Διοίκηση Εκπαίδευσης

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Διοίκησης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο των Επιστημών Αγωγής και Διοίκησης, με ανάπτυξη στελεχών εξειδικευμένων στους τομείς του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και της διοίκησης της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Διά Βίου μάθησης.

   Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοίκησης και Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της Διά Βίου μάθησης, παρέχοντάς τους μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τις τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

   Παράλληλα με την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές
   στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών μονάδων και β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και ειδικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές διοίκησης της εκπαίδευσης.

   Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:

   1. Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του μάνατζμεντ και το πως αυτές εφαρμόζονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
   2. Να μυηθούν στις έννοιες της εκπαιδευτικής έρευνας και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και να προωθούν την ερευνητική κουλτούρα στην εκπαίδευση.
   3. Να ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής μάθησης, αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
   4. Να επιδεικνύουν πρότυπα και ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

   Δείτε αναλυτικά την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)»(ΦΕΚ 1319/τ.Β/13-4-2020) το οποίο απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)«Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management». 

   Αντικείμενο/ σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων του χώρου των Επιστημών Αγωγής και Διοίκησης και ειδικότερα η ανάπτυξη στελεχών στους τομείς του σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Ειδικότερα σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοίκησης και Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της δια βίου μάθησης παρέχοντάς τους μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

   Παράλληλα προς την παροχή εξειδικευμένης γνώσης το Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην προαγωγή της γνώσης και της ανάπτυξης της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών μονάδων και β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης αλλά και ειδικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής. 

   Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές διοίκησης της εκπαίδευσης. 

   Υποψήφιοι του Π.Μ.Σ.: 

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απευθύνεται σε: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα (εφεξής «συναφούς αντικειμένου»). Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι /διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση κριτήρια που έχει προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή και έχει καθορίσει με απόφασή της η Συνέλευση Τμήματος. 

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διδακτικών μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 

   Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα υλοποιείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η φοίτηση ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020,και η δομή- διδασκαλία των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζόμενων φοιτητών. Ειδικότερα η εξέταση περιλαμβάνει στα περισσότερα μαθήματα ομαδικές και ατομικές εργασίες ενώ το εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Π.Μ.Σ. 

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Δ.Μ.Σ. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.400 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά. 

   Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων για Δ.Μ.Σ. 

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. 

   Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020. 

   Για την επιλογή των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε. συνεκτιμώνται: 

   Ι. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά τεκμηριώνονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης και κατά κύριο λόγο αφορούν τα εξής: 

   1. Τις σπουδές των υποψηφίων. Συνεκτιμάται ο γενικός βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται
   1. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων. Τέτοια προσόντα είναι: η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντού και υποδιευθυντή σχολείου), το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, άλλο συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση, η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών, η οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο και η συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ΑΕΙ.

   ΙΙ.Η εν γένει παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη. Η προφορική συνέντευξη εστιάζεται σε θέματα επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχετικά με το Π.Μ.Σ., και αποβλέπει: 

   1. στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της προσωπικότητάς του/της,
   2. στη διακρίβωση ειδικών προσόντων ή δραστηριοτήτων του/της υποψηφίου/ας που συνάδουν με τους στόχους και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. και
   3. στη διευκρίνιση ζητημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική πρόθεση του/της υποψηφίου/ας να ενταχθεί στο Π.Μ.Σ (απαιτήσεις του προγράμματος, λειτουργικά ζητήματα, στόχοι, ανάγκες, ενδιαφέροντα, κ.ά.).

   Απαιτούμενα Έντυπα και Δικαιολογητικά. 

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν, σε έντυπη μορφήοι υποψήφιοι/ες, είναι: 

   1. Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (Για την Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας πατήστε ΕΔΩθα είναι ενεργή από 8/6/2020).
    Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο το αποδεικτικό emailτης Υποβολής Υποψηφιότητας (αποστέλλεται στο emailτου υποψηφίου αυτοματοποιημένα μετά την επιτυχή υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης)και υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο). 
   5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
   6. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας.

   Συνεκτιμώνται (προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) τα: 

   1. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 
   2. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 
   3. Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν) 
   4. Άλλοι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν) 
   5. Συστατικές επιστολές (έως δύο) (εάν υπάρχουν) 
   6. Επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει) Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας
   7. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου (εάν υπάρχουν) Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
   8. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της ανωτέρω σχετικής Αίτησης – Βιογραφικό Σημείωμα (βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ). Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.
   9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.

   Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, περί κατάργησης υποχρέωσης επικυρωμένων αντιγράφων, με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση σε φάκελο φέροντας σχετική αρίθμηση. 

   Η υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου 2020. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. 

   Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο Περιόδους: 

   – 1η Περίοδος: Θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί έως την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020. 

   – 2η Περίοδος: Θα αξιολογηθούν οι αιτήσειςυποψηφιότητας έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Δευτέρα14 Σεπτεμβρίου 2020. 

   Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 Περιόδων: 

   1η Περίοδος: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 12-7-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 10 ημερών, θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων εισακτέων. Ο αριθμός των εισακτέων της 1ης Περιόδου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των20 υποψηφίων δηλαδή το 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν στην 2η περίοδο. 

   2η Περίοδος: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 13-7-2020 μέχρι και 14-9-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για τους υποψηφίους (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιλαχόντες της 1ης Περιόδου) που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο δεύτερος κατάλογος των Εισακτέων. 

   Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής. 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για ένταξη στο Π.Μ.Σ. το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 12/7/2020 ή 14/9/2020Το αποδεικτικό email της Αίτησης Υποψηφιότητας θα πρέπει να εκτυπωθεί και να κατατεθεί εντύπως μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν (με σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: 

   Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
   Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαίδευσης
   Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα 

   Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό του υποχρεωτικά την ένδειξη: «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ. επικοινωνίας 2610.369225, 2610.369210, 2610.369201,e-mail: [email protected] καθώς και στην ιστοσελίδα : http://manedu.upatras.gr/.

  • Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα και το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην Ελληνική και Αγγλική εφόσον χρειαστεί.

   Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν με επιτυχία οκτώ (8) μαθήματα, που αντιστοιχούν σε συνολικά ενενήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ, ECTS). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες.

   Πιο συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν με επιτυχία:
   • οκτώ (8) μαθήματα κορμού (πρώτο και δεύτερο εξάμηνο)
   • Διπλωματική Εργασία (τρίτο εξάμηνο)

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο

   • Μάνατζμεντ/Διοίκηση εκπαίδευσης – 7,5 ECTS
   • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας – 7,5 ECTS
   • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγηση στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – 7,5 ECTS
   • Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική Πράξη και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης – 7,5 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οργανωσιακές αλλαγές – 7,5 ECTS
   • Εκπαιδευτικό Δίκαιο – Θεσμικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης – 7,5 ECTS
   • Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας – Στατιστική – 7,5 ECTS
   • Επιμόρφωση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων – 7,5 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία – 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διοίκηση Εκπαίδευσης

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email