Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Executive MBA του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ως αποτελεσματικά διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές με ποικίλα γνωστικά πεδία και επαγγελματικά υπόβαθρα.

   Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Η εφαρμογή των θεωριών στη πράξη αποτελεί παράγοντα κλειδί για το Πρόγραμμα. Τα παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων και οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) αποτελούν κεντρικό άξονα στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, η συμμετοχή σημαντικών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα με τη μορφή διαλέξεων και συζητήσεων, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των δυναμικών του, όπως επίσης και τη μεταφορά γνώσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων. Άλλες τεχνικές όπως τα επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), το λογισμικό προγραμμάτων που χρησιμοποιούν ήδη οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι προβολές οπτικοακουστικού υλικού, επίσης υποστηρίζουν την εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή των αρχών της διοίκησης.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη -Executive MBA» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21.

   Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων με τη διενέργεια σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στον ευρύτερο χώρο των επιστημών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-Executive MBA» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Προτεραιότητα εισαγωγής στο πρόγραμμα θα έχουν οι υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών).

   Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι (6) εξάμηνα μερικής φοίτησης.

   Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.

   Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΒΑ Executive (http://mba.mst.ihu.gr/), αναρτώντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έως και 15/07/2020 (ώρα 14.00μμ):

   1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Φωτογραφία ταυτότητας.
   4. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
   5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από AEI της αλλοδαπής.
   6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.
   7. Τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδουB2).
   8. Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
   9. Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email: [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στον φορέα/ίδρυμα/οργανισμό/επιχείρηση που εργάζονται.
   10. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)
   11. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο (προσκομίζεται στη συνέντευξη)

   Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

   Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά με email και τηλεφωνικά.

   Δίδακτρα
   Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 4.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ή 6 δόσεις, ως εξής:

   Φοιτητές πλήρους φοίτησης (3 δόσεις):
   – 1η δόση, με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο ΜΒΑ.
   – 2η δόση, πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου (30 Ιανουαρίου).
   – 3η δόση (και εξόφληση καταβολής των διδάκτρων), πριν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (30 Μαΐου του 2ου έτους).

   Φοιτητές μερικής φοίτησης (6 δόσεις):
   – 1η δόση, με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο ΜΒΑ.
   – 2η δόση, στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου (30 Ιανουαρίου).
   – 3η δόση στις 30 Μαΐου.
   – 4η δόση, πριν από την έναρξη του Α’ εξαμήνου του 2ου έτους φοίτησης (1 Οκτωβρίου).
   – 5η δόση, πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου του 2ου έτους φοίτησης (30 Ιανουαρίου)
   – 6η δόση, (και εξόφληση καταβολής των διδάκτρων), πριν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (30 Μαΐου του 2ου έτους).

   Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την προσκόμιση σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο φοιτητής, για κάθε πληρωμή δόσης, παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mba.teiemt.gr) ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Τηλ. & Fax: +30 2510 462293, e-mail: [email protected]).

  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 14: 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 30 Π.Μ., και 4 υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής στο τρίτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 18 Π.Μ.. Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 12 Π.Μ. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα 90 Π.Μ.

   Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΚωδικός ΜαθήματοςΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Y101Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics)6
   2Y102Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (Business Economics – Entrepreneurship)6
   3Y103Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Financial Accounting for Managers)6
   4Y104Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)6
   5Y105Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making)6
   Σύνολο30

   Β’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΚωδικός ΜαθήματοςΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Y106Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)6
   2Y107Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)6
   3Y108Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior)6
   4Y109Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems)6
   5Y110Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)6
   Σύνολο30

   Γ’ Εξάμηνο

   Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   14 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών18
   2Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)12
   Σύνολο30

   Κατάλογος μαθημάτων Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών

   α/αΚωδικός ΜαθήματοςΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1ΕΥ201Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)4.5
   2ΕΥ202Διαχείριση Έργων (Project Management)4.5
   3ΕΥ203Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης (Innovation Management in a Globalized Environment)4.5
   4ΕΥ204Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior)4.5
   5ΕΥ205Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Research)4.5
   6ΕΥ206Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με Χρήση Η/Υ (Financial Modeling with the Use of Computers)4.5
   7ΕΥ207Διοικητική Λογιστική (Management Accounting)4.5
   8ΕΥ208Δημόσιο Μάνατζμεντ (Public Sector Management)4.5
   9ΕΥ209E-Business – Ψηφιακό Μάρκετινγκ (E-Business – Digital Marketing)4.5

   Σημείωση: Προϋπόθεση για τη διδασκαλία ενός προαιρετικού μαθήματος είναι η δήλωση παρακολούθησης του, στην αρχή του 2ου εξαμήνου, τουλάχιστον από 10 φοιτητές.


   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΚωδικός ΜαθήματοςΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Y101Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics)6
   2Y102Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (Business Economics – Entrepreneurship)6
   3Y103Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Financial Accounting for Managers)6

   Β’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΚωδικός ΜαθήματοςΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Y106Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)6
   2Y107Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)6
   3Y108Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior)6

   Γ’ Εξάμηνο

   Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   12 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών9
   2Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)6

   Δ’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΚωδικός ΜαθήματοςΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Y104Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)6
   2Y105Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making)6

   Ε’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΚωδικός ΜαθήματοςΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1Y109Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems)6
   2Y110Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)6

   ΣΤ’ Εξάμηνο

   Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   12 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών9
   2Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)6

   ΣημείωσηΠροϋπόθεση για τη διδασκαλία ενός προαιρετικού μαθήματος είναι η δήλωση παρακολούθησης του, στην αρχή του 2ου εξαμήνου, τουλάχιστον από 10 φοιτητές.

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email