Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2200
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων για ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής, εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού, εκπαιδευτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, αλλά και να συμβάλουν στη αναβάθμιση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας και κατά συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

   Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης και Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Μονάδων μέσω ενός προγράμματος σπουδών ευέλικτου και διαρκώς προσαρμοσμένου στις ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, των εργαζομένων (διδακτικού προσωπικού αλλά και διοικητικού, τεχνικού και διαχειριστικού προσωπικού) των εκπαιδευτικών μονάδων της Ελλάδας και της εθνικής οικονομίας, που θα προσφέρει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση των εκπαιδευτικών μονάδων και ιδρυμάτων της χώρας μας.

   Το κύριο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. ταυτίζεται με την επιστήμη της διοίκησης και οργάνωσης οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, με εξειδικευμένη εστίαση στις δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» («Master of Science in Education Management & Organisation»)


   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 – 2020

   Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ).

   Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

   Ο αριθμός των εισακτέων ανά κύκλο εισαγωγής προβλέπεται να είναι ογδόντα (80). Η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν ισοβάθμισαν στη μοριοδότηση του φακέλου τους στην τελευταία (80η) θέση.

   Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα: τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν φοίτηση με ευέλικτες μορφές μάθησης, ενώ το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξ’ αποστάσεως επίβλεψη. Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι το Σάββατο
   20 Οκτωβρίου 2019. Στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο προβλέπονται 3 χρονικές περίοδοι ανά έτος για εξετάσεις: στο τέλος του κάθε εξαμήνου (εαρινό, χειμερινό) και επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο /Οκτώβριο. Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου δεν υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες.

   Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ και το χρονικό διάστημα εκπόνησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ηµερολογιακού τριµήνου από την ημερομηνία ανάληψης του θέματος διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές του προγράμματος πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως

   1. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: [email protected] την αίτηση που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.education master.gr) μέχρι την 08/09/2019.
   2. Συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων στο σύνδεσμο https://forms.gle/5VXtBNEw7EMJsQUUA μέχρι την 08/09/2019.

   Η μη υποβολή μίας εκ των δύο αιτήσεων που προαναφέρονται συνεπάγεται την ακύρωση της υποψηφιότητας.

   Τα μόρια ανά κριτήριο αξιολόγησης παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

   Α/ΑΚριτήριο ΑξιολόγησηςΑνώτατα Μόρια
   1Γενικός βαθµός πτυχίου (1 μόριο ανα βαθμό)10
   2Βαθμολογία μαθημάτων συναφή με το γνωστικό αντικείμενο10
   3Συστατικές επιστολές (5 μόρια η κάθε μία)10
   4Η κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής (Β2 5 μόρια, Γ1 – Γ2 10 μόρια)10
   5Η καλή γνώση µιας επιπλέον ξένης γλώσσας εκτός των Αγγλικών (Β2 5 μόρια, Γ1 – Γ2 10 μόρια)10
   6Μεταπτυχιακός (5 μόρια) ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών (10 μόρια)10
   7Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (εάν υπάρχει), π.χ. ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια, σχετικές με το αντικείμενο, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ. (1 μόριο ανα δημοσίευση ή ερευνητικό έργο με μέγιστο τα 10 μόρια)10
   8Συνέντευξη30
    ΣΥΝΟΛΟ100

    

   Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη (όχι διαδικτυακή), σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο, στην οποία πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα τα οποία και επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων προς υποστήριξη της αίτησης υποψηφιότητας (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης  συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης). Συγκεκριμένα:

   1. Αίτηση (υπογεγραμμένη η ίδια αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)
   2. Φωτογραφία ταυτότητας
   3. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλό φωτοαντίγραφο)
   4. Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο (απλό φωτοαντίγραφο)
   5. Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
   6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω) (απλό φωτοαντίγραφο)
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
   8. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (απλό φωτοαντίγραφο)
   9. Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη). Η μη προσκόμιση των συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.200 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρείς δόσεις ως εξής:

   Α. Καταβολή πρώτης δόσης ύψους 750€ πραγματοποιείται με την αποδοχή της θέσης και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΠΜΣ
   Β. Καταβολή δεύτερης δόσης ύψους 750€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο Β’ εξάμηνο και όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2020
   Γ. Καταβολή τρίτης δόσης ύψους 700€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας και όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

  • Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα “κορμού” και μαθήματα “επιλογής”. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στη συνέχεια:

   Α΄ εξάμηνο σπουδών:

   Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:

   • Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
   • Μάρκετινγκ & Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
   • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
   • Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

   Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

   • Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγική (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
   • Εκπαίδευση και Νομοθεσία (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

   Β’ εξάμηνο σπουδών:

   Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:

   • Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
   • Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
   • Καινοτομία στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
   • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

   Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

   • Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
   • Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

   Γ’ εξάμηνο σπουδών:

   Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές (30 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.). Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου από τα μαθήματα του ΠΜΣ. Με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email