Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα (Public Discourse and Digital Media)

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.990
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα.
   Οι διπλωματούχοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τη διαχείριση της επικοινωνίας και του
   δημόσιου λόγου δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς τομείς όπως, π.χ., Δημοσιογραφία, Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.α. για τον στρατηγικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής τους. Το αντικείμενο χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα συνδέοντας γνωστικά αντικείμενα όπως η πολιτική επικοινωνία, η επιχειρησιακή επικοινωνία, η γλώσσα και η γραφή στα ΜΜΕ, η αφήγηση, η δημόσια εικόνα, η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, τα ψηφιακά μέσα και η επικοινωνία.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
   α) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις σύγχρονες διεπιστημονικές εξελίξεις στο ευρύτερο πεδίο της Επικοινωνίας, του Δημόσιου Λόγου και των Ψηφιακών Μέσων και η προσφορά υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με κάθε μορφή δημόσιας επικοινωνίας είτε αυτή εκφράζεται μέσω του προφορικού-γραπτού λόγου είτε μέσω του διαδικτυακού-ψηφιακού λόγου.
   β) Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα ευρύτερα πεδία της Επικοινωνίας, του Δημόσιου Λόγου με έμφαση στην καινοτομία και τα Ψηφιακά Μέσα.
   γ) Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα Επικοινωνίας, Δημόσιου Λόγου με έμφαση στην καινοτομία και τα Ψηφιακά Μέσα, καθώς και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
   δ) Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
   ε) Η κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον δημόσιο, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό τομέα.

    

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media), που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4108/τ.Β΄/12-11-2019) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Το ΔΜΣ παρέχεται από το Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το συνεργαζόμενο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής
   Μακεδονίας.

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι κυρίως τμημάτων Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Φιλολογικών επιστημών καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής, Υγείας, Δημοσιογραφίας, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ή κατευθύνσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά
   1. Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 21 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2019 στον σύνδεσμο: http://diaviou.nured.uowm.gr/pddm/form.php
   Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας.
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας)
   4. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας -υποχρεωτικό δικαιολογητικό- επιπέδου Β2 ή ανώτερο, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ
   5. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

   Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:
   i. Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος
   ii. Τίτλος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
   iii. Τίτλος άλλου πτυχίου ΑΕΙ
   iv. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων
   v. Επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας)

   Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.
   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών είναι η αναγραφή και του τίτλου (όχι μόνο του βαθμού) στην αναλυτική βαθμολογία. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της
   Γραμματείας (αναγραφή θέματος, βαθμού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο κατά προτίμηση σε cd.

   Κριτήρια /Αξιολόγηση

   Στην επιλογή για την τελική αξιολόγηση των εισακτέων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

   Βαθμός πτυχίου

   Βαθμός συναφών με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ προπτυχιακών μαθημάτων

   Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ

   Περισσότερα του ενός πτυχία ΑΕΙ

   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

   Διδακτορικό Δίπλωμα

   Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων

   Επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας

   Πτυχίο Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ ή Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

   Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
   Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 5 καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 21 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

   Ο φάκελος αποστέλλεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
   Γραμματεία ΤΕΕΤ του ΠΔΜ
   ΔΠΜΣ «Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά Μέσα»
   2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης
   Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

   Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των εισαχθέντων καταστρέφονται.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες: http://www.nured.uowm.gr, https://cdm.uowm.gr ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ώρες συνεργασίας 10:00-12:00, τηλ.: 2385055240, αρμόδια κ. Σοφία Γρηγοριάδου).

   Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό [email protected]
   Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα http://www.nured.uowm.gr με τη χρήση του ειδικού κωδικού που σας δίδεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Η χρήση του κωδικού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών.

   Τα μαθήματα προγραμματίζεται να αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Δεκεμβρίου 2019.
   O Διευθυντής του ΔΠΜΣ
   Κωνσταντίνος Ντίνας
   Καθηγητής ΠΤΝ/ΠΔΜ

  • Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων (Α΄ και Β΄) καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
   Εξάμηνο Α’ (Semester A)

   Γλώσσα και Επικοινωνία  7,5ECTS
   Ιστορικός Γραμματισμός και ΜΜΕ  7,5ECTS
   Ψηφιακά Μέσα και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου 7,5ECTS
   Μάθημα επιλογής  7,5ECTS

   Εξάμηνο B’ (Semester B)

   Διαχείριση Ηλεκτρονικής Φήμης (Online Reputation Management) 7,5ECTS
   Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων  7,5ECTS
   Μάθημα επιλογής  7,5ECTS
   Μάθημα επιλογής  7,5ECTS

   Εξάμηνο Γ’ (Semester C)

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master Thesis) 30ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Πολιτική στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή
   Δημόσια Πρόσωπα και Εικόνα
   Σημειωτικές αναλύσεις στα πολυτροπικά ΜΜΕ
   Η γλωσσική ποικιλότητα στα ψηφιακά μέσα

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email