Loading...

Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική (MSc in Public Law and Public Policy)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιδρύθηκε το 1995 υπό τον τίτλο «Κράτος και Δημόσια Πολιτική». Το 2014 αναμορφώθηκε και μετονομάσθηκε σε «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» (Βλ. ΥΑ206770/Ζ1-ΦΕΚ 3539/30.12.2014 τ. Β’), ενώ το 2018 επανιδρύθηκε υπό τον ίδιο τίτλο (Βλ. ΥΑ 831/2.7.2018 – ΦΕΚ 3325/Β’/10.08.2018), σύμφωνα με τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

   Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση στις συμπληρωματικές γνωστικές περιοχές του δημόσιου δικαίου και της δημόσιας πολιτικής. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάλυση και κατανόηση, μέσα από μια διεπιστημονική θεώρηση, των βασικών αλλαγών που συντελούνται στον ρόλο, τα νομικά θεμέλια και τους θεσμούς, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου κράτους.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» απευθύνεται σε ευρύ κύκλο επιστημόνων που είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων στις πολιτικές, νομικές, διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Στο πρόγραμμα μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συναντά, επιτρέπει την επιλογή φοιτητών με υψηλές προδιαγραφές από ευρεία δεξαμενή υποψηφίων.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημóσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκó Έτος 2019–2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτστιακών Σποσδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». H διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. H επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απóκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

   Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι óλων των Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών και Νομικών Επιστημών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστημών απó Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή απó αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπó την προϋπóθεση óτι θα καταστούν πτυχιούχοι στην αμέσως επóμενη εξεταστική περίοδο. 

   Οι ενδιαφερóμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής.
   2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναφερóμενο μέσο óρο σπουδών
   3. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία óλων των ετών.
   4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση των προπτυχιακών σπουδών, υπεύθυνη δήλωση óτι οφείλονται για τη λήψη πτυχίου έως 2 μαθήματα.
   5. Βιογραφικó σημείωμα
   6. Δύο κλειστές/εμπιστευτικές (πρωτóτυπες σε κλειστó φάκελλο υπογεγραμμένο απó τον αποστολέα) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία απó μέλος ΔΕΠ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριóτητας, εάν υπάρχουν.
   9. Πιστοποιητικó γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 ή επικυρωμένο αντίγραφó του. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. H άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπóθεση για την επιλογή στο Πρóγραμμα. H γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά– Ισπανικά) είναι επιθυμητή.
   10. Φωτοτυπία δύο óψεων της αστυνομικής ταυτóτητας. 

   Σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται απó υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη σε ΚΕΠ, περί γνησιóτητας και πιστóτητας του αντιγράφου. 

   Οι φοιτητές απó ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικó αντιστοιχίας και ισοτιμίας απó τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017. 

   Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Θεμιστοκλέους 6, 5ος óρ., γρ. 48) έως και 8 Ιουλίου 2019, Δευτέρα και Πέμπτη, 11:00-14:00. 

   Προϋπóθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολóγησης είναι είτε βαθμóς πτυχίου τουλάχιστον 7,00, είτε βαθμóς πτυχίου τουλάχιστον 6,50 και μέσος óρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7 σε τρία (3) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική). 

   H αξιολóγηση των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων και σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Ο ειδικóτερος προγραμματισμóς και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχóντων/διαγωνιζóμενων στη διαδικασία επιλογής. 

   H εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα ύψους 700 ευρώ. Με απóφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ είναι δυνατή η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη της εισφοράς, με ενδεχóμενη παράλληλη υποχρέωση απασχóλησης του φοιτητή σε δραστηριóτητες του ΠΜΣ. 

   H παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις φοίτησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στον κανονισμó μεταπτυχιακών σπουδών (βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/fileadmin/pspa.uoa.gr/uploads/Anakoinwseis/KANONISMOS_2018.pdf). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν óλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται απó τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιóτητα. 

