Δημόσια Υγεία (MSc in Public Health)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στην επιστήμη και στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση και προσανατολισμό στη διδακτική και ερευνητική αριστεία. Η Δημόσια Υγεία αποτελεί σημαντικό γνωστικό πεδίο, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον υγειονομικό, παραγωγικό, ασφαλιστικό και κοινωνικό προσανατολισμό της χώρας.

   Οι δημογραφικές, επιδημιολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις υπαγορεύουν τον επαναπροσδιορισμό των μέσων και των στρατηγικών επίτευξης σύγχρονων μέτρων και πολιτικών που θα προστατεύουν και θα προάγουν τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, καθώς η χώρα εξέρχεται από την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών και πλήττεται από την πανδημία COVID-19, οι επιπτώσεις των οποίων στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία θέτουν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές του υγειονομικού συ

   στήματος, τίθεται υπό έρευνα και επαναπροσδιορισμό το σύνολο των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής δημόσιας υγείας και της ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα. Ειδικότερα, ο καθορισμός προτεραιοτήτων στον υγειονομικό τομέα, η διαμόρφωση θέσεων για την υγειονομική μεταρρύθμιση και η χάραξη στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων απαιτούν πρωτίστως τεκμηρίωση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Η ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό και παρακολούθηση της προόδου του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας και η αναζήτηση μέτρων για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης, πρέπει να αποτελέσουν προϊόν ενός γόνιμου διαλόγου, υπό το πρίσμα της ισότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, με στόχο την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα.

   Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η στελέχωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας με επαγγελματίες, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που δημιουργεί η εξέλιξη του τομέα της δημόσιας υγείας και η αλλαγή του υγειονομικού και κοινωνικού προτύπου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στελέχη που θα αντιλαμβάνονται τη Δημόσια Υγεία ως καθολική παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας, ικανά όχι μόνον να επιτυγχάνουν τους αναμενόμενους στόχους σε σχέση με την υγεία του πληθυσμού, αλλά που θα επιδεικνύουν δέσμευση και πίστη στο αγαθό της δημόσιας υγείας, συμμόρφωση με συγκεκριμένες αξίες σε σχέση με το κοινωνικό όφελος και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Ακαδημαϊκό ´Ετος 2020 – 2021 αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 3988/Β ́/17-09-2020 & Κανονισμός Σπουδών (Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 15η/25-09-2020 Θέμα 2ο)). 

   Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. μέχρι τη Δευτέρα 05-10-2020 Κυριακή 11-10-2020. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα επιλέξουν μόνο μία από τις τρεις (3) Ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. 

   Τίτλος 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Υγεία» και αγγλικό τίτλο «MSc. in Public Health», με εκατόν είκοσι (120) εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τρεις (3) Ειδικεύσεις: 

   1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγεία
   2. Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
   3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία

   Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με τριάντα (30) εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 

   Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

   Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Η κατανομή των φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση θα είναι η εξής: 

   α) Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας: 20 άτομα,
   β) Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία: 10 άτομα και
   γ) Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία: 20 άτομα. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σχετικών με επιστήμες υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, νομικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών 

   αντικειμένων, οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ, ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. 

   Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, αποδεδειγμένα επί πτυχίω με σχετική βεβαίωση, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης/σπουδών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. 

   Η εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται, πριν την έναρξη του εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. 

   Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι αντίστοιχοι/ες επιλαχόντες/ούσες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό Αξιολογικό Πίνακα. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

   • Κ1 Βαθμός Πτυχίου 20 %
   • Κ2 Επαγγελματική εμπειρία 10 %
   • Κ3 Επιστημονική Δραστηριότητα 10 %
   • Κ4 Κοινωνικό έργο – Εθελοντική δράση 10 %
   • Κ5 Δοκίμιο μικρής έκτασης 25 %
   • Κ6 Προσωπική Συνέντευξη 25 %

