Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος αντιλαμβάνεται ότι ο σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει υψηλής στάθμης εκπαίδευση στην επιστήμη της Μηχανολογίας, να παράγει νέα πρωτοποριακή γνώση και τεχνογνωσία μέσω θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας και να μεταφέρει την παραγόμενη τεχνογνωσία προς όφελος της κοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

   Ο κύριος στόχος ή, καλύτερα, το όραμα του Τμήματος είναι να γίνει ένα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη και σύγχρονη εκπαίδευση που παρέχει, την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, παιδεία, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, σε συνδυασμό με τη γνώση και την τεχνογνωσία αιχμής που παράγει, την ευδιάκριτη επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του και, τέλος, την επιτυχημένη και παραδειγματική μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της.

   Πιστεύουμε ότι σε μεγάλο βαθμό οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται, παρά τη δραματική μείωση πόρων και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και χώρων, χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες του διδακτικού και του λοιπού προσωπικού. Ασφαλώς,  υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα πιστεύουμε ότι:
   Ο στόχος της παροχής άριστης και σύγχρονης εκπαίδευσης επιτυγχάνεται με τη διαρκή αξιολόγηση και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και επιστημονικές εξελίξεις, περιλαμβάνοντας δράσεις όπως:  ενίσχυση του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών, ένταξη μελετών περιπτώσεων στα μαθήματα, εκπαίδευση στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, υποστήριξη μαθημάτων μέσω ανάπτυξης λειτουργικών ιστοσελίδων με εκπαιδευτικό υλικό, πολλαπλά συγγράμματα, πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία και διδασκαλία, ανάπτυξη δομών ποιοτικού ελέγχου και αυτο-αξιολόγησης, ενθάρρυνση εκπόνησης διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών σε συνεργασία με τη Βιομηχανία και  πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη Βιομηχανία. Παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου είναι οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες διδασκαλίες, πειραματικές διατάξεις και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς σκοπούς) και σε προσωπικό τεχνικής υποστήριξης των εργαστηρίων.

   Ο στόχος της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, της παιδείας και του ακαδημαϊκού επαγγελματικού ήθους των αποφοίτων, επιτυγχάνεται με την προσήλωση του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού σε αξίες, όπως στις δημοκρατικές αρχές και αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας, στην αξιοκρατία και το ακαδημαϊκό ήθος, στην ακαδημαϊκή αριστεία και δημιουργικότητα, στην εργατικότητα του προσωπικού, στη συμμετοχή των φοιτητών στις ερευνητικές δραστηριότητες, στην προαγωγή της καλής δημόσιας εικόνας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην ενεργή συμμετοχή στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

   Ο στόχος για την επιτυχημένη και παραδειγματική μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας στην Κοινωνία επιτυγχάνεται κυρίως με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και των επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και την παροχή τεχνικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ., κατά την τελευταία δεκαετία, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σε περισσότερα από 100 ανταγωνιστικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερο από € 7 εκ. ευρώ.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   To  Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών  (ΤΜΜ)  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ  LOGISTICS» (ΔΕΑL) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020‐2021.

   Αντικείμενο  του  ΠΜΣ  ΔΕΑL  είναι  η  εκπαίδευση  στελεχών  επιχειρήσεων,  επιχειρηματιών  και  αποφοίτων  του  πρώτου  κύκλου  σπουδών  ΑΕΙ  στις  αρχές,  μεθόδους  και  πρακτικές  για  την  αποτελεσματική  διοίκηση  ανθρώπων,  πόρων  και  πληροφοριών  που  εμπλέκονται  στην  προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων. Σκοπός του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν  απαιτητικά  επιχειρησιακά,  διοικητικά  και  οικονομικά  προβλήματα  και  προκλήσεις  στον  σχεδιασμό,  προγραμματισμό,  λειτουργία  και  έλεγχο  όλων  των  δραστηριοτήτων  της  εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των logistics.

   Για  την  ολοκλήρωση  του  προγράμματος  και  την  απόκτηση  Διπλώματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΔΜΣ)  στη  Διοίκηση  Εφοδιαστικής Αλυσίδας  και  Logistics  απαιτείται:  α)  η  παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων του ΠΜΣ και η επιτυχής εξέταση σε αυτά, β) η εκπόνηση  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και γ) η παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων.

   Η  ελάχιστη  διάρκεια  σπουδών  για  το  ΠΜΣ  είναι  τρία  εξάμηνα  για  τους/τις  φοιτητές/τριες  πλήρους φοίτησης και 5 εξάμηνα για τους/τις φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία  των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΤΜΜ και υποστηρίζεται εν μέρει με σύγχρονα  μέσα,  όπως  διδασκαλία  εξ  αποστάσεως,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  ώστε  να  διευκολύνονται οι εργαζόμενοι καθώς και οι διαμένοντες εκτός Βόλου φοιτητές.

   Στο  ΠΜΣ  ΔΕΑL  γίνονται  δεκτοί  απόφοιτοι  Τμημάτων  Πολυτεχνικών  Σχολών,  Σχολών  Θετικών  Επιστημών,  Σχολών  Διοίκησης  Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών  Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς  και  απόφοιτοι  Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού  αντικειμένου. Υποψήφιοι που δεν είναι  απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών  Σχολών γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν  επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, κατά περίσταση, αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.

   H  επιλογή  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών/τριών  γίνεται  μετά  από  προσωπική  συνέντευξη,  με  συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   (1) Γενικός βαθμός πτυχίου,
   (2) Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL,
   (3) Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
   (4) Ερευνητική δραστηριότητα,
   (5) Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL,
   (6) Επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL,
   (7) Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας και
   (8) Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικώς  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  (Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας,  Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών‐Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ),
   2. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων,
   3. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής),
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
   5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.),
   6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας και
   7. Δύο συστατικές επιστολές.

   Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά σε ψηφιοποιημένη μορφή  και σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να προσκομιστούν τα πρωτότυπα.

   Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ενημερωθούν  λεπτομερώς  για  τις  σπουδές  από  την  ιστοσελίδα  του  ΠΜΣ: http://master‐supply‐chain‐management‐logistics.mie.uth.gr  και  από  τη  Γραμματεία  του  Τμήματος, τηλ.: 24210‐74007/74010, Fax: 24210‐74050, e‐mail: [email protected].

   H καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 7η/2/2021.

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΔΕΑL

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – LOGISTICS
   • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
   • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS
   • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
   • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ
   • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – LOGISTICS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email