Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management) έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία:
   α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική
   β) Δημόσια Διοίκηση.

   Παρέχει ειδικευμένες σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους τομείς της Δημόσιας Οικονομικής, Πολιτικής και Διοίκησης. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών για την καλύτερη λειτουργία οργανισμών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Παράλληλα, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας στους παραπάνω τομείς οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας των Τμημάτων τα οποία συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα.

   Πιο συγκεκριμένα αυτό το Διατμηματικό Πρόγραμμα στοχεύει:
   α) Στην εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών στους τομείς της εφαρμοσμένης Δημόσιας Οικονομικής, Πολιτικής και Διοίκησης και τον εφοδιασμό των αποφοίτων του με το εννοιολογικό πλαίσιο και τις αναλυτικές ικανότητες, όπως προσφέρονται σήμερα από την οικονομική επιστήμη και το «μάνατζμεντ», που απαιτούνται για μια παραγωγική σταδιοδρομία και εξέλιξη στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
   β) Στη διασύνδεση αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, στη χώρα μας.
   γ) Στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης, με εξειδίκευση: Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management)

   Το Πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί συνολικά δύο ακαδημαϊκά έτη. Προσφέρει δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:
   • Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
   • Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

   Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3771/3-9-2018 τ. Β’ και ΦΕΚ 3465/ 13.09.2019) και του Ν.4485/2017.

   Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (επισπεύδον τμήμα) και απευθύνεται:
   • Σε πτυχιούχους Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και ξένων Πανεπιστημίων που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
   • Σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον κάποιο ρόλο στο χώρο αυτό.

   Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:
   • 1ος κύκλος: από Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

   • 2ος κύκλος: από Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 μέχρι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

   • 3ος κύκλος: από Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 μέχρι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

   Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.
   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

   Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
   1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://e-graduate.applications.aueb.gr/ και κατατίθεται εκτυπωμένη στη Γραμματεία του Προγράμματος με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
   4. Αποδεικτικά πολύ καλής/καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Β2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου Αγγλικής γλώσσας.
   5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
   7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76
   του ν. 4485/2017.

   Τα δίδακτρα των φοιτητών, ανέρχονται στο ποσό των 5.200 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος (δύο ακαδημαϊκά έτη), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017.

   Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2020, διεξάγονται απογευματινές ώρες, 18:00-21:00 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική, με δυνατότητα απουσιών όπως ορίζεται από τον  κανονισμό σπουδών του προγράμματος.

   Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 1ος όροφος, γραφείο 106, τηλ. 210-8203861, e-mail: [email protected], Τρίτη & Πέμπτη 15:00-19:00, κυρία Μαρία Μπούρα.

   Η υποβολή της υποψηφιότητας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής

  • Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών το πρώτο έτος αποτελείται από οκτώ (8) κοινά για το σύνολο των φοιτητών υποχρεωτικά μαθήματα. Σκοπός των υποχρεωτικών μαθημάτων του πρώτου έτους είναι να καλύψουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες  γενικού υπόβαθρου που χρειάζονται τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης ώστε διοικήσουν αποτελεσματικά.

   Το δεύτερο έτος περιλαμβάνει :

   Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων από την κατεύθυνση προτίμησης, τα οποία θέτουν ένα πλαίσιο εξειδίκευσης στον τομέα είτε της Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής είτε της Δημόσιας Διοίκησης.

   Διπλωματική εργασία: Με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει ένα συγκεκριμένο θέμα του εργασιακού του χώρου ή κάποιου οργανισμού που έγκειται στον τομέα ενδιαφέροντός του. Η εργασία επιβλέπεται από ένα Μέλος/ ΔΕΠ των τριών συνεργαζόμενων τμημάτων του προγράμματος ή διδασκόντων στο πρόγραμμα και υποστηρίζεται ενώπιον διμελούς επιτροπής.

