Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA – Μaster in Business Administration

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 7.250€ (full time) / 8.200€ (part time)
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA – Μaster in Business Administration απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA – Master in Business Administration.

   Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργεί:
   Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά.
   Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

   Για τη φοίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. (Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mba.aueb.gr, και http://mba-parttime.aueb.gr).

   Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (ΦΕΚ 4105/20-9-2018, τ. Β’) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017.

   Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:
   ➢ Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι έως την Τρίτη 31/03/2020.
   ➢ Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι έως την Παρασκευή 29/05/2020.

   Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/

   Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:
   1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
   2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ,
   3. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης αφού πρώτα διαβάσετε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης,
   4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησηςπου έχετε οριστικοποιήσει.

   Σε περίπτωση μη υποβολής των έντυπων δικαιολογητικών στη γραμματεία, η ηλεκτρονική αίτηση δεν θα προχωρήσει σε αξιολόγηση.

   Προσοχή: Πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.
   Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
   Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,
   Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 6ος όροφος, γραφείο 600 (καθημερινά 09:30 – 15:00, τηλ. 210-8203615-16 & 18)

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   1. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη Αίτηση.
   2. Αντίγραφο Πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
   3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
   4. Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
   6. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
   7. Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (άριστης γνώσης για τους υποψήφιους του τμήματος πλήρους φοίτησης/πολύ καλής γνώσης για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης).
   8. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).
   9. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (έγχρωμη).
   10. GMAT (προαιρετικό, με επιθυμητό βαθμό 550 και πάνω, μόνο για τους υποψήφιους του τμήματος πλήρους φοίτησης).

   Tα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

   Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, καθώς και, κατά περίπτωση, το είδος και η διάρκεια εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή.

   Σημείωση: Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

  • Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

   Η δομή του προγράμματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – ΜΒΑ περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων και διπλωματική εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 24 μήνες. Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Στο τρίτο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες γνωστικές περιοχές:

   • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
    Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
    Διοίκηση Μάρκετινγκ

   Η διδασκαλία, οι εξετάσεις και η διπλωματική εργασία διεξάγονται στην Ελληνική και στην Αγγλική, ενώ και η βιβλιογραφία είναι κατεξοχήν στην Αγγλική.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι το ακόλουθο:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (κορμού)
   Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Χρηματοοικονομική Λογιστική (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση (Management) και Ηγετικές Ικανότητες (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝO (κορμού)
   Χρηματοοικονομική Διοίκηση (5 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Μάρκετινγκ (5 Πιστωτικές Μονάδες)
   Επιχειρησιακή Έρευνα (5 Πιστωτικές Μονάδες)
   Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) (5 Πιστωτικές Μονάδες)
   Επιχειρησιακή Στρατηγική (5 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοικητική Λογιστική (5 Πιστωτικές Μονάδες)

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Για τις τρεις γνωστικές περιοχές τα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου έχουν ως εξής:

   1η εξειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
   Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα:
   Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   Δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω (εκ των οποίων ενεργοποιούνται, μετά από επιλογή των φοιτητών, τα δύο επικρατέστερα βάσει της πλειοψηφίας και τα οποία παρακολουθούνται από το σύνολο των φοιτητών που έχουν επιλέξει τη γνωστική περιοχή):
   Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   2η εξειδίκευση: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα:
   Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Θέματα Προχωρημένης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ανάλυσης (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διεθνής Χρηματοοικονομική (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   Δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω (εκ των οποίων ενεργοποιούνται, μετά από επιλογή των φοιτητών, τα δύο επικρατέστερα βάσει της πλειοψηφίας και τα οποία παρακολουθούνται από το σύνολο των φοιτητών που έχουν επιλέξει τη γνωστική περιοχή):
   Διαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Φορολογία για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   3η εξειδίκευση: Διοίκηση Μάρκετινγκ
   Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα:
   Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Αγοράς (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   Δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω (εκ των οποίων ενεργοποιούνται, μετά από επιλογή των φοιτητών, τα δύο επικρατέστερα βάσει της πλειοψηφίας και τα οποία παρακολουθούνται από το σύνολο των φοιτητών που έχουν επιλέξει τη γνωστική περιοχή):
   Συμπεριφορά Καταναλωτή (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Δικτύων Διανομής (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Στη διάρκεια του Δ’ εξαμήνου πραγματοποιούνται 2 υποχρεωτικές για την ολοκλήρωση του Προγράμματος διαδικασίες:
   Α) Εκπόνηση και Υποβολή Διπλωματικής Εργασίας (24 πιστωτικές Μονάδες)
   Β) Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΗΓΕΣΙΑΣ» του ΜΒΑ σε συνεργασία με τους Future Leaders που περιλαμβάνει παρακολούθηση ομιλιών 5 ημέρες και εκπόνηση εργασίας 7 ημέρες- σύνολο 12 ημέρες. (6 πιστωτικές μονάδες). Σε περίπτωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΗΓΕΣΙΑΣ» ο φοιτητής δε μπορεί να λάβει πτυχίο καθώς δε συμπληρώνει το απαραίτητο σύνολο πιστωτικών μονάδων.

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 120

   Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

   Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων ορίζονται ως εξής:

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκαέξι μαθήματα. Τα έντεκα είναι μαθήματα κορμού, κοινά για όλους τους φοιτητές. Από τα υπόλοιπα πέντε, τα τρία είναι μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά ανά γνωστική περιοχή και τα δύο είναι μαθήματα επιλογής. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής επιλέγονται για να προσφερθούν τα δύο επικρατέστερα μαθήματα, βάσει των επιλογών των φοιτητών, και τα οποία παρακολουθούνται από το σύνολο των φοιτητών της γνωστικής περιοχής.

   Το πρόγραμμα διδασκομένων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

   Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις γνωστικές περιοχές)
   Χρηματοοικονομική Λογιστική (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση (Management) και Ηγετικές Ικανότητες (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις γνωστικές περιοχές)
   Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Χρηματοοικονομική Διοίκηση (5 Πιστωτικές Μονάδες)

   Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις γνωστικές περιοχές)
   Διοίκηση Μάρκετινγκ (5 Πιστωτικές Μονάδες)
   Επιχειρησιακή Έρευνα (5 Πιστωτικές Μονάδες)
   Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΙS) (5 Πιστωτικές Μονάδες)

   Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις γνωστικές περιοχές)
   Επιχειρησιακή Στρατηγική (5 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοικητική Λογιστική (5 Πιστωτικές Μονάδες)

   Ε’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής ανά γνωστική περιοχή)

   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (υποχρεωτικά μαθήματα)
   Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   (κατάλογος μαθημάτων επιλογής)
   Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Έργων (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   (υποχρεωτικά μαθήματα)
   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Ενεργειακός Μετασχηματισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Αγορών Ενέργειας (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   (κατάλογος μαθημάτων επιλογής)
   Διοίκηση Έργων (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Μικροοικονομία και Βιομηχανική Οργάνωση (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (6 Πιστωτικές Μονάδες)
   Χρηματοοικονομικά Παράγωγα στην Αγορά Ενέργειας (6 Πιστωτικές Μονάδες)

   Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να διαφοροποιηθούν μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

   ΣΤ’ ΤΡΙΜΗΝΟ
   Διπλωματική Εργασία (30 Πιστωτικές Μονάδες)

   Η δήλωση της κατεύθυνσης που αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι δεσμευτική για τους φοιτητές και δεν μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια των σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email