Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

   Α. Η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τεχνογνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

   Β. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων στελεχών στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας στη Διοίκηση, Οργάνωση και Διαχείριση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων κοινωνικό-οικονομικών αναγκών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Αντικείμενο
   Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (3463/Β/21-8-2018 ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ και 4825/Β/30-10-2018 ΦΕΚ του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ) που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
   Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

   Χρονική διάρκεια
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται και για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με την απόκτηση συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Υποψήφιοι
   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών, των Σχολών Νομικών, Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Τεχνολογικών, Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ.

   Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60).

   Διαδικασία επιλογής
   Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση σταθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική ή /και επαγγελματική δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Για την ημερομηνία συνέντευξης οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά πέντε (5) ημέρες μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Η συνέντευξη πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών.

   Δίδακτρα
   Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις:
   α. η πρώτη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β. η δεύτερη δόση των διδάκτρων (800 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η Τρίτη δόση (800 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής.

   Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες
   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

   Προβλέπεται επίσης η χορήγηση μερικής υποτροφίας σε πρωτεύσαντες φοιτητές. Το ποσοστό των εν λόγω υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ. Η χορήγηση της μερικής υποτροφίας λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογία του Α’ και Β’ εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των υποτροφιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των συνολικά εγγεγραμμένων και  μπορούν να γίνουν μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Διεξαγωγή μαθημάτων
   Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με απογευματινό ωράριο ορισμένες ημέρες της εβδομάδος.

   Δικαιολογητικά– Υποβολή Αιτήσεων
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
   https://healthcare-management.uniwa.gr/aitisi-2020/ από 06-05 έως 15-06-2020

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

   • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/ και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   • Βεβαίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού Έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
   • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
   • Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το αναρτημένο έντυπο).
   • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται προς πληρέστερη ενημέρωσή τους στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.http://healthcare-management.uniwa.gr/ όπου έχουν αναρτηθεί: α) το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ, β) ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, γ) ο Ενημερωτικός Οδηγός, καθώς επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλέφωνο 210-5381261.

  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που ορίζονται από το Π.Μ.Σ. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή.

   Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομένως είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δυνατή επίσης η μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων επιτυχών επιδόσεων στο παρόν Π.Μ.Σ., μέχρι του ποσοστού 25% των απαιτούμενων, για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, συνολικού αριθμού μαθημάτων, από άλλα αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

   Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα και εξάμηνο σπουδών ως εξής.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες)

   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: Κοινωνική Διοίκηση -Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

   1. Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   2. Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   3. Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   4. Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής Έρευνας (7,5 πιστωτικές μονάδες)


   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες)

   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: Διοίκηση & Διαχείριση Υπηρεσιών Yγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

   1. Οργανωτική Αλλαγή και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   2. Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   3. Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (7,5 πιστωτικές μονάδες)
   4. Ποιότητα Φροντίδας, Θεραπευτική Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα Ζωής (7,5 πιστωτικές μονάδες)


   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες)

   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: Σχεδιασμός – Έρευνα – Ποιότητα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

   1. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (5 πιστωτικές μονάδες)
   2. Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (5 πιστωτικές μονάδες)
   3. Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή – Master Thesis (20 πιστωτικές μονάδες)

    

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συγγράφουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τη διοίκηση και διαχείριση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Ο τρόπος επιλογής των διπλωματικών εργασιών, ο κανονισμός εκπόνησής τους, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης του ερευνητικού πρωτοκόλλου περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο διανέμεται στους φοιτητές κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβλέπεται επίσης να παρακολουθούν στη διάρκεια του Γ΄ Εξαμήνου διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email