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

   Υποχρεωτικά μαθήματα– 5 πιστωτικών μονάδων

   Αρχές Οικονομικών για Δημοσιονομική Πολιτική –  Γ. Οικονομίδης
   Στο μάθημα αυτό έννοιες και εργαλεία της οικονομική επιστήμης θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση θεμάτων δημόσιας πολιτικής και δημοσίων προγραμμάτων με έμφαση σε συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Το σύστημα τιμών και η λειτουργία του, ζήτηση και ελαστικότητα, κόστος, παραγωγή και προσφορά. Αγορές και ισορροπία. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, δημόσια αγαθά, πόροι ανοικτής πρόσβασης, εξωτερικότητες αποτυχία αγοράς και παρέμβαση. Μονοπωλιακή δύναμη και ρύθμιση, μη-συμμετρική πληροφόρηση. Στόχοι και μέσα οικονομικής πολιτικής. Πολιτική συμπεριφορά και πολιτική πρακτική. Το άριστο μέγεθος του δημόσιου τομέα.

   Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής – Γ. Παγουλάτος, Σ. Μπλαβούκος
   Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η διαδικασία άσκησης δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης στον «πραγματικό κόσμο»: δηλαδή σε ένα πραγματικό περιβάλλον πολιτικών σκοπιμοτήτων, κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, οικονομικών και δομικών περιορισμών και διεθνών επιδράσεων. Το μάθημα εστιάζει στην αλληλεπίδραση πολιτικής (politics) και δημόσιας πολιτικής (public policy). Εξηγεί σε τι διαφέρει η Κυβέρνηση από την Διακυβέρνηση. Εξετάζει το ρόλο των θεσμών στη δημόσια πολιτική. Δείχνει, με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, ποια είναι η διαδικασία και τα στάδια της δημόσιας πολιτικής. Χρησιμοποιεί εννοιολογικά πρότυπα δημόσιας πολιτικής (ορθολογικό μοντέλο, προσαυξητικό, «κάδος απορριμμάτων») για να εξηγήσει γιατί οι κυβερνητικές πολιτικές πολύ συχνά δεν είναι ορθολογικές. Εξηγεί τη λειτουργία της δημόσιας πολιτικής σε ένα περιβάλλον βαθιάς ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλληλεξάρτησης και παγκοσμιοποίησης.

   Ποσοτικές Μέθοδοι για τον Δημόσιο Τομέα – Ι. Μπίλιας, Ι. Δενδραμής
   Στο σημερινό οικονομικό και διοικητικό περιβάλλον, ο αριθμός των οικονομικών μεγεθών και οι απαιτήσεις για ανάλυσή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι σύγχρονες τεχνολογίες διευκολύνουν τόσο την πρόσβαση σε περισσότερα στατιστικά δεδομένα όσο και την ανάλυση των δεδομένων. Έτσι, με το συνδυασμό βασικών στατιστικών μεθόδων και υπολογιστικών συστημάτων μπορεί σήμερα να δοθεί σημαντική στήριξη στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει όλες τις σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή πραγματικών περιπτώσεων ενώ η εφαρμογή όλων των μεθόδων γίνεται με τη βοήθεια των Η/Υ.

   Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων και Πολιτικών – Α. Ξεπαπαδέας
   Στο μάθημα εξετάζονται οι στόχοι, οι διαδικασίες και οι επιπτώσεις πολιτικών και προγραμμάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το βασικό υπόδειγμα και τα εργαλεία αποτίμησης. Κριτήρια αξιολόγησης αποφάσεων του δημόσιου τομέα και τρόποι εφαρμογής τους στην πράξη. Ανάλυση αναγκών, διαδικασιών, επιδιωκόμενων ή μη επιπτώσεων και προσδιορισμός και αποτίμηση ροών οφέλους και κόστους πολιτικών. Επί μέρους μέθοδοι αξιολόγησης και παρουσίαση τους με την βοήθεια μελετών περιπτώσεων. Ανάλυση Οφέλους-Κόστους και cost effectiveness, Ανάλυση Ρυθμιστικών Επιπτώσεων, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πολυκριτηριακή Ανάλυση: κατηγοριοποίηση και παρουσίαση πολυκριτηριακών μεθόδων λήψης αποφάσεων, Προγραμματισμός Πολλαπλών στόχων (Multiobjective Programming).