   Σύνολο 100 %

   Υποβολή Αιτήσεων 

   Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία», μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην προκήρυξη και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. 1. Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ, που είναι αναρτημένη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://mdy.uniwa.gr. Θα πρέπει να δηλώνεται μόνο μία από τις τρεις ειδικεύσεις. 
   2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις). 
   3. Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα (π.χ, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συγγραφικό έργο), η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει), και το εθελοντικό έργο και η κοινωνική δράση του/της υποψηφίου/ας. 
   4. Τίτλοι σπουδών (πτυχίο/α βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώματος). Για τους/τις κατόχους τίτλου ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, αποδεδειγμένα επί πτυχίω με σχετική βεβαίωση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
   5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (αν υπάρχουν) μαθημάτων, στην οποία αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, με βαθμολογικό ποσοστό, όπου αποδίδεται. 
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες/επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενων από τον ακαδημαϊκό ή/και από τον επαγγελματικό χώρο του υποψηφίου (η μία τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο), σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται στους/ις υποψηφίους/ες σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους. 
   7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο), το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας στην κατανόηση κειμένου στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης. 
   8. Δοκίμιο με θέμα: «Αναφέρατε τα τρία σημαντικότερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, στηρίζοντας την άποψή σας με επιχειρήματα». Το δοκίμιο θα πρέπει να έχει έκταση μέχρι 1,000 λέξεις, να είναι πρωτότυπο και να αντανακλά τον τρόπο, με το οποίο αντιλαμβάνεστε τη Δημόσια Υγεία. Τα δοκίμια θα υφίστανται έλεγχο με ειδικό λογισμικό για την αποτροπή ενδεχόμενης λογοκλοπής. Στο δοκίμιο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας και η Ειδίκευση για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση.
    Το δοκίμιο θα έχει την ακόλουθη δομή:
    Τίτλος
    Περίληψη
    Κριτική θεώρηση του θέματος: Εκφράζετε τις σκέψεις – απόψεις σας σχετικά με το θέμα, με κριτικό τρόπο, αξιολογώντας τη σχετική βιβλιογραφία, και συνθέτοντας τα δεδομένα.
    Συμπέρασμα 
   9. Αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας τελευταίας πενταετίας (βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά έργα, ανάτυπα ανακοινώσεων σε συνέδρια, επιστημονικών δημοσιεύσεων, διακρίσεις, υποτροφίες, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κλπ) (αν υπάρχουν) 
   10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και ασφαλιστικών φορέων, αν υπάρχουν).
   11. Αποδεικτικά εθελοντικού έργου – κοινωνικής δράσης (αν υπάρχουν). 
   12. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του/της υποψηφίου/ας. 
   13. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής κάθε πρόσθετο στοιχείο, το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει τα μέλη της στην τελική κρίση τους. 

   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ευδιάκριτα σκαναρισμένα, το δοκίμιο και η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο email: [email protected], υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας, σε ένα αρχείο τύπου .pdf, το οποίο θα φέρει ως όνομα το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ιας με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» 2020–2022. Δεκτά θα γίνονται μόνο αρχεία τύπου .pdf.

   Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποστέλλονται και οι συστατικές επιστολές απευθείας από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» 2020 – 2022 και το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας. 

   Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ (τηλέφωνο Γραμματείας: 213-2010108). 

   Η Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής των υποψηφίων, δύναται να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/ες συμπληρωματικά στοιχεία και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί. 

   Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 

   Από 25/09/2020 έως 05/10/2020 (ώρα 22.00) 

   Συνέντευξη 

   Οι υποψήφιοι/ες που θα καταθέσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ενημερωθούν για τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με μήνυμα στο προσωπικό τους email. Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας. 

   Τέλη φοίτησης 

   Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 900€ ανά εξάμηνο και συνολικά στα 3,600€, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε 4-8 ισόποσες δόσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://mdy.uniwa.gr

   _______________________________________________ 

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» 

   Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

   Σχολή Δημόσιας Υγείας 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

   Πανεπιστημιούπολη Αθηνών 

   Λ. Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα 

   Ιστοσελίδα: http://mdy.uniwa.gr 

   Τηλ: 213 2010 108 

   email: [email protected] 

   * Τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερομένων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που συλλέγονται κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και διασφαλίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  • Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και δομείται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών ειδικεύσεων. Η ειδίκευση θα αναγράφεται στο Δ.Μ.Σ..

