Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (ΜΒΑ)

 • polytexneio kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η διοίκηση επιχειρήσεων έχει πλέον αποκτήσει ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας βασικές αρχές διοίκησης, με θέματα οικονομικών, μάρκετινγκ, ποιότητας, εφοδιαστικής, κ.ά. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια εντεινόμενη τάση που εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών και αναλυτικών μεθοδολογιών στη διοίκηση επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις εξελίξεις στην επιστήμη της πληροφορικής, της διοικητικής επιστήμης, της επιχειρησιακής έρευνας, της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου, κ.ά.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ ‘Master in Business Administration (ΜΒΑ)’ στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

   1. Μάρκετινγκ,
   2. Χρηματοοικονομική, και
   3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

   To Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με το Φ.Ε.Κ. 3046/27-7-2018.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα της ‘Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)’, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

   Απαιτούµενα προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τους χώρους της Υγείας, της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, της Δημόσιας Διοίκησης, των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου, των Τραπεζών, των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, αλλά και από το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής, κ.α..

   Διάρκεια Σπουδών & E.C.T.S.

   Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Η επιλογή της πλήρους ή μερικής φοίτησης καθώς και η σχετική δεσμευτική δήλωση γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις ενενήντα (90).

   Εισαγωγή Φοιτητών

   Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά ειδίκευση. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για όλες τις ειδικεύσεις όπως και η επιμέρους κατανομή του αριθμού ανά ειδίκευση, ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα εξήντα (60) άτομα ανά έτος.

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), η οποία θα συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία καθώς και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές.

   Αίτηση & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

   Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ ‘Master in Business Administration (ΜΒΑ)’, περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on line application system (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication/?lang=el_GR), των ακόλουθων δικαιολογητικών:

   • Αίτηση,
   • Αντίγραφων τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής, και αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και τυχόν εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,
   • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
   • Βιογραφικό σημείωμα,
   • Δύο συστατικές επιστολές.

   Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

   Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες

   Απαλλαγής Διδάκτρων Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.000€ και η καταβολή τους γίνεται ως εξής:

   • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη των τριών (3) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και
   • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη των πέντε (5) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2.

   Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η: 6η Σεπτεμβρίου 2020

   Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.mba.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: κα. Λουκία Παπαδάκη Τηλ. +30.2821.37161; 37302 e-mail: [email protected]

  • Α’ Εξάμηνο (μαθήματα υποχρεωτικά)

   Παρακολούθηση πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων ανεξάρτητα από την κατεύθυνση.

   Υποχρεωτικά Μαθήματα (όλες οι κατευθύνσεις) (ECTS)

   • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 6
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
   • Διοίκηση Μάρκετινγκ 6
   • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων & Συστημάτων Αποφάσεων 6
   • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6

   Σύνολο 30 (ECTS)

    

   Β’ Εξάμηνο (μαθήματα ειδίκευσης)

   Παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων ανάλογα με την ειδίκευση.

   Ειδίκευση Μάρκετινγκ: Μαθήματα (ECTS)

   • Έρευνα Αγοράς & Συμπεριφορά Καταναλωτή 6
   • Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων & Καινοτομία 6
   • Διεθνές Μάρκετινγκ 6
   • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 6
   • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 6

   Σύνολο 30 (ECTS)

    

   Ειδίκευση Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Μαθήματα (ECTS)

   • Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων 6
   • Διοικητική Λογιστική 6
   • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 6
   • Στρατηγική Διοίκηση 6
   • Χρηματοοικονομικές Αγορές και Προϊόντα 6

   Σύνολο 30 (ECTS)

    

   Ειδίκευση Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης: Μαθήματα (ECTS)

   • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 6
   • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 6
   • Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων 6
   • Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση 6
   • Διοίκηση και Διαχείριση της Ασφάλειας στο Δημόσιο 6

   Σύνολο 30 (ECTS)

    

   Γ’ Εξάμηνο

   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

   Όλες οι Ειδικεύσεις (ECTS)

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email