Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration – Total Quality International)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 7,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM International) συμπληρώνει το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, 25 χρόνια λειτουργίας, όντας όχι μόνο ένα από τα δύο πρώτα ιδρυθέντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αλλά και ένα από τα πρώτα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακού κλάδου.

   Από την ίδρυσή του (1994), είναι μέλος του EFQM (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT) και διατηρεί συνδρομή στον ASQ (American Society for Quality), λαμβάνοντας μεταξύ των πρώτων παγκοσμίως την επικοινωνία για νέα πρότυπα και πλαίσια Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τα οποία άμεσα ενσωματώνονται στη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ.

   Αντίστοιχα κανάλια επικοινωνίας διατηρεί με τον οργανισμό ISO (International Standards Organization), οι δε περίπου 20 νέες εκδόσεις διεθνών προτύπων ετησίως (τόσο σε θέματα ποιότητας & διοίκησης επιχειρήσεων) επίσης ενσωματώνονται στην διδακτική ύλη του Μεταπτυχιακού, επικαιροποιώντας διαρκώς τις γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές μας και διατηρώντας σε κορυφαίο επίπεδο τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ΠΜΣ.

   Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Ακαδημαϊκό Έτος 1994-95, στα πλαίσια ενός πρωτοποριακού Δικτύου 11 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ως European Master in Total Quality (ένα από τα πρώτα στον Κόσμο) και, από τότε μέχρι σήμερα, μετεξελίχθηκε στο σημερινό πρόγραμμα, «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (MBA TQM International).

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ένα πλήρες ΜΒΑ, με ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

   Η Ολική Ποιότητα είναι μία σύγχρονη Φιλοσοφία του Διοικείν και μία Ολοκληρωμένη προσέγγιση Μάνατζμεντ.

   Η Ολική Ποιότητα έχει ως πρωταρχικό σκοπό και είναι άρρηκτα συνυφασμένη  με την Ικανοποίηση των Πελατών  και  την  ανταπόκριση στις Προσδοκίες τους, αλλά και όλων των άλλων Αποδεκτών η Συμμετεχόντων (stakeholders), τους οποίους αφορά η επίτευξη  μακροχρόνιων στόχων ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας Επιχειρήσεων, Οργανισμών ή Φορέων (Κερδοσκοπιών ή Μη ), όπως μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, πολίτες ή μέλη της κοινωνίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ανακοινώνει την προκήρυξη της νέας σειράς για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος: 

   • ΜΒΑ TQM International πλήρους (ή μερικής) φοίτησης, διάρκειας 3 (ή 5) εξαμήνων 

   Στα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στους κανονισμούς σπουδών των ΠΜΣ. 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 3/3/2020 μέχρι και 30/4/2020 12/05/2020 24/8/2020 μέχρι και 4/9/2020 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
   4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
   5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
   6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
   7. Βιογραφικό σημείωμα
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 
   10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες
   11. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας 

   * Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.
   ** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό 
   Πρόγραμμα.

   Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο). 

   Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη: Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34 

   Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν. 

   Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω των emails:
   για το ΠΜΣ.MBA TQM International: [email protected], αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές», και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΜΒΑ TQM International

   Tηλέφωνα επικοινωνίας, emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής και emails για διάθεση εντύπων: 

    ΜΒΑ ΤQM International: 210 4142103, 210 4142246 email: [email protected] 

  • Σπουδές πλήρους φοίτησης

   1ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά

   • Επιχειρηματική Στατιστική
   • Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
   • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
   • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών
   • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
   • Μάρκετινγκ
   • Ποιότητα του Περιβάλλοντος

   Επιλογής

   • Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων
   • Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας

   2ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά

   • Τεχνικές και Έλεγχος ΔΟΠ-Μεθοδολογία 6σ
   • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
   • Ποιότητα Υπηρεσιών
   • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
   • Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
   • Στρατηγική και Ποιότητα

    Επιλογής

   • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
   • Διοικητική Λογιστική και Κόστος Ποιότητας
   • Ποιότητα και Δίκαιο
   • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

   3ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά

   • Διπλωματική Εργασία

   Σπουδές Μερικής Φοίτησης

   1ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά

   • Επιχειρηματική Στατιστική
   • Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
   • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
   • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών

   2ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά

   • Τεχνικές και Έλεγχος ΔΟΠ – Μεθοδολογία 6σ
   • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
   • Ποιότητα Υπηρεσιών
   • Οργανωσιακή Συμπεριφορά

   3ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά

   • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
   • Μάρκετινγκ
   • Ποιότητα του Περιβάλλοντος

   Επιλογής

   • Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων
   • Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας

   4ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά

   • Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
   • Στρατηγική και Ποιότητα

    Επιλογής

   • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
   • Διοικητική Λογιστική και Κόστος Ποιότητας
   • Ποιότητα και Δίκαιο
   • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

   5ο Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά

   • Διπλωματική Εργασία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration – Total Quality International)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email