Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» (Management and Information Systems).

   Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική προσέγγιση της Επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management) και της Πληροφορικής συνδυάζοντας τις σύγχρονες πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων με την προηγμένη Τεχνολογία των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης Οικονομίας που βασίζεται στην Πληροφορία και στην Γνώση.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), ικανών να κατανοούν τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, να μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των επιχειρήσεων και να μπορούν να κατανοήσουν την καινοτομία και να την μετατρέψουν σε επιχειρηματικότητα. Οι απόφοιτοι, έχοντας το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΔΠΜΣ, θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και να ιδρύσουν δική τους καινοτόμα επιχείρηση.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
   Α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ .
   Β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ .
   Γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών συναφών με τα προγράμματα σπουδών των δύο Τμημάτων σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων των κατηγοριών Α και Β.

   Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορεί να εγγραφεί μετά από αίτησή του, ως υπεράριθμος, ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 του νόμου Ν. 4485/2017, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

   Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, δύο (2) με παρακολούθηση μαθημάτων και ένα για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, με δικαίωμα παράτασης της διπλωματικής για ένα επιπλέον εξάμηνο.

   Προβλέπονται τέλη φοίτησης για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους χιλίων Ευρώ (1.000) ανά εξάμηνο για τα τρία υποχρεωτικά εξάμηνα.

   Για τους άριστους εκ των εισακτέων προβλέπονται υποτροφίες κατά την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ. Επίσης προβλέπονται υποτροφίες και κατά την διάρκεια των σπουδών με βάση την βαθμολογική επίδοση. Μέσω του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ προβλέπονται ανταποδοτικές υποτροφίες με βάση βαθμολογικά αλλά και κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια[1] .

   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://deps.csd.auth.gr/admissions από 13-7-2020 έως 15-9-2020.

   Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας.

   Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Βιογραφικό σημείωμα
   2. Φωτοτυπία αντιγράφου πτυχίου (βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
   3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   4. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικών ή της ελληνικής για αλλοδαπούς
   5. Δύο συστατικές επιστολές
   6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
   7. Δύο φωτογραφίες (στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου)

   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν)

   1. GMAT
   2. Φωτοτυπία βεβαίωσης υποτροφίας από το φορέα λήψης αυτής
   3. Φωτοτυπίες αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών
   4. Αποδεικτικά γνώσης πρόσθετων ξένων γλωσσών
   5. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια)
   6. Άλλα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες κλπ.)

   Κριτήρια αξιολόγησης:

   • Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του.
   • Η επίδοση στο τεστ GMAT (μόνο για τους Οικονομολόγους)
   • Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου.
   • Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου.
   • Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου
   • Η επαγγελματική δραστηριότητα – εμπειρία

   Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής: Τηλ., 2310998709, 2310-998410, fax 2310-998419, email: [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ https://deps.csd.auth.gr/.

   [1 ]Σύμφωνα με το νόμο, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος1. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90.

   Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών υπάρχει ένας διαχωρισμός των φοιτητών, ανάλογα με την κατηγορία εισακτέων στην οποία ανήκουν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές με πτυχίο Πληροφορικής (ή συναφές) πρέπει να παρακολουθήσουν τα 2 υποχρεωτικά
   μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

   Ανάλογα, οι φοιτητές με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων (ή συναφές) πρέπει να παρακολουθήσουν τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Πληροφορικής. Στο δεύτερο εξάμηνο παύει να υφίσταται ο διαχωρισμός, και οι φοιτητές παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών ανεξάρτητα από το πτυχίο τους. Στο τρίτο εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α Εξάμηνο – Απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών

   • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Υ 3 6
   • Βάσεις Δεδομένων Υ 3 6
   • Επιχειρηματική Ευφυία Ε 3 6
   • Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων Ε 3 6
   • Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας Ε 3 6
   • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ε 3 6
    Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Α Εξάμηνο – Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών

   • Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ 3 6
   • Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων Υ 3 6
   • Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας Ε 3 6
   • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ε 3 6
   • Επιχειρηματική Ευφυία Ε 3 6
   • Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων Ε 3 6
    Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β Εξάμηνο:

   • Διοίκηση Έργων Πληροφορικής Ε 3 6
   • Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ε 3 6
   • Οικονομικές και Επιχειρησιακές Διαδικασίες στον Παγκόσμιο Ιστό Ε 3 6
   • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Ε 3 6]
   • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ε 3 6
   • Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα Ε 3 6
   • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ε 3 6
    Παρακολούθηση 5 επιλεγόμενων μαθημάτων Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ – 30
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email