Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικότερα στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.

   Σκοποί του προγράμματος είναι :

   1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.
   2. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
   3. Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.
   4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.

   Η φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 11ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3463/τΒ΄/13-9-2019 απόφαση 1 περί επανίδρυσης του Προγράμματος, την υπ’ αριθμό 102591/Ζ1/21-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τεύχος Α’) για την «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα : (α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA), (β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

   Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές μερικής φοίτησης διαρκούν πέντε εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα, διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη ΕΠ του Τμήματος, διαδοχικά σε δύο φάσεις.

   Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν :
   (α) επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοικητικής, οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης,
   (β) επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλης κατεύθυνσης (ή η κατοχή δεύτερου πτυχίου άλλης κατεύθυνσης),
   (γ) διπλωματική εργασία σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων,
   (δ) διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων,
   (ε) επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων,
   (στ) κατοχή πτυχίων στην αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής ή κατοχή πτυχίου σε άλλη ξένη γλώσσα,
   (ζ) συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών και
   (η) συστατικές επιστολές (συνολικά).

   Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση, και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεων τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

   Για τον 11ο κύκλο λειτουργίας του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην αξιολόγηση των υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων, ώστε να επιλέγονται και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην κατάταξη υποψήφιο. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του ΠΜΣ, εγγράφονται αυτόματα στο ΠΜΣ, επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, μέχρι 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά (διεύθυνση : Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η συμπλήρωση και η εκτύπωση της αίτησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση : http://mba.teicm.gr.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ.
   4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή ΜΟ επίδοσης.
   5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους.
   6. Ένα από τα παρακάτω Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας : (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.ά., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (B2) είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο (B2).
   7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
   8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (εάν υπάρχουν), η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
   9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
   10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (εάν υπάρχει).
   11. Σύντομο σημείωμα – επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ και στην συγκεκριμένη κατεύθυνση, που θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει.

   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τέλους φοίτησης, ύψους 1.200 € ανά φοιτητή και εξάμηνο σπουδών πλήρους φοίτησης (ή συνολικά 3.600€ για το σύνολο του προγράμματος) και η χορήγηση απαλλαγής τελών φοίτησης ή/και υποτροφιών σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

   Τα ονόματα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος (http://mba.teicm.gr/) και στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. : 2321049135, e-mail : [email protected], [email protected]). Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  • Το ΠΜΣ αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης :

   1. Μαθήματα υποχρεωτικά / κορμού : Είναι συνολικά έξι (7) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.
   2. Μαθήματα κατεύθυνσης / επιλογής : Είναι τα υπόλοιπα τέσσερα (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, που εξειδικεύουν τις τρεις κατευθύνσεις που παρέχονται. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων ή στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική, θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς όλα (και τα τρία) μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής, που σημειώνονται αναλυτικά παρακάτω. Οι φοιτητές, που θα επιλέξουν τη γενική κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα τρία συνολικά από τα μαθήματα των δύο άλλων κατευθύνσεων. Κάθε μάθημα κατεύθυνσης/ επιλογής ισοδυναμεί με 6 μονάδες ECTS.
   3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία : Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς στο τελευταίο (τρίτο ή πέμπτο για τους φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης, αντίστοιχα) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

   Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως εξής :

   Α’ Εξάμηνο
   κωδΤίτλος ΜαθήματοςΥ/ΕΘΕΑ/ΠΕΡΩΔΦΕΠΜ
   101Διοικητική ΟικονομικήΥΠ3003126
   102Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών ΑποφάσεωνΥΠ3003126
   103Μάρκετινγκ και Διοίκηση ΠωλήσεωνΥΠ3003126
   104Πληροφοριακά Συστήματα ΔιοίκησηςΥΠ3003126
   105ΛογιστικήΥΠ3003126
   Σύνολο :1500156030
   Β’ Εξάμηνο
   κωδΤίτλος ΜαθήματοςΥ/ΕΘΕΑ/ΠΕΡΩΔΦΕΠΜ
   201Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής ΥπηρεσιώνΥΠ3003126
   202Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή ΣυμπεριφοράΥΠ3003126
   Κατεύθυνση Α : Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
   211Τεχνολογίες Βάσεων ΔεδομένωνΕ(Α)3003126
   212Τεχνολογίες ΔιαδικτύουΕ(Α)3003126
   213Ηλεκτρονικές ΕπιχειρήσειςΕ(Α)3003126
   Κατεύθυνση Β : Κοστολόγηση και Ελεγκτική
   221Διοικητική ΛογιστικήΕ(Β)3003126
   222ΕλεγκτικήΕ(Β)3003126
   223Εφαρμοσμένη ΚοστολόγησηΕ(Α)3003126
   Σύνολο :1500156030
   Γ’ Εξάμηνο
   κωδΤίτλος ΜαθήματοςΥ/ΕΘΕΑ/ΠΕΡΩΔΦΕΠΜ
   301Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΥΠ6030
   Σύνολο :6030
   • ΥΠ : Μαθήματα υποχρεωτικά
   • Ε(Α) : Μαθήματα επιλογής Α’ κατεύθυνσης
   • Ε(Β) : Μαθήματα επιλογής Β’ κατεύθυνσης
   • ΩΔ : Ώρες Διδασκαλίας
   • ΦΕ : Φόρτος Εργασίας
   • ΠΜ : Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.

   Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια των σπουδών τους. Προς το παρόν υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές :

   1. Γενική κατεύθυνση στη ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων‘ : Στην περίπτωση αυτή απονέμεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» και ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα τρία (3) μαθήματα από τα οκτώ (6) συνολικά μαθήματα επιλογής, που διδάσκονται κατά το δεύτερο εξάμηνο στις δύο άλλες κατευθύνσεις.
   2. Κατεύθυνση στα ‘Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων‘ : Στην περίπτωση αυτή απονέμεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων». Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τα τρία (3) μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης αυτής.
   3. Κατεύθυνση στην ‘Κοστολόγηση και Ελεγκτική‘ : Στην περίπτωση αυτή απονέμεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική». Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τα τρία (3) μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης αυτής.

   Κάθε κατεύθυνση σπουδών θα λειτουργεί με δεκαπέντε (15) φοιτητές το ανώτατο. Σε περίπτωση που περισσότεροι από δεκαπέντε φοιτητές δηλώσουν μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, τότε το δικαίωμα επιλογής κατεύθυνσης από τους φοιτητές ασκείται με βάση σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται με κριτήριο το μέσο όρο επιδόσεων των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα του πρώτου εξάμηνου. Για τον προσδιορισμό της σειράς προτεραιότητας των φοιτητών, ο μέσος όρος επιδόσεων λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογία και στα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής απέτυχε, ενώ σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός μαθήματος και μη προσέλευσης στις εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι μηδέν.

   Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης, που επιλέγουν τη γενική κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, δηλώνουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα μαθήματα επιλογής, που θα παρακολουθήσουν το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δηλώνουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής) που θα παρακολουθήσουν το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email