Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 9,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και εμπειρίας στη Διοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη διοίκηση επιχειρήσεων.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με εργασιακή εμπειρία που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.

   Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

   • Η πλήρης κατανόηση και εμβάθυνση των αρχών και εφαρμογών των λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων με διάρκεια στο χρόνο.
   • Η ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, της ηγεσίας, της τεχνολογίας και της διοίκησης λειτουργιών και της νομικής επιστήμης που προσφέρουν στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας.
   • Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικών προοπτικών και διασυνδέσεων.
   • Η ανάπτυξη ικανοτήτων εκτίμησης και αντιμετώπισης σύγχρονων θεμάτων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας.
   • H παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο της Διοίκησης, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA)

   Δείτε την Προκήρυξη:

   Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Στέργιος Λεβέντης, Διευθυντής του Προγράμματος. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από διετή κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

   Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη διοίκηση επιχειρήσεων.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα, την αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία, την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 18 Ιανουαρίου 2021 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.

   Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 18 Ιανουαρίου του 2021
   • Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο email [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται
   • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807526/529, email: [email protected])

   Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)

   Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management) περιλαμβάνει τρία εξάμηνα εφόσον είναι πλήρους φοίτησης, και διπλασιάζεται εφόσον είναι μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ECTS)
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   • Λογιστική για Μάνατζερς- Accounting for Managers 6
   • Διαχείριση Λειτουργιών και Πληροφορίας – Operations and Information Management 6
   • Διοίκηση Οργανισμών – Management of Organizations 6
   • Ποσοτικές Μέθοδοι – Quantitative Methods 6
   • Στρατηγικό και Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Strategic and Digital Marketing 6
    Σύνολο 30

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Human Resource Management 6
   • Στρατηγική Ανάλυση – Strategic Analysis 6
   • Χρηματοοικονομική για Μάνατζερς – Finance for Managers 6

   + 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (από τον κάτωθι πίνακα)
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

   • Εταιρική Διακυβέρνηση- Corporate Governance 3
   • Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη – Business Ethics & Social Responsibility 3
   • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Supply Chain Management 3
   • Επιχειρηματικότητα – Entrepreneurship 3
   • Διαχείριση έργου – Project Management 3
   • Συμπεριφορά Καταναλωτή – Consumer Behaviour 3
   • Επιχειρηματική ανάλυση Business Analytics 3
   • Διοίκηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων – Family Business Management 3
   • Διαχείριση προορισμών και εκδηλώσεων – Destination and Event Management 3
   • Καινοτομία και Σχεδιασμός Σκέψης – Innovation and Design Thinking 3
   • Διαχείριση Μονάδων Υγείας – Healthcare Management 3
   • Σχέσεις Απασχόλησης – Employment Relations 3
   • Οικονομία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας – The Economics of Science & Technology 3

   Σύνολο 30

   Θερινή Περίοδος
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία ή Dissertation or Consulting Project 30

   Συμβουλευτικό Έργο

   Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων 90

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email