Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ επικεντρώνεται στην Οργάνωση και Διοίκηση με πεδία εφαρμογής τον Αθλητισμό, την Αναψυχή και τον Αθλητικό Τουρισμό. Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις / κέντρα, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

   Περιλαμβάνει ακόμη συναφή αντικείμενα με τη Διοίκηση όπως είναι το Μάρκετινγκ, η Καταναλωτική Συμπεριφορά, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διοίκηση Λειτουργιών και οι εφαρμογή αυτών στα παραπάνω πεδία.

   Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή διδασκαλίας και η προώθηση της έρευνας υψηλού επιπέδου προκειμένου να αποφοιτήσουν στελέχη που θα έχουν τα εφόδια:

   • να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στον Ελληνικό αθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό
   • να διεξάγουν έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση του αθλητισμού και του αθλητικού τουρισμού.

   Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνδεθεί το ΠΜΣ Με το Εργαστήριο “Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής” που ιδρύθηκε το 2017 στο ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ.

   Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ είναι η σύνδεση με δημοτικού, κρατικούς και ιδιωτικούς αθλητικού φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να συνδεθεί το πανεπιστήμιο με την κοινωνία και την αγορά εργασίας προς όφελος των μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των διδασκόντων. Η σύνδεση αυτή θα δημιουργήσει επίσης συνθήκες διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας.

   Τέλος μέσω του ΠΜΣ στόχος είναι η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τμήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού που προσφέρουν παρόμοια προγράμματα.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού» αποτελεί πρόγραμμα ειδίκευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών αθλητισμού, αναψυχής και αθλητικού τουρισμού και πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να κάνουν διοικητική καριέρα στον χώρο του αθλητισμού, της αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού.

   Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ επικεντρώνεται στην Οργάνωση και Διοίκηση με πεδία εφαρμογής τον Αθλητισμό, την Αναψυχή και τον Αθλητικό Τουρισμό. Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται οι αθλητικές ομοσπονδίες, οργανισμοί και τα σωματεία, οι αθλητικές εγκαταστάσεις (δημοτικές/κρατικές/ιδιωτικές), οι εταιρίες αναψυχής, αθλητικού τουρισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, και τα κέντρα άσκησης / γυμναστήρια. Περιλαμβάνει ακόμη συναφή αντικείμενα με τη Διοίκηση όπως είναι το Μάρκετινγκ, η Καταναλωτική Συμπεριφορά, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διοίκηση Λειτουργιών και οι εφαρμογή αυτών στα παραπάνω πεδία.

   Καινοτομία του προγράμματος σπουδών αποτελούν: α) η εντατική δια ζώσης φοίτηση σε ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και β) η διδασκαλία από απόσταση με τη βοήθεια της διαδικτυακής τεχνολογίας με σύγχρονη ή ασύγχρονη συμμετοχή.

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται συνολικά στους 30. Από το σύνολο των τριάντα (30) εισακτέων , οι θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:
   1) Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις από πτυχιούχους των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
   2) Έξι (6) θέσεις από πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται στα τρία εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (όταν απαιτείται).

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.400 €. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται με εισοδηματικά κριτήρια έως και 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/-ριών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

   Καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf), σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια εισδοχής από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 στη:
   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α./ΑΠΘ,
   «Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού»
   Νέες Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.,
   Γυάλινο κτήριο Θέρμης,
   TK 57001, 1ος όροφος
   Πληροφορίες:
   Τηλέφωνο: 2310-992242, ώρες 9:00-12:00,
   http://sportmanagement.phed.auth.gr
   E-mail: [email protected]

   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο Π.Μ.Σ.
   Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης του/της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:

   1. Βασικό πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
   2. Η επάρκεια γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2 (καλή γνώση), από τα πιστοποιητικά επάρκειας που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ.

   Το βασικό πτυχίο και το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

   Ο/η κάθε υποψήφιος/-α που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από τα κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας.
   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνονται από τα ακόλουθα κριτήρια εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος/α να ανταποκρίνεται σε όλα. Οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών.

