Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων (MSc in Management and Economics of Telecommunication Networks and Information Systems)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της  Διοίκησης και των Οικονομικών των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

   Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών για τους μεγάλους οργανισμούς ή υπηρεσίες για το δευτερογενή τομέα και για την εκπαίδευση καθώς και η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη των τομέων αυτών που εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις.

   Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» (Management and Economics of Telecommunication Networks and Information Systems) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και την Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

   Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών και Σχολών Διοίκησης όλων των ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων των ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ (εφόσον γίνουν δεκτοί), µόνο αν προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους έως τις αρχές του Οκτωβρίου 2020 (έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2020-21). Δεκτοί γίνονται ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   H περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται από 06/06/2020 έως και 05/07/2020.

   Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει έως 30/07/2020.

   Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται (από 06/06/2020 έως 05/07/2020) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

   ΔIKAIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

   Υποχρεωτικά δικαιολογητικά ·

   • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF).
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF).
   • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF).
   • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF).
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο (αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 26/14-09- 2018, Παράρτημα Β).
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg).

   Προαιρετικά δικαιολογητικά

   • Έως 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).
   • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF).
   • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (αρχείο PDF).

   Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται από την κα. Κων/να Καναβού (τηλ. 210- 7275337, e-mail: [email protected]) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.odt.uoa.gr.

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και υποστηρίζεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού, ανάρτησης εκφωνήσεων εργασιών και υποβολών, περιοχών συζητήσεων κλπ.).

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων (MSc in Management and Economics of Telecommunication Networks and Information Systems)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email