Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (MBA)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων Α.Ε.Ι. στην επιστήμη της Διοίκησης με τρεις κατευθύνσεις: a) Digital Business, b) Marketing c) Management.

   Περισσότερο αναλυτικά, τα γνωστικά αντικείμενα καλύπτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και τάσεις:

   • Στην Διοικητική Επιστήμη και σε όλους του τομείς δραστηριοποίησης (Παραγωγή, Πωλήσεις, Χρηματο-οικονομική Διαχείριση, Μάρκετινγκ, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Ολική Ποιότητα, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων).
   • Στην καινοτόμο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είτε αφορά τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B) είτε μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων (B2C).
   • Στις σύγχρονες μορφές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
   • Στην εφαρμογή όλων των παραπάνω σε τομείς δραστηριοποίησης της Ελληνικής Οικονομίας όπως είναι το Εμπόριο, ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, η Τεχνολογία και η παροχή υπηρεσιών.
   • Στον εμπλουτισμό θεωρητικών γνώσεων και στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την στελέχωση θέσεων ευθύνης του ανώτερου και ανώτατου επιπέδου διοίκησης.
   • την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και
   • τη συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής, χρήσιμης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης και λειτουργιών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον καθώς και την εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με την διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.

   Στόχος του είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες στα προαναφερθέντα αντικείμενα ώστε να επιτύχουν:

   • την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και
   • τη συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής, χρήσιμης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης και λειτουργιών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον καθώς και την εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με την διενέργεια  περαιτέρω έρευνας και μελέτης.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ” το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ Master of Business Administration) με τρεις κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακό Επιχειρείν (Digital Business), 2. Διοίκηση (Management) και 3. Μάρκετινγκ (Marketing)

   ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) και κατά το μέγιστο οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την προϋπόθεση απόκτησης εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. Το Πρόγραμμα ενεκρίθη κατά το νόμο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αριθμό πρωτ. 137502/Ζ1/22-08-2018), από την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου (16/17.07.2018 – ΑΔΑ Ω2ΤΞ46Μ9ΞΗ-ΘΝΘ), απόφαση δε της ίδρυσης έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και επίκειται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης χορηγείται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

   Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 3.000€ και αποπληρώνεται σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης και μέχρι του 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ οι επιτυχόντες που καλύπτουν τα κριτήρια του της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 (Σχετικές πληροφορίες για την υποβολή σχετικής αίτησης και των απαραίτητων τεκμηρίων, για όσους θεωρούν ότι καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια του νόμου, δίνονται παρακάτω). Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) φοιτητές η Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν, τριάντα (30) η Κατεύθυνση Μάνατζμεντ & τριάντα (30) η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ. (Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση και οι υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4485/2017).

   Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ με την αίτησή τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μια κατεύθυνση συμπληρώσει το προβλεπόμενο άνω όριο εισακτέων, το ΠΜΣ μπορεί να προτείνει στους υποψήφιους, που δεν επιλέχθηκαν στην προτιμώμενη κατεύθυνση, να ενταχθούν σε μια άλλη από τις διαθέσιμες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, εφόσον αυτές δεν έχουν συμπληρώσει των ανώτατο επιτρεπτό αριθμό εισακτέων.  Η αλλαγή κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιτρέπεται.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις του και ταχυδρομικά.
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν είναι τα εξής:
   1) αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
   2) αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   3) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   4) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, ή/και επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5) Βεβαίωση καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
   6) Αντίτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
   7) Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
   8) Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων τουλάχιστον η μια να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ 3βάθμιας εκπαίδευσης με άμεση σχέση με τον υποψήφιο)
   9) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
   10) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου. Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ είναι:
   11) Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIΕC, TOEFL, κ.ά.).
   12) Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
   13) Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.
   14) Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (Αγγλικής, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.)

   Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών
   Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.

   Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
   Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ. του Τμήματος.

   Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

   Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν
   υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

   Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:
   1) Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, β. επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτική εμπειρία, δ. δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.
   2) Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια.

   Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:
   Βαθμός Πτυχίου: 20%
   Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.: 15%
   Επαγγελματική Εμπειρία (σε έτη): 15%
   Επιστημονική Δραστηριοποίηση (ποσότητα/ποιότητα/συνάφεια δημοσιευμάτων): 10%
   Συνέντευξη: 40%

   Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα.

   Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο ομάδες διδασκαλίας. O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

   Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

   Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά. Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να καταθέσουν
   στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν 4485/2017 εισηγείται προς την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης.

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά).

   Ο Πρόεδρος του Τμήματος
   Διοίκησης Επιχειρήσεων του
   Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
   Κλήμης Νταλιάνης


  • Το σύνολο των μαθημάτων κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Επίσης, η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS. Το ελάχιστο σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ είναι εκατόν είκοσι (120). Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Τα μαθήματα κατά εξάμηνο κατανέμονται ως ακολούθως.

   ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Ψηφιακό Επιχειρείν

   (Digital Business)

   Διοίκηση

   (Management)

   Μάρκετινγκ

   (Marketing)

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods)
   2Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική Financial and Managerial Accounting)
   3Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη

   (Operational Research Management)

   Οικονομικά για Στελέχη της Διοίκησης (Economics for Management)
   4Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

   (Human Resource Management)

   Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ (Applied Topics in Management)
   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)
   2Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
   3Διαχείριση Αλλαγής

   (Change Management)

   Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών (Operations Management)
   4Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

   (Analysis and Design of Information Systems)

   Στρατηγικός Προγραμματισμός (Strategic Planning)
   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

   (e-Commerce and Digital Marketing)

   Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης (Management Control Systems)Έρευνα Αγοράς & Συμπεριφορά Καταναλωτή (Market Research and Consumer Behavior)
   2Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

   (Design and Development of e-business Applications)

   Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

   (International Management & Marketing )

   Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (Industrial Marketing and Sales Management)
   3Επιχειρησιακές Επικοινωνίες (Corporate Communications)Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (Investment Analysis and Feasibility Studies)Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

   (International Marketing)

   4Επιχειρηματική Ευφυΐα

   (Business Intelligence)

   Επιχειρηματικότητα & Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου

   (Entrepreneurship and Business Plan Development)

   Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

   (Digital Marketing & Social Media)

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1Εκπόνηση Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email