   Τα κριτήρια ορίζονται ως εξής:

   1. Βαθμός πτυχίου (μέγιστο 40 μόρια).
    Βαθμός πτυχίου Χ 4
   2. Διπλωματική – Πτυχιακή Εργασία (μέγιστο 5 μόρια)
    Η Διπλωματική Εργασία αξιολογείται με πέντε μόρια αν έχει εκπονηθεί από ένα μόνο συγγραφέα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της. Αν έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους συγγραφείς, τα μόρια που δίνονται στον/στην υποψήφιο/-α ισούνται με το πηλίκο του πέντε δια του αριθμού των συγγραφέων. Η Διπλωματική Εργασία πιστοποιείται με βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ή τη βιβλιοθήκη, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των συγγραφέων και ο βαθμός.
   3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (5 μόρια για 2 έτη εργασίας, 2 ½ μόρια για 1 έτος και 0.5 μόριο για ½ έτος)
    Η επαγγελματική προϋπηρεσία πρέπει να εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ και αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
    1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα: Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
    2. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: Αντίγραφο ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Βεβαίωση του εργοδότη όπου να φαίνεται επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εργασίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
    3. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
   4. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με συντακτική επιτροπή (μέγιστο 10 μόρια)
    Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων.
    Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνές έγκριτο περιοδικό (σε διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων ή έχουν δείκτη απήχησης «journal impact factor»), ή Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών, τότε ο υποψήφιος για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας.
    Ο πρώτος συγγραφέας σε μία εργασία λαμβάνει 5 μόρια, ο δεύτερος 3 μόρια και ο τρίτος 2 μόρια.
    Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ΔΕΝ υπολογίζονται για την αξιολόγηση του υποψηφίου.
    Περιοδικά τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).
    Ο/η υποψήφιος/α πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη δημοσίευση, β) φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή και γ) φωτοτυπία του εξωφύλλου. Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού και αντίγραφο της εργασίας.
   5. Προφορικές ή/και αναρτημένες (poster) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής (μέγιστο 6 μόρια)
    Αξιολογούνται μέχρι δύο ανακοινώσεις. Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση αξιολογείται για τον πρώτο συγγραφέα με 3 μόρια, για τον δεύτερο με 2 και για τον τρίτο με 1.
    Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και τη σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η ανακοίνωση.
   6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (μέγιστο 5 μόρια)
    Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών ΑΕΙ), η οποία να πιστοποιεί τη συμμετοχή του/της σε ερευνητικό πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας ενός ημερολογιακού εξαμήνου.
   7. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ (μέγιστο 10 μόρια)
    Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αξιολογούνται με 10 μόρια.
   8. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) ή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) (μέγιστο 25 μόρια)
    Όσοι/ες υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν 15 μόρια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με 25 μόρια.

   Δικαιολογητικά εισδοχής για την υποβολή αίτησης
   Η αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στο http://sportmanagement.phed.auth.gr. Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει μαζί.

   Συνοπτικά, τα δικαιολογητικά που μπορεί κάποιος να προσκομίσει είναι:

   1. α) Πτυχίο βασικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή/και Τ.Ε.Ι. (απαραίτητο)
    β) Πτυχίο ξένης γλώσσας (απαραίτητο).
   2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
   3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
   4. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων.
   5. Δικαιολογητικά προφορικών ή και αναρτημένων ανακοινώσεων.
   6. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα.
   7. Πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι. ή/και Τ.Ε.Ι.
   8. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος.
  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που πρέπει να συγκεντρωθούν για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 90.

   Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας μεταπτυχιακός φοιτητής έχει μία από τις παρακάτω επιλογές:

   1η Επιλογή:

   • 7 μαθήματα κατά την διάρκεια του Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά την διάρκεια του Γ’ εξαμήνου.

   Αναλυτικότερα:

   3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου σπουδών).
   3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Β’ εξαμήνου σπουδών).
   1 μάθημα επιλογής (κατά την διάρκεια του Γ εξαμήνου σπουδών).
   Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία (κατά την διάρκεια του Γ’ εξαμήνου σπουδών).

   2η Επιλογή:

   • 8 μαθήματα κατά την διάρκεια του Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου και εκπόνηση ανεξάρτητης επιβλεπόμενης μελέτης κατά την διάρκεια του Γ’ εξαμήνου.

   Αναλυτικότερα:

   3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου σπουδών)
   3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Β’ εξαμήνου σπουδών)
   3 μάθημα επιλογής (κατά την διάρκεια του Γ εξαμήνου σπουδών)

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email