Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι στόχοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:
   • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
   • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
   • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
   • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
   • Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
   • Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
   • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
   • Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους από το Κράτος εξαρτώμενους οργανισμούς και υπηρεσίες

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη  λειτουργίας του 22ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ – Master in Business Administration).

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Στα εξάμηνα Α’ και Β’ ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου να εκπονήσει διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

   Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 22ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο 2021, θα είναι το μέγιστο ογδόντα (80), μόνο στην περίπτωση λειτουργίας δύο τμημάτων, με μέγιστο αριθμό φοιτητών τους σαράντα (40) ανά τμήμα.  Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba).

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 13 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1.      Αίτηση (λήψη αρχείου  ή  δεξί κλικ και “αποθήκευση συνδέσμου ως….”). Η ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά. Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

   2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

   3.      Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

    4.      Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο ή παράρτημα διπλώματος. 

    5.      Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο (μπορείτε να κάνετε χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου).  Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.  Δεν γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού του υποψήφιου.

    6.      Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σε ευανάγνωστο αντίγραφο, επικυρωμένο από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε. Τοαποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). https://www.asep.gr/guide/1K_2020/englishproof.html     Επιπλέον, για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 02 (Διοίκηση Επιχειρήσεων). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).

    7.      Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας η οποία  αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μήνες προϋπηρεσία (πλήρους ασφάλισης) ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού.

   Μπορείτε να εκδώσετε online τη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ από το παρακάτω link:   e-ΕΦΚΑ > Ασφαλισμένοι> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους > Βεβαίωση για ΑΣΕΠ

   ή να τυπώσετε τα ένσημά σας από εδώ:

   e-ΕΦΚΑ > Ασφαλισμένοι> Μισθωτοί > Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

    8.      Βεβαίωση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται (ή έχει εργαστεί) ο υποψήφιος που να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της διοικητικής θέσης (ή των θέσεων) που κατείχε.

    9.      Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

   10.   Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

   • Βαθμός πτυχίου 35%
   • Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εμπειρία 35%
   • Επιπρόσθετα προσόντα 15%
   • Συνέντευξη 15%

    ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €5.000.

   Ο φάκελος του Υποψηφίου, με την Αίτηση και όλα τα απαιτούμενα διακιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία του ΜΒΑ έως τις 13 Νοεμβρίου 2020. (Δειτε οδηγίες για την Υποβολή της Αίτησης, στο τέλος της προκήρυξης) 

           Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891530/512 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://uom.gr/mba  (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]).

   Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά στο 2310 891530  καθημερινά: 11:30-14:00.

    Ισχύουν οι περιορισμοί λόγω Covid 19.

   Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις ακαδημαϊκές δομές και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα γίνεται,κατά προτίμηση, με ηλεκτρονικά μέσα.

   Οι ώρες εξυπηρέτησης και εισόδου του κοινού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των ειδικών μέτρων ορίζεται στη μία (1) ώρα ημερησίως, συγκεκριμένα δε από 11 π.μ. έως 12 μ., και μόνο για επείγουσες υποθέσεις που απαιτούν τη δια ζώσης επικοινωνίαόταν η διεκπεραίωση της υπόθεσης δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικές διαδικασίες και μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και να εκπονήσει διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ΄ όσον έχει εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών του. Η εκπόνηση και επιτυχής ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας από τον φοιτητή.

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη των ΔΜΔΕ είναι 90.

   Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αναλυτική των Αποφάσεων (Quantitative Methods in Decision Analytics Υ 36
   • Διοικητικό Μάρκετινγκ (Marketing Management) Υ 3 6
   • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (Principles of Economic Theory and Policy) Υ 36
   • Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) Υ 3 6
   • Μάθημα Επιλογής Ε 3 6

   Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   • Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) Υ 3 6
   • Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) Υ 3 6
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) Υ 3 6
   • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) Υ 36
   • Μάθημα Επιλογής Ε 3 6

   Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   • Μεθοδολογία Έρευνας (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)
   • Διπλωματική Εργασία 30

   Μαθήματα Επιλογής *
   (Παρακολούθηση 2 μαθημάτων από τον κάτωθι πίνακα, 1 στο Α΄ εξάμηνο και 1 στο Β΄ εξάμηνο)

   1. Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (Leadership, Communication and Public Relations) Ε 3 6
   2. Φορολογική Laws) και Τραπεζική Νομοθεσία (Tax and Bank Law) Ε 3 6
   3. Θέματα Εμπορικού/Εργατικού Δικαίου (Special Topics in Commercial and Labor Law) Ε 3 6
   4. Διοίκηση Υπηρεσιών (Service Management) Ε 3 6
   5. Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support Systems) Ε 3 6
   6. Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) Ε 3 6
   7. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών (Organizational Behavior and the Management of Change) Ε 36
   8. Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση (International Trade and Finance) Ε 3 6
   9. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) Ε 3 6
   10. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επίδοσης της Επιχείρησης (Analysis of Financial Performance of an Enterprise) Ε 36
   11. Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ (Strategic Marketing Management) Ε 3 6
   12. Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Νομική και Χρηματοδοτική Διάσταση (Contemporary Financing Contracts: Legal and Financial Approach) Ε 36
   13. Ελληνική Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (Greek Labor Market and European Integration) Ε 3 6
   14. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης/Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Management Information Systems/Electronic Commerce) Ε 36
   15. Ανάλυση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου (Investment and Portfolio Analysis) Ε 3 6
   16. Στρατηγική Ανάλυση της Κυβέρνησης και Επιχειρήσεων (Government and Business Strategic Analysis) Ε 36
   17. Διοίκηση Εταιρικών Management) Κινδύνων (Business Risk Management) Ε 3 6
   18. Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (Project Management) Ε 3 6
   19. Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Industrial Relations in the EU and International Human Recourse Management) Ε 36
   20. Ανθρώπινες Σχέσεις και Επικοινωνία στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Communication and Human Relations in Human Resource Management) Ε 36
   21. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Special Issues in Human Resource Management) Ε 36
   22. Συστήματα Κινήτρων, Αμοιβών και Σταδιοδρομίας στις Επιχειρήσεις (Performance, Incentives, Compensation and Career Management) Ε 36
   23. Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (Special Issues in Labor Law and Collective Bargaining) Ε 36
   24. Συστήματα Βελτίωσης Ποιότητας και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Quality Systems and Human Resources Utilization) Ε 36
   25. Προβολή και Διαφήμιση (Promotion and Advertizing) Ε 3 6
   26. Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Research) Ε 3 6
   27. Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management) Ε 3 6
   28. Τραπεζικό Μάρκετινγκ (Bank Marketing) Ε 3 6
   29. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing) Ε 3 6
   30. Βελτίωση Ποιότητας και Μάρκετινγκ (Quality Improvement and Marketing) Ε 3 6
   31. Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές (Financial Institutions and Markets) Ε 3 6
   32. Διοίκηση Κεφαλαίου Management) Κινήσεως (Working Capital Management) Ε 3 6
   33. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) Ε 3 6
   34. Ανάλυση και Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Exchange Rate Analysis and Forecasting) Ε 3 6
   35. Χρηματοοικονομική Αστάθεια και Επενδυτική Συμπεριφορά (Financial Instability and Investors Behavior) Ε 36

   *Από τον πίνακα των μαθημάτων επιλογής η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει ποια μαθήματα θα προσφερθούν προς επιλογή από τους φοιτητές για το Α΄ εξάμηνο και ποια για το Β΄ εξάμηνο. Υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής των μαθημάτων επιλογής μεταξύ των εξαμήνων μετά από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email