Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας,το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ):

   Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΜΔΕ στη:

   (α) Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ

   (β) Υπηρεσίες Υγείας

   Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Πρωταρχικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της δημόσιας υγείας, ικανών να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες υγείας της χώρας, είτε ως γιατροί δημόσιας υγείας, είτε ως στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών του τομέα της υγείας.

   Παράλληλος σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

   Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι το ΠΜΣ ΔΥΠΦΥΥΥ στόχο έχει να ανταποκριθεί στην ανάγκη για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στελεχών δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Καλύπτει δε, μια σημαντική αλλά και ιδιαίτερη πτυχή της ιατρικής επιστήμης στον τομέα της Προαγωγής Υγείας και του Συστήματος Υγείας.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας (ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2139 τ. Β’ 11.06.2018, ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών: 2585 τ. Β’ 3.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). 

   Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΔΜΣ στις εξής κατευθύνσεις/ εξειδικεύσεις: 

   (α) Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
   (β) Υπηρεσίες Υγείας 

   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο θα προετοιμάσει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία και να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ και τις Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης. 

   Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. Τα μαθήματα διεξάγονται με φυσική παρουσία των φοιτητών και όχι εξ’ αποστάσεως. 

   Δεκτοί γίνονται: πτυχιούχοι α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας, β) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, γ) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, (δ) T.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων και (ε) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π. καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 8. του ν. 4485/2017. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. 

   Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν: 

   1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
   1. Για πτυχιούχους:
    2.1. Αντίγραφο Πτυχίου ή πτυχίων και
    2.2.
    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων 

   Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού 

   Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ

   Για τελειόφοιτους: Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει) 

   1. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες 
   2. Κατάλογο δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών, εφόσον υπάρχουν (σε αρχείο pdf) 
   3. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους 
   4. Φωτογραφία 

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB
   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB 

   Για τη Φωτογραφία
   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
   Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
   Διαστάσεις: 200px x 200px 

   1. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στην πλατφόρμα των αιτήσεων υπάρχει πεδίο με τίτλο “ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ” στο οποίο καλείται ο υποψήφιος να αναφέρει τους λόγους που επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

   Για τις Συστατικές Επιστολές Οι συστατικές επιστολές να σταλούν με e-mail σε αρχείο pdf ή word και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

   1. να έχει γίνει από τον συντάκτη της συστατικής επιστολής στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική Επιστολή για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «ΔΥΠΦΥΥΥ»
   2. να έχει γίνει μέχρι καί τις 21/6/2020.
   3. να έχει γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση e-mail του συντάκτη
   4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη 

   Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής
   Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν

   1) βαθμό πτυχίου,
   2) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος,
   3) επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών,
   4) τυχόν ερευνητική και σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου,
   5) αξιολόγηση συστατικών επιστολών,
   6) γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, και
   7) επίδοση στην προσωπική συνέντευξη. Στόχος των συνεντεύξεων είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, της ΠΦΥ και των Υπηρεσιών Υγείας. 

   Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην προκήρυξη καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων βάσει σειράς κατάταξης. 

   Σε περίπτωση που ΜΦ, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγγράφεται στο Πρόγραμμα, η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο στη σειρά διαθέσιμο επιλαχόντα. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, ο κατάλογος των επιλαχόντων έχει ισχύ μόνο για τις 3 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Προγράμματος. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου οποιαδήποτε αποχώρηση δεν αναπληρώνεται και η θέση μένει κενή. 

   Τέλη Φοίτησης

   Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 2000€ για το σύνολο των σπουδών. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται τμηματικά ως εξής: 

   1η δόση – προκαταβολή 200 € Εγγραφή: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020
   2η δόση
   200 € Νοέμβριος 2020
   3η δόση
   400 € Ιανουάριος 2021
   4η δόση
   400 € Μάρτιος 2021
   5η δόση
   400 € Μάιος 2021
   6η δόση
   400 € Ιούλιος 2021 

   Χρονοδιάγραμμα 

   Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 – Λήξη υποβολής αιτήσεων 

   Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020: Συνέντευξη Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020. 

   Η συνέντευξη θα διεξαχθεί μέσω SKYPE. Για την ώρα των συνεντεύξεων θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail, μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων. 

   Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020 

   Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: 

   Έντυπο εγγραφής
   Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά την περίοδο των εγγραφών
   Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους

   Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή. 

   – Πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για την αναγνώριση τίτλου σπουδών/αναγνώρισης ομοταγούς που έχει υποβληθεί στον ΔΟΑΤΑΠ (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα παραπάνω κατά τη διάρκεια των αιτήσεων). 

   Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2020 

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2810394868, 4621, [email protected])

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email