Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.950€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ στη «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» αποσκοπεί να εφαρμόσει τις γνώσεις για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στα σύγχρονα δρώμενα καθώς και να προσφέρει εκπαίδευση στη διερεύνηση των νέων δεδομένων στο πεδίο της δημοσιογραφίας. Δίνει επίσης έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του πεδίου των μέσων ενημέρωσης κι αποσκοπεί να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο καθώς και την αξιοποίηση των γνώσεων στο πεδίο της ολοκληρωμένης επικοινωνίας

   Στόχος του ΠΜΣ «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» είναι να εξετάσει τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο επικοινωνιακό πεδίο και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Το ΠΜΣ εστιάζει στο δημοσιογραφικό πεδίο και τις αλλαγές που συντελούνται, τις ρυθμίσεις, το περιεχόμενο και το ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Αποσκοπεί οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του να αποκτήσουν μια στρατηγική και συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της δημοσιογραφίας, έχοντας στόχο να τους εξοπλίσει με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι σε ένα εντελώς διαφορετικό – σε σχέση με το παρελθόν – και παράλληλα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/ φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ».

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 16-3-2018),(ΦΕΚ 3039/27-7-2018 ΤΒ΄).

   Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

   Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

   1) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής των Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.

   2) Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτή/ός υποψήφια/ος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

   Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών) της/του υποψηφίας/ου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ).

   Η Συνέλευση του Τμήματος με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι/ες δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6), εφόσον αυτοί/ες διαθέτουν (α) δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή (β) αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό έργο ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ ή (γ) διαθέτουν συνδυασμό περισσοτέρων από τα πρόσθετα αυτά προσόντα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης της/του υποψηφίας/ου.

   Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι καθίστανται  πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  κατά την περίοδο Ιουνίου 2020. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020. Η εγγραφή τους, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

   ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Το ΠΜΣ στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά δεκαέξι (16) φοιτήτριες/φοιτητές, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό του ΠΜΣ.

   ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ  ΤΙΤΛΟΥ

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία & ΜΜΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως έχει εγκριθεί από τη Συνέλευσης του Τμήματος, για τις οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να λαμβάνουν γνώση και να τηρούν πιστά.

   Για περισσότερες πληροφορίες: http://journalism.new.media.uoa.gr/

   IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1 Αθήνα, ΤΚ 105 59 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457, από τη Δευτέρα  15/6/2020 έως και την Δευτέρα   31/08/2020 τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

   Στον ταχυδρομικό φάκελο θα εμπεριέχονται σε έντυπη μορφή

   • Αίτηση (επισυνάπτεται).
   • Μια έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους του ενδιαφέροντός της/του για το συγκεκριμένο ΠΜΣ.
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   • Βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται πρότυπο).
   • Αντίγραφο πτυχίου.
   • Αντίγραφο τυχόν άλλου τίτλου σπουδών.
   • Αντίγραφα πτυχίων των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον C1 (επικυρωμένα αντίγραφα ή μεταφρασμένα από Δικηγόρο).
   • Πρόσθετα επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών πέραν αυτού που καταθέτουν για την πιστοποίηση της επάρκειας Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Σπουδών
   • Δύο πρωτότυπες συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, κατά προτίμηση από πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ).
   • Πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου για αλλοδαπές/ούς.
   • Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για τυχόν συγγραφικό έργο ή επαγγελματική εμπειρία που επικαλείται η/ο υποψήφια/ος.
   • Αντίγραφο της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας που τυχόν έχει εκπονηθεί για την απόκτηση του υποβαλλομένου τίτλου σπουδών.
   • Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί από την/τον υποψήφια/ο, με σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την αποδοχή της εργασίας.
   • Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 όπως ισχύει.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξαιρούνται από την κατάθεση των συστατικών επιστολών.

   Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παραπάνω δικαιολογητικά επικυρωμένα όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα οποία δεν επιστρέφονται.

   V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

   Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, καθώς και τις προοπτικές ακαδημαϊκής τους εξέλιξης που προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.

   Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη από τη ΣΕ του ΠΜΣ, ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και για ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

   Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 70% στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και κατά 30% στην αξιολόγησή τους μέσω της προσωπικής συνέντευξης.

   VΙ. ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης τους στο ΠΜΣ. Το ποσό των τελών για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 30η Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία 10
   • Το θεσμικό πλαίσιο των Νέων Μέσων 10
   • Ποσοτικές Μέθοδοι ‘Ερευνας και Ανάλυσης 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Διαφήμιση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μάρκετινγκ 10
   • Δημοσιογραφία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 10
   • Πολυμεσική Δημοσιογραφία 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 30
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email