   Οι ενδιαφερóμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  (http://dddp.pspa.uoa.gr) και στη Γραμματεία (Θεμιστοκλέους 6, 5ος óρ, Δευτέρα και Πέμπτη, 11:00–14:00, τηλ. 210- 3688967). 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΦΛΕΠΑΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» διαρκεί δεκαοκτώ (18) μήνες. Κατά το πρώτο εξάμηνο τίθενται οι βάσεις μέσω ενός κοινού κορμού μαθημάτων.  Κατά το δεύτερο εξάμηνο, προσφέρονται πιο εξειδικευμένα μαθήματα, σε επιλεγμένα πεδία Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιας Πολιτικής. Κατά το τρίτο εξάμηνο ολοκληρώνεται η φοίτηση στο Πρόγραμμα με την εκπόνηση και την επιτυχή προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

     Μαθήματα:

   Το Α΄ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα:

   • Ιστορική Διαμόρφωση και Σύγχρονη Εξέλιξη του Συνταγματικού Κράτους
   • Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
   • Σχεδιασμός και Ανάλυση της Δημόσιας Πολιτικής
   • Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

   Το Β’ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής, από τα οποία κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να επιλέξει τέσσερα (4) είναι τα εξής;

   • Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο)
   • Ρυθμιστικές Πολιτικές
   • Τοπική Αυτοδιοίκηση
   • Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος
   • Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Διοίκησης
   • Επίκαιρα Θέματα Δημοσίου Δικαίου
   • Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Πολιτικής

   Οι πιστωτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι 7,5 ECTS, δηλαδή σύνολο 30 ECTS ανά εξάμηνο.

   Οι δηλώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου.

   Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής  επιτρέπεται η αντικατάσταση ενός από τα μαθήματα επιλογής, με μάθημα άλλου ΠΜΣ του Τμήματος. Στο μάθημα αυτό αναγνωρίζονται  7,5 ECTS.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στην ελληνική ή/και, για ορισμένα από αυτά, στην αγγλική γλώσσα.  Η παρακολούθηση των μαθημάτων και σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Φοιτητές των οποίων οι απουσίες υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των διδαχθεισών ωρών κάθε μαθήματος δεν δικαιούνται να εξεταστούν και υποχρεούνται σε επανεγγραφή, ως υπεράριθμοι (επανακαταβάλλοντας την εισφορά φοίτησης), και σε εκ νέου παρακολούθηση του ακαδημαϊκού έτους (των δύο εξαμήνων). Φοιτητές οι οποίοι, λόγω απουσιών, έχουν επανεγγραφεί στο Α’ έτος σπουδών και εκ νέου υπερβαίνουν το ανώτατο  όριο απουσιών (20% ενός μαθήματος), διαγράφονται.

   Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών στο πεδίο κάθε μαθήματος ορίζεται από τους διδάσκοντες. Οι εξετάσεις στα μαθήματα διεξάγονται κατά τους μήνες Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Οι επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές δεν προσήλθαν ή απορρίφθηκαν διεξάγονται τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Επιτυχών στην εξέταση κάθε μαθήματος θεωρείται όποιος συγκεντρώνει το ήμισυ τουλάχιστον των διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν στο μάθημα (π.χ. σε μάθημα δέκα διδακτικών μονάδων όποιος συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 5/10)

   Εκτός από τα προσφερόμενα μαθήματα πραγματοποιούνται διαλέξεις- σεμινάρια από προσκεκλημένους ομιλητές σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

   Τα μέλη του Τομέα είναι στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί. Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Σύμβουλοι Σπουδών, ένας για κάθε φοιτητή, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να απαντήσουν ειδικότερα ερωτήματα και προβληματισμούς σε σχέση με τις μεταπτυχιακές σπουδές και να καθοδηγήσουν τους φοιτητές προκειμένου η φοίτησή τους να αποβεί όσο το δυνατόν πιο παραγωγική.

   Τέλος, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο «Εργαστήριο Πληροφορικής» σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