Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού (MBA – Tourism Management)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 7,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μάνατζμεντ Τουρισμού», έχει ως αντικείμενο την παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης, αρχών και μεθόδων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, για την μόρφωση και ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
   1. Η προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [συνδυασμένη με πρόσθετη γνώση του ευρύτερου τουριστικού τομέα (hospitality, travel and leisure industries)].
   2. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου στελεχών (επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με σύγχρονες διοικητικές/επαγγελματικές γνώσεις.
   3. Η προαγωγή της ακαδημαϊκής καθώς και της εφαρμοσμένης έρευνας (οικονομικής – επιχειρηματικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και του τουρισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
   4. Η δια βίου εκπαίδευση στελεχών ελληνικών ή διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
   5. Η ανάπτυξη συνεργασιών συναφών με το αντικείμενο–σκοπό του προγράμματος με άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ανακοινώνει την προκήρυξη της νέας σειράς για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:  

   • ΜΒΑ-Tourism Management, πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων 

   Στα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στους κανονισμούς σπουδών των ΠΜΣ. 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 3/3/2020 μέχρι και 30/4/2020 12/05/2020 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
   4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
   5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
   6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
   7. Βιογραφικό σημείωμα
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***
   10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες
   11. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας 

   * Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.
   ** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό 

   Πρόγραμμα. Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο). 

   Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη: Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34 

   Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν. 

   Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω των emails: ΠΜΣ.ΔΕ-ΜΤ: [email protected], αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές», και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των  ΜΒΑ-Tourism Management

   Tηλέφωνα επικοινωνίας, emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής και emails για διάθεση εντύπων: 

   ΜΜΒΑ Tourism Management: 210 4142115, 210 4142281 email: [email protected] 

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού (MBA – Tourism Management)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email