   Λήψη Αποφάσεων – Ε. Ζαχαριάδης
   Το μάθημα «Λήψη Αποφάσεων» εκπαιδεύει τα στελέχη του δημοσίου τομέα για την αντιμετώπιση προβλημάτων Διοίκησης Οργανισμών και Υπηρεσιών τα οποία χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, βοηθά τα στελέχη να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να σταθμίζονται οι εναλλακτικές δράσεις, ώστε να επιλέγεται η δράση εκείνη η οποία οδηγεί στο μέγιστο όφελος.

   Στα πλαίσια του μαθήματος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφοροι τρόποι ανάλυσης και αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών. Επιπρόσθετα, καλύπτονται οι βασικές έννοιες της θεωρίας των Πιθανοτήτων, με σκοπό την εφαρμογή τους για τη λήψη αποδοτικών και επικερδών αποφάσεων. Παρουσιάζονται οι έννοιες του ρίσκου και της ωφέλειας και πως αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ισορροπημένες αποφάσεις. Αντιμετωπίζονται επίσης πολλά πρακτικά παραδείγματα με σκοπό την κατανόηση όλων των παρουσιαζόμενων εννοιών.

   Μεταρρυθμίσεις  και Public Management – Γ. Παγουλάτος
   Η εμπειρία από την πράξη καταδεικνύει τις δυσκολίες στην επεξεργασία και εφαρμογή αλλαγών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην πραγματοποίηση πετυχημένων μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της οικονομίας και της κοινωνίας. Σκοπός του μαθήματος είναι πρώτον να δώσει στους συμμετέχοντες συστηματική  και οργανωμένη γνώση για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των μεγάλων αλλαγών, των εξισορροπήσεων μεταξύ παραγόντων, των συγκρούσεων συμφερόντων που υπεισέρχονται σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας αλλαγών και το ρόλο της πολιτικής και διακυβέρνησης. Δεύτερον, με βάση πετυχημένα παραδείγματα να αναδείξει τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση των προσπαθειών για αλλαγές και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις, και τις απαιτήσεις για επιτυχή καθοδήγηση.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της επίδρασης της κουλτούρας της δημόσιας υπηρεσίας, των δυνατοτήτων καθοδήγησης και των απαιτήσεων για αποτελεσματική ηγεσία αλλαγών. Το μάθημα θα στηριχθεί σε μελέτες περίπτωσης από προγράμματα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, σε διεθνή παραδείγματα, αλλά και στη μεταφορά πρακτικών και θεωρίας από τη διοικητική επιστήμη και το μάνατζμεντ.

   Στρατηγική Διοίκηση για Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς – Σ. Λιούκας
   Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν θέματα στρατηγικής διοίκησης στο χώρο των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, και να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής ανάλυσης και υλοποίησης στρατηγικών σχεδίων για βελτίωση των υπηρεσιών και δημιουργία δημόσιας αξίας. Στο μάθημα γίνεται αναφορά σε έννοιες και εναλλακτικές οπτικές στην προσέγγιση της στρατηγικής διοίκησης, με αναφορά στις πραγματικές διεργασίες και πρακτικές που εξελίσσονται στο περιβάλλον της δημόσιας υπηρεσίας. Εξετάζονται μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης, με εφαρμογές σε όλο το φάσμα από τη διάγνωση και αξιολόγηση της στρατηγικής θέσης της υπηρεσίας, στη διαμόρφωση εναλλακτικών, την επιλογή νέας στρατηγικής και την υλοποίησή της. Δίνεται έμφαση στην ευθυγράμμιση της οργάνωσης και στη στρατηγική ηγεσία.

   Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Γ. Δουκίδης, Γ. Λεκάκος
   Στο μάθημα θα αναλυθεί ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στην δημόσια διοίκηση μέσω της αυτοματοποίησης γραφειοκρατικών διαδικασιών, της ψηφιοποίησης του πληροφοριακού περιεχομένου, της προσφοράς νέων υπηρεσιών στους πολίτες, της αυτοματοποίησης των συναλλαγών με επιχειρήσεις και γενικά της δημιουργίας μια πιο “ανοικτής και συμμετοχικής” διακυβέρνησης. Επίσης θα αναλυθούν οι πολιτικές προώθησης των νέων τεχνολογιών σε εθνικό επίπεδο.


