Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός – Περιγραφή

   Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του ΜΠΣ ΔΕΑ είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να αποκτήσουν ηγετικές δεξιότητες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

   Μαθησιακά αποτελέσματα

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

   • κατανοήσουν σε βάθος βασικές αρχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics
   • ενδυναμώσουν τη στρατηγική τους σκέψη σε θέματα εφοδιασμού, παραγωγής και διανομής
   • είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να λύνουν σύνθετα προβλήματα με έναν συστημικό τρόπο σκέψης
   • κατανοούν σε βάθος τις σύγχρονες προκλήσεις που πηγάζουν από το σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών έως την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή
   • αποκτήσουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για ολοκληρωμένη λήψη αποφάσεων
   • εξοικειωθούν με σύνθετα εργαλεία λήψης αποφάσεων
   • αναπτύξουν στοιχεία ηγετικής συμπεριφοράς

    Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

   Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   Master of Science (M.Sc.)

   Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

   • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 – Management and administration
   • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

   Διάρκεια φοίτησης

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

   Γλώσσα Διδασκαλίας

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των γραπτών εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινόεξάμηνο: 125 *

   Γίνονται δεκτοί/ές :

   Απόφοιτοι/ες των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων, καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ είναι η Αγγλική.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, είναι απαραίτητη, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του, η γνώση μιας Ευρωπαϊκής/Διεθνούς γλώσσας.

   * 25 από τις ανωτέρω προσφερόμενες θέσεις καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία στο αντικείμενο των logistics ή/και εφοδιαστικής αλυσίδας.

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

   Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

   Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 16ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00.     

  • Διάθρωση / Θ.Ε.

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεματικές ενότητες (έξι υποχρεωτικές ενότητες και τρείς ενότητες επιλογής ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει ο φοιτητής/τρια) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) Θ.Ε. του προγράμματος. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση εννέα (9) θεματικών ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   1ο  Εξάμηνο
   ΔEA01  Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας(Υ¹, 10 ECTS)
   ΔEA02  Συστήματα Διανομής(Υ, 10 ECTS)
   ΔEA05  Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείριση Κινδύνου(Υ, 10 ECTS)
   2ο  Εξάμηνο 
   ΔEA04  Ανάλυση Συστημάτων(Υ, 10 ECTS)
   ΔEA06  Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας(Υ, 10 ECTS)
   ΔEA03  Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Εφοδιαστική Αλυσίδα(Υ, 10 ECTS)

    

   Κατεύθυνση Α’: «Μεταφορές και Συστήματα Διανομής»
   3ο  Εξάμηνο 
   ΔΕΑ11  Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα(Υ, 10 ECTS)
   ΔΕΑ12  Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων(Υ, 10 ECTS)
   ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων(Ε², 10 ECTS)
   ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας(Ε, 10 ECTS)
   ΔΕΑ43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού(Ε, 10 ECTS)

    

   Κατεύθυνση Β’«Συστήματα Ενέργειας»
   3ο  Εξάμηνο 
   ΔΕΑ21 Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου(Υ, 10 ECTS)
   ΔΕΑ22 Οικονομικά της Ενέργειας(Υ, 10 ECTS)
   ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων(Ε, 10 ECTS)
   ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας(Ε, 10 ECTS)
   ΔΕΑ43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού(Ε, 10 ECTS)

    

   Κατεύθυνση Γ’: «Συστήματα Προμηθειών»
   3ο  Εξάμηνο 
   ΔΕΑ31 Διαχείριση Προμηθειών(Υ, 10 ECTS)
   ΔΕΑ32 Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης(Υ, 10 ECTS)
   ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων(Ε, 10 ECTS)
   ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας(Ε, 10 ECTS)

    

   4ο  Εξάμηνο 
   ΔEA07  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία(Υ, 30 ECTS)

    

   Σημείωση:
   Υ¹ = Υποχρεωτική
   Ε² = Επιλογής

    

   Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

   Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS ανά εξάμηνο).

   Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τις δύο (2) Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

   Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

   Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τα δύο (2) έτη.

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εννέα (9) Θ.Ε. του προγράμματος, όπως επίσης και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email