Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην επιστήμη της Διοίκησης με τομέα εφαρμογής τις Εκπαιδευτικές Μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με σκοπό να καλύψει την έλλειψη της εξειδικευμένης και σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των στελεχών που κατέχουν ή θα καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων και της εκπαίδευσης γενικότερα.

   Αναλυτικότερα το Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων εστιάζεται:

   • Στην Διοικητική Επιστήμη αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων και της εκπαίδευσης γενικότερα.
   • Στην καινοτόμο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σύγχρονο περιβάλλον της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
   • Στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθοδολογιών για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
   • Στην αξιοποίηση των σύγχρονων μεθοδολογιών ανάπτυξης και διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στους Οργανισμούς Μάθησης και στη Διαχείριση της Γνώσης
   • Στον εμπλουτισμό θεωρητικών γνώσεων και στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την στελέχωση θέσεων ευθύνης του ανώτερου και ανώτατου επιπέδου διοίκησης της Εκπαίδευσης.

   Στόχος του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων είναι η μεταφορά, καλλιέργεια και ανάπτυξη εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης, δεξιοτήτων και καλών πρακτικών στους αποφοίτους του αλλά και η εξοικείωσή τους με την επιστημονική έρευνα στα προαναφερθέντα αντικείμενα ώστε να επιτύχουν:

   • την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και
   • τη συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής, χρήσιμης για τη λήψη αποφάσεων, την προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης και λειτουργιών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εκπαίδευσης καθώς και την εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” ” το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science).

   Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο (Αρ. 1769, ΦΕΚ 1409/8-7-2015) και λειτουργεί βάσει του Ν. 4485/2017. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

   α) αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην διεύθυνση  [email protected] προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου και

   β) το φάκελο δικαιολογητικών  στοιχείων που μπορούν να τον καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: i) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην παραπάνω διεύθυνση σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα) που αποτελεί και τον περισσότερο προτιμητέο τρόπο, ii) αποστολή μέσου ταχυδρομείου  στην Διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω μετά την 10η Ιουνίου 2020 και iii)  με την ιδιόχειρη παράδοσή τους στην παρακάτω διεύθυνση σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν με νεότερη ανάρτηση στην  ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://eduma.uniwa.gr).

   Λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, οι ημερομηνίες υποβολής  των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο είναι από την  Δευτέρα 4/5/2020 έως και την Παρασκευή  31/7/2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου των  δικαιολογητικών είναι η 28η Αυγούστου 2020.

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

   • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
   • αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   • Βεβαίωση Καλής Γνώσης Ξένης Γλώσσας
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
   • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
   • Δύο συστατικές επιστολές (μη υποχρεωτικές).
   • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
   • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

   Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ είναι:

   • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και  αντίστοιχου επιπέδου  με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIΕC, TOEFL,  κ.ά.).
   • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
   • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.
   • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (πχ Αγγλικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.)

   Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών

   Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης.

   Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της  Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.

   Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

   Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

   Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

   Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, β. επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτική εμπειρία, δ. δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια. Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο επιλογής και στη συνέντευξη πραγματοποιείται στην κλίμακα 0-10. Ειδικότερα, η βαθμολόγηση στα κριτήρια επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική εμπειρία γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

   Έτη  Επαγγελματικής ΕμπειρίαςΒαθμός
   0-21
   2-42
   4-63
   6-105
   10-157
   15-209
   20-…10
   Έτη  Εκπαιδευτικής  ΕμπειρίαςΒαθμός
   0-21
   2-42
   4-63
   6-105
   10-157
   15-209
   20-…10

   Για την βαθμολόγηση των υποψηφίων σε δημοσιεύσεις και επιστημονικές εργασίες θα χρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας

   Δημοσιεύσεις και Επιστημονικές ΕργασίεςΒαθμός
   Καμία0
   Πρακτικά Συνεδρίων ή Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους4 – 6 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών
   Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά6 – 7 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών
   Δημοσιεύσεις σε Διεθνή έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά8 – 9 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών
   Πρακτικά Συνεδρίων και Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά (Ελληνικά και Διεθνή) Επιστημονικά Περιοδικά9 – 10 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών

   Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων είναι :

   Α) Βαθμός Πτυχίου 25%, Β) Επαγγελματική Εμπειρία 10%, Γ) Εκπαιδευτική Εμπειρία: 10%, Δ) Επιστημονική Δραστηριοποίηση:15%, Ε) Συνέντευξη: 40%.

   Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα.

   Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

   Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Σε κάθε  περίπτωση για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο ομάδες διδασκαλίας.

   O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

   Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

   Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

   Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης  μπορούν να καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την 16.5 παράγραφο του κανονισμού και το Ν 4485/2017 εισηγείται προς την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών  που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις  για απαλλαγή τελών φοίτησης.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (http://eduma.uniwa.grή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]Επίσης, περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά) μετά την απόσυρση των περιοριστικών μέτρων.

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
   Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
   Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
   Π.Μ.Σ. ” ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ “
   Π. Ράλλη και Θηβών 250
   Γραφείο Δ312
   12244, Αιγάλεω
   Τηλ: 210-5381450,  210-5381146,  210-5381469, 210-5381122

  • Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομένως είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

   Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα και εξάμηνο σπουδών ως εξής.

   .

   Α’ Εξάμηνο

   α/αΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods)7
   2Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Management of Educational Organisations)8
   3Οικονομικά της Εκπαίδευση (Educational Economics)8
   4Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης (Management Information Systems for Education)7
   Σύνολο:30

   Β’ Εξάμηνο

   α/αΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε Οργανισμούς Μάθησης (Human Resources Development and Learning Organisations)7
   2Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης (Evaluation of Education)8
   3Οργανωσιακή Επικοινωνία και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (Organisational Communication and Leadership in Education)7
   4Καινοτομία   και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (Innovation and Technology in Education)8
   Σύνολο:30

   Γ΄Εξάμηνο

   α/αΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1

   2

    

   3

   4

   Διαχείριση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Intercultural Education Management) ( κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)Διοικητική Επιστήμη στη Λήψη Αποφάσεων (Management Science for Decision Making) (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

   Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας (Learning Technology Systems) (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

   5 

   5

    

   5

   20

   .
   Οι φοιτητές στο Γ’ εξάμηνο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δυο από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συγγράφουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Ο τρόπος επιλογής των διπλωματικών εργασιών καθώς και ο κανονισμός εκπόνησής τους περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο διανέμεται στους φοιτητές κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβλέπεται επίσης να παρακολουθούν στη διάρκεια του εκπαίδευσής τους διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email