Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα οργάνωσης, ηγεσίας και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων.

   Συγκεκριμένα το ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στοχεύει να:
   – εξειδικεύσει στελέχη της εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων, προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας και διοίκησης,
   – εστιάσει στη συστηματική εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management) στο πεδίο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων,
   – καλλιεργήσει στους φοιτητές του ΠΜΣ τη γνώση και τη διάθεση ώστε να μετατρέπουν μια εκπαιδευτική μονάδα σε ένα οργανισμό που εξελίσσεται και βελτιώνεται λειτουργώντας αποτελεσματικά και αποδοτικά,
   – αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών του ΠΜΣ ώστε να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών, προκειμένου:

   • να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εισαγωγής και ανάπτυξης καινοτομιών σε εκπαιδευτικές μονάδες προκειμένου:
   • να στελεχώνουν τις θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών,
   • να αποκτούν στέρεες γνωστικές βάσεις για το επιστημονικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης,
   • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν, να εμπλουτίζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα της αποτελεσματικής μάθησης και της κοινωνικοποίησης σε όλους τους εκπαιδευομένους, αλλά και να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες δημιουργικής απασχόλησης για όλους τους εκπαιδευτικούς,
   • να είναι σε θέση να αξιολογούν και να καταρτίζουν εκπαιδευτικά αποτελέσματα και προγράμματα,
   • να είναι προετοιμασμένοι να επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης και έργων με βάση τις ανάγκες αλλά και τα δυνατά σημεία εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών,
   • να διαμορφώνουν οργανωμένα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης και να επιδιώκουν συνεχώς τη νέα γνώση,
   • να γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και τα δίκτυα επικοινωνίας εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικών και γονέων, και τέλος
   • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που να ευνοεί τις αποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και με τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2019-2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω:

   1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://eduma.teilar.gr/)
   2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   4. Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου
   5. Βιογραφικό σημείωμα
   6. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
   7. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
   8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
   9. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία καθώς και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οργάνωση και διοίκηση σχολείων. Ο προβλεπόμενος αριθμός των εισακτέων κατ’ σε σαράντα πέντε (45) άτομα κατ’ έτος.

   Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, την προϋπηρεσία στο αντικείμενο, την αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ)

   Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

   Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 16η Μαΐου 2019 έως την 14η Ιουνίου 2019  στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
   Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
   Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα
   τηλ: 2410684708-709
   e-mail: [email protected]

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ’ Εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα. Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 90 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφορά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική
   εργασία μπορεί να εκπονηθεί στο πλαίσιο οποιουδήποτε αντικειμένου διδάχθηκε κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων, ή να είναι διεπιστημονική, διατρέχοντας δύο ή και περισσότερα πεδία. Η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και αξιολόγησης της Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».

   Αναλυτικά η δομή του προγράμματος των μαθημάτων έχει ως εξής:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

   ΔΕΜ101 Βασικές Αρχές Διοίκησης της Εκπαίδευσης Υποχρεωτικό 7,5
   ΔΕΜ102 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Ηγεσία στην Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 7,5
   ΔΕΜ103 Ποσοτικές Μέθοδοι και Μέθοδοι Έρευνας στην Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 7,5
   ΔΕΜ104 Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί Υποχρεωτικό 7,5

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
   ΔΕΜ201 Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 7,5
   ΔΕΜ202 Διαχείριση Γνώσης και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 7,5
   ΔΕΜ203 Έργο (project) στην Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 7,5
   ΔΕΜ204 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Υποχρεωτικό 7,5

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
   ΔΕΜ301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email