Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ βασίζεται σε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και στοχεύει στην δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών επιχειρήσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα.

   Το πρόγραμμα δίνει έμφαση :

   • Στην λεπτομερή μελέτη των οργανισμών, του τρόπου διοίκησής τους και των συνεχών αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν
   • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται σε διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα
   • Στην ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος, ενθαρρύνοντας τόσο την ατομική δημιουργικότητα όσο και την ομαδική εργασία

   Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από:

   • Τη στενή σχέση και συνεχή επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής.
   • Την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε θεματικούς τομείς αιχμής της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
   • Την ευθυγράμμιση με αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
   • Το πρόγραμμα σπουδών δομείτε σε τρεις κατευθύνσεις.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001 – 2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA» (ΦΕΚ Ίδρυσης: 1777/31.12.2001 τ. Β’, ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2796/13.07.2018 τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA.

   Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλλιέργεια του αντικειμένου του με σκοπό: τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων, η οποία οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης στη Διοίκηση. Το Π.Μ.Σ. εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και ο χρόνος φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (τελευταίο εξάμηνο φοίτησης).

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες (βάσει ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2796/13.07.2018 τ. Β΄, άρθρο 5).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π., Ιδρυμάτων της αλλοδαπής). Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (Ν. 3883/2010, ΦΕΚ 167/24.09.2010 τ. Α’, άρθρο 88).

   Επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής γίνονται δεκτοί/ές υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..

   Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17 είναι πτυχίο/δίπλωμα, α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν τη γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 4.200 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις κατά την εγγραφή και κατά την έναρξη των εξαμήνων.

   Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς – Αποφάσεις του Ιδρύματος.

   H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 30%.
   • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστ. αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) σε ποσοστό 5%.
   • Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.
   • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ως απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, επιπέδου Β2 και άνω του σε ποσοστό 10%. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
    1. Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
    2. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
    3. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
    4. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
    Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
   • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, εάν υπάρχουν σε ποσοστό 10%.
   • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.
   •  Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%.
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

   Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι 8 Ιουνίου 2020 19 Ιουλίου 2020 16 Σεπτεμβρίου 2020 (παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 19 Ιουλίου 2020 και ώρα 23.59 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (ενδεικτικά και πάντα λαμβανομένων υπόψη των νομικών προβλέψεων):

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου δεν έχει
   αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν.
   3328/2005 (Α’ 80). Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

   Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κλπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κουρασάνη Αργυρώ
   Μιχαήλ Λιβανού 54, Τ.Κ. 82 130, Χίος,
   Τηλ. Επικοινωνίας: 2271035122, από 09.00 – 15.00
   E–mail: [email protected]
   http://mba.aegean.gr
   https://www.facebook.com/MBA.Aegean
   Fax: 22710 35129

  • Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής:

   Τα μαθήματα Α’ εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
   Τα μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) σε όλες τις κατευθύνσεις αντιστοιχούν με έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα.
   Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί με 30 πιστωτικές μονάδες.

   Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

   Α΄ εξάμηνο

   Τα μαθήματα κορμού του 1ου εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες των διαφόρων τομέων της επιχείρησης και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτούς.

   Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις

   1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
   2. Διοίκηση Μάρκετινγκ
   3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   4. Λογιστική
   5. Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων

   Β΄εξάμηνο

   Τα μαθήματα κατεύθυνσης του 2ου εξαμήνου σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης. Παρέχουν στους φοιτητές την αναγκαία γνώση και αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στο τομέα της ειδίκευσης τους.

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

   1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
   2. Εσωτερικός Έλεγχος
   3. Ελεγκτική και Προϋπολογιστικός Έλεγχος
   4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
   5. Εταιρική Διακυβέρνηση

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

   1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
   2. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
   3. Διοικητική Επιστήμη
   4. Διοίκηση Καινοτομίας
   5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

   1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
   2. Εταιρική Διακυβέρνηση
   3. Διοίκηση Καινοτομίας
   4. Στρατηγική των Επιχειρήσεων
   5. Δίκαιο των Επιχειρήσεων

   Γ΄εξάμηνο

   Στη διάρκεια του Γ΄ Εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email