Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Master in Human Resource Management)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Master in Human Resource Management – MHRM) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι

   • H εξειδίκευση πτυχιούχων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και στη δημιουργία στελεχών ικανών:
    (α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα,
    (β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.
   • Η συνεχής εκμάθηση και ανάπτυξη των φοιτητών του Προγράμματος. Βασιζόμενοι σε αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που, ενδεικτικά, θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
   • Ο εντοπισμός και η ανάπτυξη μεταπτυχιακών φοιτητών ικανών να διεξάγουν και να ολοκληρώσουν διδακτορική διατριβή στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
   •  συνεργασία με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ, ερευνητικών ιδρυμάτων, επίσημων επαγγελματικών ινστιτούτων, ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του δεύτερου (2ου) κύκλου υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» (Master in Human Resource ManagementMHRM)». Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτωντης ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

   Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 2οκύκλο του ΠΜΣ που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020 θα είναι κατ’ ανώτατο όριο40.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία ή μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
   4. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
   5. Δύο συστατικές επιστολές.Ενδεικτικό έντυπο συστατικής επιστολής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι (με εργασιακή εμπειρία έως 12 μήνες) προσκομίζουν αποδεικτικά εμπειρίας εφόσον υπάρχουν.
   7. Πρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, γνώση χειρισμού Η/Υ.
   8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή από επαγγελματικό/ερευνητικό οργανισμό που λειτουργεί με βάση την Αγγλική γλώσσα ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
   9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

   Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: Γραφείο 303, 3ος όροφος, Πτέρυγα ΗΘ΄, Πύργος ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891521 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

   Οι αιτήσεις γίνονται, επίσης, δεκτές ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]) και ταχυδρομικά (ημερομηνία αποστολής έως τις 20 Ιουλίου 2020).

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, ο φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε 8 μαθήματα. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στο 1ο και 2ο εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis) εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του.

   Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με επτά και μισό (7,5) διδακτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) διδακτικές μονάδες.

   Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Master in Human Resource Management)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email