπειρίας
   9. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα
   10. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
   11. Μία (1) φωτογραφία

   2η φάση: Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα κληθούν τηλεφωνικά για Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην φάση της Συνέντευξης αξιολογούνται τα δικαιολογητικά 7 και 8.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από 1η Ιουνίου 2020 έως και 15 Ιουλίου 2020 από 24 Αυγούστου 2020 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Θα γίνονται δεκτές δηλώσεις που θα αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση του ΠΜΣ στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: emba@teipel.gr με Θέμα: «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία ΠΜΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 15-7-2020 8-9-2020 και ώρα 13:00.

   Κριτήρια επιλογής

   1. Βαθμός Πτυχίου επί 50
   2. Γνώση ξένης γλώσσας: άριστα 100 μόρια, πολύ καλά 75 μόρια, καλά 50 μόρια, καθόλου Ο μόρια
   3. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου: Διδακτορικό Δίπλωμα 150 μόρια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 100 μόρια (μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος τίτλος)
   4. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 5 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τα 5 έτη.
   5. Συνέντευξη: μέχρι 200 μόρια

   Η Επιτροπή κατά τη συνέντευξη

   (α) αξιολογεί την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων
   (β) αξιολογεί τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων και τα κίνητρα καριέρας
   (γ) αξιολογεί τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.
   (δ) εξετάζει τη συνάφεια των μαθημάτων του ΠΠΣ με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμά την βαθμολογία του υποψηφίου σε μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και τη σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου
   (ε) αξιολογεί τις συστατικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί.
   στ) αξιολογεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κ.λπ.).

   Δίδακτρα
   Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση του Α΄ και Β’ εξαμήνου είναι 1.200€ και η τρίτη και τελευταία δόση του Γ’ εξαμήνου 1.100€.

   Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κόστος το κάθε μαθήματος ανέρχεται σε 300€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 8 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.100€.

   Διεύθυνση ΠΜΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
   ΠΜΣ e-ΜΒΑ στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
   Κτίριο Σχολής Διοίκησης, 2ος όροφος, Γραφείο 156
   Αντικάλαμος, Καλαμάτα Τ.Κ. 24100

   [1] Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και οι «επί πτυχίο» φοιτητές, αρκεί να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και εφόσον προσκομίσουν μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2020 το Πτυχίο τους ή Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης Σπουδών

   [2] Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πουν δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο, προκειμένου να τεκμηριωθεί

  • Παρατίθεται το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Διοίκηση &Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα μαζί με τις διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

   Α΄ Εξάμηνο

   • Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ – Στρατηγικό Μάνατζμεντ 7,5 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εσωτερική Αγορά) 7,5 ECTS
   • Διοικητική Οικονομική 7,5 ECTS
   • Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών 7,5 ECTS

   Σύνολο: 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Ηγεσία 7,5 ECTS
   • Γενικές Αρχές Λογιστικής 7,5 ECTS

   και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα

   • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων 7,5 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου 7,5 ECTS
   • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για τη Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων 7,5 ECTS
   • Διαχείριση του Χρήματος, Παράγωγα & Τεχνικές Αντιστάθμισης 7,5 ECTS
   • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων 7,5 ECTS

   Σύνολο: 30  ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   • Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email