Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.850€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος,  στόχος της Διοίκησης και όλων των διδασκόντων είναι  να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους, αφενός μεν, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στο σύστημα Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών, και αφετέρου δε, την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Εφοδιαστικής.

   Ευελπιστούμε  οι απόφοιτοί μας  με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν  είτε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους μέσα στην  επιχείρηση  ή οργανισμό που ήδη εργάζονται είτε να  απασχοληθούν  σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας εφόσον θα αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα  που το ΠΜΣ πραγματεύεται  οριζόντια αλλά και σε βάθος,  θέματα ,  που σχετίζονται με συστήματα, μεθοδολογίες και πρακτικές που αφορούν στην απόκτηση, αποθήκευση, διακίνηση, μεταφορά, διανομή και επιστροφή προϊόντων αλλά και την υποστήριξη παροχής υπηρεσιών.

   Έτσι, το ΠΜΣ ανταποκρίνεται απόλυτα στις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει το ΥΠΕΠΘ για τα ΠΜΣ, γιατί αφορά σε επιστημονικούς τομείς εθνικής προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας όπως είναι οι μεταφορές, η αποθήκευση, η διακίνηση προϊόντων και οι εφαρμογές των συστημάτων Logistics σε όλα τα επίπεδα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την επιτυχή επαγγελματική απασχόληση των πτυχιούχων του ΠΜΣ στα αντικείμενα στα οποία εξειδικεύονται.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό ΔΦ 15/4901 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3579/26-09-2019/Τεύχος Β’) και τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

   Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Σπουδαστές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πτυχιούχοι τμημάτων με σχετικά ασθενές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος, διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν: (α) επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές διοικητικής, οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, (β) επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλης κατεύθυνσης (ή η κατοχή δεύτερου πτυχίου άλλης κατεύθυνσης), (γ) διπλωματική εργασία σε θέματα διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας, (δ) διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με θέματα διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας, (ε) επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με θέματα διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας, και (στ) συστατικές επιστολές. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση, και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα.

   Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Για τον 2ο κύκλο λειτουργίας του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές όπου το 30% θα απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων όπως προβλέπει ο νόμος 4485/2017.

   Τα τέλη φοίτησης είναι 2850€.

   Σε περίπτωση ισοψηφίας στην αξιολόγηση των υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων, ώστε να επιλέγονται και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην κατάταξη υποψήφιο. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 1 Ιουνίου μέχρι 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κανελλοπούλου 2, 60100 Κατερίνη), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση: http://masterlogistics.teicm.gr.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. επίδοσης.
   5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους.
   6. Ένα από τα παρακάτω Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας : (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.ά., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει 2 αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (B2) είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο (B2).
   7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.
   8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας (εάν υπάρχουν).
   9. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας (εάν υπάρχει).
   10. Σύντομο σημείωμα – επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο Π.Μ.Σ.

   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που σημειώνονται παραπάνω) θα προσκομίζονται στη φάση της υποβολής της αίτησης σε πρωτότυπα ή απλά αντίγραφα τα οποία όμως θα προσκομιστούν επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση επιλογής και εγγραφής στο Π.Μ.Σ.. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 950 € για κάθε εξάμηνο σπουδών και η χορήγηση υποτροφιών σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

   Τα ονόματα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (http://logistics.teicm.gr) όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://masterlogistics.teicm.gr) ή στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. : 2351020940, e-mail: [email protected]). Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  • Προσφερόμενα Μαθήματα

   Α’εξάμηνο

   1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
   2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
   3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

   Β’εξάμηνο

   1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
   3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
   4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   5. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
   6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email