Loading...

Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ:

   Α. Η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τεχνογνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

    

   Β. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων στελεχών στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας στη Διοίκηση, Οργάνωση και Διαχείριση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων κοινωνικό-οικονομικών αναγκών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Διαδικασία επιλογής

   Οι ενδιαφερόµενοι γίνονται δεκτοί, µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων µε βάση σταθµισµένα κριτήρια αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούµενες σπουδές, επιστηµονική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον αναφορικά µε το γνωστικό αντικείµενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Για την
   ηµεροµηνία συνέντευξης οι υποψήφιοι ενηµερώνονται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά πέντε (5) ηµέρες µετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Η συνέντευξη πραγµατοποιείται εντός του πρώτου δεκαηµέρου µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών.

   Δίδακτρα

   Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α. η πρώτη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) καταβάλλεται µε την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β. η δεύτερη δόση των διδάκτρων (800 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαµήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (800 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαµήνου από της εγγραφής.

   Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες
   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατοµικό εισόδηµα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδηµα, και το οικογενειακό διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το µεν ατοµικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Προβλέπεται επίσης η χορήγηση µερικής υποτροφίας σε πρωτεύσαντες φοιτητές. Το ποσοστό των εν λόγω υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό εισακτέων
   και το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ. Η χορήγηση της µερικής υποτροφίας λαµβάνει υπόψη τη βαθµολογία του Α’ και Β’ εξαµήνου. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των υποτροφιών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% των συνολικά εγγεγραµµένων και µπορούν να γίνουν µετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος.

   Διεξαγωγή µαθηµάτων

   Τα µαθήµατα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τοµέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε απογευµατινό ωράριο ορισµένες ηµέρες της εβδοµάδος.

   Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσµο: https://healthcare-management.uniwa.gr/aitisi-pms-2019-2020/ από 27-05 έως 17/06/2019.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
   Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντιστοίχων τµηµάτων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

   Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου.

   Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιµάται, εφόσον υπάρχει).

   Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.

   Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.

   Δύο συστατικές επιστολές (σύµφωνα µε το αναρτηµένο έντυπο).

   Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας.

   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται προς πληρέστερη ενηµέρωσή τους στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://healthcare-management.uniwa.gr/ όπου έχουν αναρτηθεί: α) το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ, β) ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας, γ) ο Ενηµερωτικός Οδηγός, καθώς επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλέφωνο 210-5381261.

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
   Καθηγητής Σωτήριος Σούλης

  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που ορίζονται από το Π.Μ.Σ. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή.

   Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομένως είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δυνατή επίσης η μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων επιτυχών επιδόσεων στο παρόν Π.Μ.Σ., μέχρι του ποσοστού 25% των απαιτούμενων, για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, συνολικού αριθμού μαθημάτων, από άλλα αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

   Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα και εξάμηνο σπουδών ως εξής.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες)

   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: Κοινωνική Διοίκηση -Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

   1. Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   2. Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   3. Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   4. Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής Έρευνας (7,5 πιστωτικές μονάδες)


   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες)

   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: Διοίκηση & Διαχείριση Υπηρεσιών Yγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

   1. Οργανωτική Αλλαγή και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   2. Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   3. Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   4. Ποιότητα Φροντίδας, Θεραπευτική Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα Ζωής (7,5 πιστωτικές μονάδες)


   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες)

   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: Σχεδιασμός – Έρευνα – Ποιότητα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

   1. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (5 πιστωτικές μονάδες)
   2. Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (5 πιστωτικές μονάδες)
   3. Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή – Master Thesis (20 πιστωτικές μονάδες)

    

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συγγράφουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τη διοίκηση και διαχείριση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Ο τρόπος επιλογής των διπλωματικών εργασιών, ο κανονισμός εκπόνησής τους, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης του ερευνητικού πρωτοκόλλου περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο διανέμεται στους φοιτητές κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβλέπεται επίσης να παρακολουθούν στη διάρκεια του Γ΄ Εξαμήνου διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