Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 7,960€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (ΠΜΣ.ΔΕΣ.), έχει ως αντικείμενο τη μόρφωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης.

   Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣ συστηματικά επιδιώκει τους εξής σκοπούς:
   • Την παροχή σύγχρονης γνώσης υψηλής στάθμης στο πεδίο της διοίκησης των επιχειρήσεων.
   • Την υποστήριξη της έρευνας, κυρίως εμπειρικής, ώστε να προάγεται η γνώση.
   • Τη στενή σύνδεση της παρεχόμενης γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.
   • Τη δημιουργία μιας ευέλικτης οργανωτικής υποδομής που να ενισχύει τη διεθνή συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού και μέσω αυτής τη διεθνοποίηση του Προγράμματος.
   • Την προώθηση ή την αλλαγή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας εργαζομένων πτυχιούχων που βρίσκονται ακόμη στα πρώιμα στάδια της πορείας τους.
   • Την παροχή των ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους σπουδαστές εκείνους που θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ανακοινώνει την προκήρυξη της νέας σειράς για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος: 

   • Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ), διάρκειας 4 εξαμήνων 

   Στα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στους κανονισμούς σπουδών των ΠΜΣ. 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 3/3/2020 μέχρι και 30/4/2020 12/05/2020 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
   4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
   5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
   6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
   7. Βιογραφικό σημείωμα
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***
   10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες
   11. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας 

   * Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.
   ** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό 

   Πρόγραμμα. Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο). 

   *** Επιπρόσθετα: Αποδεικτικά πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (βεβαιώσεις εργοδοτών). Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου. 

   Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη: Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34 

   Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν. 

   Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω των emails: ΕΜΒΑ: [email protected], αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές», και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ)

   Tηλέφωνα επικοινωνίας, emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής και emails για διάθεση εντύπων: 

   Executive MBA 210 4142112, 210 4142251 email: [email protected] 

  • Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:

   α. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δεκαπέντε (15) μαθήματα στα εξάμηνα Α, Β, και Γ

   β. Να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

   Για την απονομή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω της συμμετοχής του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του ΠΜΣ.

   Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα, από αγγλική κυρίως βιβλιογραφία και είναι διάρκειας 30 ωρών, πλην των προκαταρκτικών μαθημάτων που είναι 10 ώρες το καθένα και των μαθημάτων επιλογής που είναι 20 ώρες.

   Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων φοίτησης διαμορφώνεται ως εξής:

   Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από το οποίο οι φοιτητές διαλέγουν εκείνα τα πέντε που ταιριάζουν καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Τα μαθήματα επιλογής είναι τα εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email