Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,250€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή.

   Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία συνεισφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

   Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα επιτρέπει στους φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των επιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί και αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του Π.Μ.Σ. θα αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, την έρευνα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

   Το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη άποψη αναφορικά με την εκπαίδευση και δίνει βαρύτητα πέρα από την αφομοίωση γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών, διανοητικών και διαπροσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων των φοιτητών.

   Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κρίσης των φοιτητών, της αναλυτικής και συνθετικής τους σκέψης, η μετάδοση γόνιμης γνώσης, η αποφυγή της αποστήθισης, η εκμάθηση του τρόπου εργασίας σε ομάδες, η καλλιέργεια της ικανότητας αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων καθώς και στρατηγικής σκέψης.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 τριανταπέντε  (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 2916/19.7.2018, τ.Β΄   (σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. συντίθεται από δώδεκα (12) μαθήματα. Ειδι-κότερα  διδάσκονται  πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο,  τρία (3) υποχ-ρεωτικά  και δύο (2) επιλογής  μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και ένα (1) υποχρεωτικό και   ένα (1) επιλογής στο Γ΄ εξάμηνο και εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Τα μα-θήματα του Γ΄ εξαμήνου πραγματοποιούνται με την μέθοδο «εξ’ αποστάσεως».

   Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη  Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή. Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία, συ-νεισφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

   Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. επιτρέπει στους φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των επιχε-ιρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί και αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου, καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του Π.Μ.Σ. αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, την έρευνα και στην συμ-βολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής  οικονομίας.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θε-τικής κατεύθυνσης άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-των (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Δικα-ίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόν-των(τέλος Σεπτεμβρίου).

   Για την παρακολούθηση του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης κατανεμημένα σε δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βά-ση τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και  του ΦΕΚ 3387/10.8.2018 (τ. Β΄).

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στην παρα-κάτω  δικτυακή πύλη, καταχωρώντας τα απαραίτητα  στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής και αναρτώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm καθώς και  να  εκτυπώσουν  την ηλεκτρονική αίτηση που  δημιούργησαν και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να την  αποστείλουν  ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γ. Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο) έως την Παρασκευή  31 Αυγούστου 2020, με τα εξής  δικαιολογητικά:

   1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   2. Δύο (2) φωτογραφίες.
   3. Βιογραφικό σημείωμα (αναρτημένο υπόδειγμα στον ιστότοπο του Τμήματος)
   4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Δύο συστατικές επιστολές.
   6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   9. Έκθεση σκοπού (αναρτημένο έντυπο στον ιστότοπο του Τμήματος).

   Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από τον Δ/ντή του Π.Μ.Σ. και δύο (2) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και η επιλογή θα γίνει κυρίως  με συνεκτίμηση κριτηρίων όπως:  η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο  βαθμός πτυχίου ή διπλώματος και οι  επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ., άλλες μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποτροφίες, διακρίσεις και δημοσιεύσεις, η  επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή άλλων πτυχίων (όπως ECDL, GMAT),  το  επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας πλέον της προαπαιτούμενης καλής γνώσης (επίπεδο Β2 που ισοδυναμεί με πτυχίο Lower), και η ανταπόκριση του υποψηφίου σε α-τομική προφορική συνέντευξη.

   Οι υποψήφιοι θα κληθούν για ατομική συνέντευξη  το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

   Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ.,  (http://mba.deapt.upatras.gr/) και από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-σεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (τηλ. 2641074121 και 2641074107).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και δυνητικά στην Αγγλική γλώσσα.

   Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα, ειδικότερα σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Β΄ εξάμηνου από τα οποία τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δυο (2) είναι επιλογής, και σε δυο (2) μαθήματα στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου από τα οποία το πρώτο είναι υποχρεωτικό και το δεύτερο επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Δυο μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν με την μέθοδο «εξ’ αποστάσεως».

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α΄ εξάμηνο

   • Οικονομική επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (6 ECTS)
   • Μάρκετινγκ τροφίμων (6 ECTS)
   • Διοίκηση επιχειρήσεων Kia ηγετικές ικανότητες (6 ECTS)
   • Χρηματοοικονομική λογιστική (6 ECTS)
   • Στατιστική επιχειρήσεων ι (6 ECTS)

   Σύνολο ECTS: 30

    

   Β΄ εξάμηνο

   • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (6 ECTS)
   • Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (6 ECTS)
   • Διοίκηση ολικής ποιότητας και επιχειρηματική αριστεία (6 ECTS)

   2 μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω:

   • Πολιτική προϊόντος (6 ECTS)
   • Διοικητική λογιστική (6 ECTS)
   • Ειδικά θέματα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (6 ECTS)
   • Αγροτική οικονομία και πολιτική (6 ECTS)
   • Επιχειρηματική καινοτομία (6 ECTS)
   • Διαχείριση χαρτοφυλακίου (6 ECTS)
   • Ανάλυση τιμών και οργάνωση αγορών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (6 ECTS)

   Σύνολο ECTS: 30

    

   Γ΄ εξάμηνο

   • Επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική επιχειρήσεων τροφίμων (6 ECTS)
   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (18 ECTS)

   1 μάθημα επιλογής από τα παρακάτω:

   • Χρηματοοικονομική διοίκηση (6 ECTS)
   • Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα (6 ECTS)
   • Διεθνής χρηματοοικονομική και διαχείριση κίνδυνων (6 ECTS)
   • Στατιστική επιχειρήσεων ii(6 ECTS)
   • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (6 ECTS)
   • Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (6 ECTS)
   • Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας (6 ECTS)

   Σύνολο: 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   4 thoughts on “Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA

   1. Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email