Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,300€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του ΠΜΣ είναι να μεταδώσει στους φοιτητές αφενός τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και αφετέρου εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού, με απώτερο σκοπό να προετοιμάσει διοικητικά στελέχη, ικανά να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα φιλοξενίας και τουρισμού.

   Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού παρέχει στους φοιτητές

   • ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών,
   • πρακτικές συμβουλές και εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές στον χώρο του τουρισμό,
   • δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικούς οργανισμούς της χώρας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 139/16/19-04-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας περί επανίδρυσης του Προγράμματος, την υπ’ αριθμό 102591/Ζ1/21- 06-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων, το Φ.Ε.Κ τεύχος Β’ 2793/13-7-2018, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τεύχος Α’) για την «Οργάνωση και λειτουργία της
   Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού. Το ΠΜΣ λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

   Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης και διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της
   αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη ΕΠ του Τμήματος, διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν :

   1. Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού
   2. επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοικητικής, οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης,
   3. επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλης κατεύθυνσης (ή η κατοχή δεύτερου πτυχίου άλλης κατεύθυνσης),
   4. πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
   5. διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
   6. επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων,
   7. κατοχή πτυχίων στην αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής ή κατοχή πτυχίου σε άλλη ξένη γλώσσα,
   8. συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών και
   9. συστατικές επιστολές

   Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση, και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

   Για τον 8ο κύκλο λειτουργίας του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του ΠΜΣ, εγγράφονται αυτόματα στο ΠΜΣ, επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση : Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ.
   4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή ΜΟ επίδοσης.
   5.  Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους.
   6. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Β2) ή Ένα από τα παρακάτω Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας :
    (α) First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge.
    (β) Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge.
    (γ) International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5
    (δ) Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations
    Syndicate (UCLES)
    (ε) (ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan.
    (στ) London Tests of English Level 3 – Upper Intermediate Communication – του Edexcel ή
    (ζ) Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication – του Edexcel ή
    (η) Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)
    (θ)
    Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.
    (ι)
    City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή
    (κ) City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
    (λ) Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA. (μ) EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή
    (ν) Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή
    (ξ) Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).
    (ο) Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
    (π) Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό“Distinction” ή “Credit”).
    (ρ) OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).
    (σ)
    Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
    (τ) ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
    (υ) Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
    (φ)Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).
    (χ)Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).
    (ψ) NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
    (ω)AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
    (αα) Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.
    (αβ) Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments.
    (αγ) LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
    (αδ) GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2).
    (αε) Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Β2) είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο (Β2).
   7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά
    συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
   8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (εάν υπάρχουν), η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
   9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
   10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού (εάν υπάρχει).
   11. Σύντομο σημείωμα – επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ.

   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τέλους φοίτησης, ύψους 1.100 € ανά φοιτητή και εξάμηνο σπουδών πλήρους φοίτησης (ή συνολικά 3.300€ για το σύνολο του προγράμματος) και η χορήγηση απαλλαγής τελών φοίτησης σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

   Οι επιτυχόντες μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (http://business.teicm.gr), στη σελίδα του ΠΜΣ (http://mbatourism.teicm.gr) και στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. : 6948838320 (για το καλοκαίρι), 2321049229, 2321049135, e-mail : [email protected], [email protected]).

  • Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

   ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
   101Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων6
   102Μέθοδοι Έρευνας6
   103Αρχές Διοίκησης στον Τουρισμό6
   104Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υπηρεσιών6
   105Τουριστικό Μάρκετινγκ6
   ΣΥΝΟΛΟ30

    

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 5 ΑΠΟ ΤΑ 6-8 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

   ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
   201Εξυπηρέτηση Πελατών στον Τουρισμό6
   202Ειδικές Μορφές Τουρισμού6
   203Επιχειρηματικότητα και Στρατηγική6
   204Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην Τουριστική Βιομηχανία6
   205Πολιτισμική και Διαπολιτισμική Διαχείριση στον Τουρισμό6
   206Διαδίκτυο και Web 2.0 στον Τουρισμό: Εργαλεία Διαδικτυακής Προβολής και Επικοινωνίας6
   207Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών6
   208Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Air transport – tourism development)6
   209Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας6
   210Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στον Τουρισμό6
   211Ανάπτυξη και Διαχείριση Εμπορικού Σήματος (Brand development)6
   212Ποσοτικές Μέθοδοι και Ανάλυση Δεδομένων στον Τουρισμό6
   ΣΥΝΟΛΟ30

    

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
   Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί η εκπόνηση ατομικής διπλωματικής εργασίας, σε θέματα συναφή με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου και γίνεται υπό την επίβλεψη τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και άλλα δύο μέλη από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ.

   Η συγγραφή της εργασίας αυτής αποτελεί μία σημαντικότατη πρόκληση για τους φοιτητές να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση και εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων, που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, με την καθοδήγηση και έλεγχο επιβλέποντα καθηγητή. Ο επιβλέπων καθηγητής οριοθετεί και ελέγχει την συγκεκριμένη μορφή και φύση της μεταπτυχιακής εργασίας, την οποία και πραγματοποιεί εξ ολοκλήρου ο φοιτητής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email