   Το σύνολο των εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατό είκοσι (120)

   Όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά, περιλαμβάνουν τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (εισηγήσεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης) και το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα μπορούν να οργανώνονται σε σπονδυλωτή μορφή (modular) και όχι ανά εβδομάδα, χωρίς να μειώνεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας. Σε κάθε ειδίκευση οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς δεκαπέντε (15) υποχρεωτικά μαθήματα, κατά το Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνο (σύνολο 90 ECTS).

   Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων της πλήρους φοίτησης του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

   1η ειδίκευση: Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας

   Α’ εξάμηνο

   • Πολιτικές Δημόσιας Υγείας – 6 ECTS
   • Επιδημιολογία – 6 ECTS
   • Βιοστατιστική – 6 ECTS
   • Μεθοδολογία Αγωγής και Προαγωγής Υγείας – 6 ECTS
   • Περιβάλλον και Υγεία – 6 ECTS

   Β΄ εξάμηνο

   • Ενιαία Υγεία – 6 ECTS
   • Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία – 6 ECTS
   • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας – 6 ECTS
   • Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας – 6 ECTS
   • Καινοτόμες Πολιτικές στα Τρόφιμα – 6 ECTS

   Γ΄ εξάμηνο

   • Πολιτικές Πρόληψης Εξαρτήσεων – 6 ECTS
   • Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Επιτήρησης – 6 ECTS
   • Διατροφή, Σωματική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής – 6 ECTS
   • Σύγχρονες Προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία – 6 ECTS
   • Πολιτικές Δημόσιας Υγείας και Μετανάστευση – 6 ECTS

   Δ´εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία- 30 ECTS

   2η ειδίκευση: Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία

   Α’ εξάμηνο

   • Πολιτικές Δημόσιας Υγείας – 6 ECTS
   • Επιδημιολογία – 6 ECTS
   • Βιοστατιστική – 6 ECTS
   • Μεθοδολογία Αγωγής και Προαγωγής Υγείας – 6 ECTS
   • Περιβάλλον και Υγεία – 6 ECTS

   Β΄ εξάμηνο

   • Ενιαία Υγεία – 6 ECTS
   • Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία – 6 ECTS
   • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας – 6 ECTS
   • Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας – 6 ECTS
   • Δομή και Οργάνωση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας – 6 ECTS

   Γ΄ εξάμηνο

   • Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Επιτήρησης – 6 ECTS
   • Μοριακή Επιδημιολογία Αερογενώς και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων – 6 ECTS
   • Επιτήρηση Τροφιμογενών και Υδατογενών Λοιμώξεων – 6 ECTS
   • Μοριακή Επιδημιολογία της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και Νοσοκομειακές Λοιμώξεις – 6 ECTS
   • Επιτήρηση Παρασιτικών και Τροπικών Νοσημάτων, Ζωοανθρωπονόσων και Νοσημάτων Μεταδιδόμενων με Διαβιβαστές – 6 ECTS

   Δ´εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία – 30 ECTS

   3η ειδίκευση: Προαγωγή Υγείας παιδιών και εφήβων – Σχολική Υγεία

   Α΄ εξάμηνο

   • Πολιτικές Δημόσιας Υγείας – 6 ECTS
   • Επιδημιολογία – 6 ECTS
   • Βιοστατιστική – 6 ECTS
   • Μεθοδολογία Αγωγής & Προαγωγής Υγείας – 6 ECTS
   • Περιβάλλον και Υγεία – 6 ECTS

   Β΄ εξάμηνο

   • Ενιαία Υγεία – 6 ECTS
   • Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία – 6 ECTS
   • Διατροφή και Σωματική Δραστηριότητα Παιδιών και Εφήβων – 6 ECTS
   • Δημόσια Υγεία στο Σχολικό Περιβάλλον – 6 ECTS
   • Υγιεινή και Ασφάλεια στο Σχολικό Περιβάλλον – 6 ECTS

   Γ΄ εξάμηνο

   • Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων – 6 ECTS
   • Συμπεριφορές Κινδύνου για την Υγεία – Πρώτες βοήθειες – 6 ECTS
   • Δεξιότητες Συμβουλευτικής – 6 ECTS
   • Βιωματικό Εργαστήριο Αγωγής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον – 6 ECTS
   • Ειδική Αγωγή στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία 6 ECTS

   Δ´εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία ΠΜΣΔΥ 30 ECTS

    

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email