Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη».

   Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου.

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
   «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

   Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3679/τ.Β΄/29-8-2018) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://public.law.auth.gr

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο (Α΄ και Β΄). Τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

   Χρονική διάρκεια σπουδών

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Κατηγορίες πτυχιούχων

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

   Τέλη φοίτησης

   Για τους/τις εισακτέους/ες στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/τριες δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων/ουσών.

   Υποτροφίες

   Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον/ην πρώτο/η στη σειρά κατάταξης φοιτητή/τρια του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ.

   Τρόπος εξέτασης

   Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται σε δύο υποχρεωτικά μαθήματα, το Συνταγματικό Δίκαιο και το

   Διοικητικό Δίκαιο.

   Απαιτείται επίσης η επιτυχής γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν οι υποψήφιοι/ες έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

   Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων ορίζεται παρακάτω:
   Συνταγματικό Δίκαιο

   1. Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος. Νομική σημασία και λειτουργίες του Συντάγματος. Εγγυήσεις
   τήρησης του Συντάγματος

   2. Πηγές του Συνταγματικού Δικαίου

   3. Λειτουργία του πολιτεύματος.

   4. Θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές 5. Όργανα του κράτους

   6. Θεμελιώδη δικαιώματα (συνταγματική και διεθνής προστασία)

   7. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων.
   Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένων κειμένων του Συντάγματος και Κωδίκων.

   Διοικητικό Δίκαιο

   Γενικό Ουσιαστικό Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία.
   Δεν επιτρέπεται η χρήση Κώδικα.
   Εξεταστές/τριες:
   α. Για το Συνταγματικό Δίκαιο: Κ. Χρυσόγονος, Τ. Παπαδοπούλου (αναπληρωματικό μέλος Γ.
   Καραβοκύρης).
   β. Για το Διοικητικό Δίκαιο: Ε. Κουτούπα, Κ. Γώγος, (αναπληρωματικό μέλος Ι. Μαθιουδάκης).

   Ξένες Γλώσσες

   Όλοι οι υποψήφιοι/ες, σύμφωνα με τη δήλωσή τους, θα εξεταστούν στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

   Στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

   Εξεταστές/τριες:
   1. Αγγλικά: Μ. Αρχιμανδρίτου, Α.-Μ. Κώνστα
   2. Γαλλικά: Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Κ. Βλάχος
   3. Γερμανικά: Θ. Παπακυριάκου, Α. Δάφφα

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

   Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, απαρτίζεται από τους/τις εξεταστές/τριες των μαθημάτων. Οι δύο εξεταστές/τριες του κάθε μαθήματος βαθμολογούν ισότιμα. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους/τις υποψηφίους/ες και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και την παρούσα Προκήρυξη. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με καλυμμένα τα στοιχεία των υποψηφίων.

   Ο/Η υποψήφιος/α θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ, όταν το άθροισμα των βαθμών των δυο εξεταστών/τριων σε καθένα από τα δύο εξετασθέντα μαθήματα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12), και παράλληλα επιτυγχάνει στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε εξεταστή/τρια είναι μηδέν ως δέκα (0 – 10). Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό: «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποκάλυψη των ονομάτων ενώπιον της
   Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων/ουσών.

   Κριτήρια αξιολόγησης για την κατάταξη των επιτυχόντων/ουσών είναι:

   α) Η βαθμολογία σε κάθε εξετασθέν μάθημα, με βαθμολογική κλίμακα δώδεκα ως είκοσι (12 –
   20), με συντελεστή αξιολόγησης 0,35 και μέγιστη βαθμολογία για κάθε μάθημα τα επτά (7) μόρια (20 Χ
   0,35=7). Το μάθημα της ξένης γλώσσας δε λαμβάνει συντελεστή αξιολόγησης και αρκεί η επιτυχής
   εξέτασή του.

   β) Ο βαθμός πτυχίου, με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5 – 10), με συντελεστή
   αξιολόγησης 0,5 και μέγιστη βαθμολογία τα πέντε (5) μόρια (10 Χ 0,5=5).

   γ) Η πιστοποιημένη άριστη γνώση σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2) δύο
   ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), με βαθμολογία ένα (1) μόριο.

   Για την τελική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη ο ακέραιος αριθμός και τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία. Ο πίνακας επιτυχόντων/ουσών επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θεωρούνται όλοι οι ισοβαθμούντες/ούσες υποψήφιοι/ες ως επιτυχόντες/ούσες. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

   Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ έχει οριστεί μεταξύ 20-30 Αυγούστου 2019.

   Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

   α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 09:00-11:00.
   β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη:
   [Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της υποψήφιου/ας από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

   α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://public.law.auth.gr).
   β) Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου της Ελλάδας και, σε περίπτωση πτυχιούχων Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Γίνεται αποδεκτό επίσης το παράρτημα διπλώματος.
   δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   ε) Οι αλλοδαποί/ές καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

   Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α, αν επιθυμεί να απαλλαγεί από την εξέταση της ξένης γλώσσας, υποβάλλει πιστοποιητικό άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει πιστοποιημένη άριστη γνώση σε δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, υποβάλλει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

   α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.
   β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
   γ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: α. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

   Ημερομηνίες εξετάσεων

   Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2019.

   Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων

   Ξένες Γλώσσες:

   • Αγγλική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00
   • Γαλλική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00
   • Γερμανική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00

   Μαθήματα ΠΜΣ:

   • Συνταγματικό Δίκαιο 15-9-2019 (Κυριακή) 09:00-11:30
   • Διοικητικό Δίκαιο 15-9-2019 (Κυριακή) 12:00-15:00
  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α΄ Eξάμηνο:

  • Συνταγματικό Δίκαιο Ι Υ 52 10
  • Διοικητικό Δίκαιο Ι Υ 52 10
  • Φορολογικό-Δημοσιονομικό Δίκαιο Ι Υ 26 5
  • Πολιτική Επιστήμη Ε 26 5
  • Πολιτική Συνταγματική Ιστορία Ε 26 5
   Σύνολο 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ Υ 52 10
  • Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ Υ 52 10
  • Φορολογικό – Δημοσιονομικό Δίκαιο ΙΙ Υ 26
  • Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο Ε 26 5
  • Διοικητική Επιστήμη Ε 26 5
   Σύνολο 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
   Σύνολο 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email