   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

   Επιλογής τεσσάρων (4) μαθημάτων από την κατεύθυνση προτίμησης

   Υποχρεωτικά κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής (5 πιστωτικών μονάδων)

   Δημόσια Οικονομική – Δ. Χριστόπουλος

   Τι είναι η Δημόσια Οικονομική  – Άριστη Κατανομή των Πόρων σε Μια Οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα,  Άριστη Κατανομή των Πόρων σε Μια Οικονομία με Δημόσιο Τομέα., Εξωτερικότες και Δημοσιονομική Πολιτική , Δημόσια Αγαθά, Αρχές  Φορολόγησης (τι είναι οι φόροι, φορολογική βάση, , κλπ)  Αρχές Κατανομής του Προϋπολογισμού, Φορολογία και Φοροδιαφυγή, Εναλλακτικοί τρόποι Χρηματοδότησης  του Κράτους, Φορολογία Προϊόντων- Φορολόγησης της  Εργασίας (Ανάλυση Μερικής και Γενικής Ισορροπίας),  Εισαγωγη στην Θεωρία της Δημοσιονομικής Επιλογή.

   Κυκλική Οικονομία – Α. Ξεπαπαδέας
   Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας. Αυτή η μετάβαση απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, που συνδυάζει κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις. Το μάθημα ακολουθεί μια συστημική προσέγγιση στην κυκλική οικονομία λαμβάνοντας υπόψη τις εμπλεκόμενες οικονομικές μονάδες, τις δομές κινήτρων, και τις επιπτώσεις τους στις κυκλικές εναλλακτικές λύσεις. Οι βέλτιστες λύσεις προσδιορίζονται με την οικονομοτεχνική αξιολόγηση κυκλικών ή ημικυκλικών προσεγγίσεων, αξιολόγηση κύκλου ζωής και αξιολόγηση περιβαλλοντικών ωφελειών από εναλλακτικές λύσεις.

   Το μάθημα περιλαμβάνει:

   α) Κατανόηση της έννοιας της κυκλικής και ημικυκλικής οικονομίας και των οικοβιομηχανικών πάρκων (ecoindustrial parks).

   β) Κατανόηση του τρόπου απόκλισης μιας κυκλικής οικονομίας από το τρέχον γραμμικό υπόδειγμα

   γ) Αξιόλογη κόστους και ωφέλειας στη μετάβαση από γραμμικές σε κυκλικές ή ημικυκλικές οικονομίες.

   Χρηματοοικονομική Ανάλυση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Χ. Τζόβας
   Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση της σύγχρονης διεθνούς τάσης αναμόρφωσης της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και  Λογιστικής στο Δημόσιο Τομέα στα πλαίσια της νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management).

   Παρουσιάζονται οι προτεινόμενες μέθοδοι καταγραφής και παρουσίασης των λογιστικών πληροφοριών, βάσει των διεθνών και των εκάστοτε εθνικών λογιστικών προτύπων, καθώς και των προϋπολογισμών. Δίνεται έμφαση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

   Ειδικότερα στο μάθημα αυτό εξετάζονται η σχέση της Νέας Δημόσιας Διοίκησης με τη Λογιστική και με τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο, οι εναλλακτικές λογιστικές βάσεις καταγραφής της λογιστικής πληροφορίας (ταμειακή-δεδουλευμένη), τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα, οι διεθνείς τάσεις και η διεθνής εμπειρία αναφορικά με την υιοθέτηση των σύγχρονων μεθόδων λογιστικής για το δημόσιο, καθώς και θέματα κοστολόγησης, ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης σε δημόσιους οργανισμούς. Περιγράφονται τα συστήματα της δεδουλευμένης λογιστικής για τα ΝΠΔΔ, Δημόσιες Μονάδες υγείας και τους ΟΤΑ.

    Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής – Π. Καμμάς
   Η κοινωνική πολιτική στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων και ασχολείται ιδιαίτερα με την ευημερία των περισσότερο ευάλωτων οικονομικών στρωμάτων. Το μάθημα αυτό διερευνά διάφορες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής: τον σκοπό και το νόημά της, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο λειτουργίας της στο παρελθόν και τις προκλήσεις της κοινωνικής πολιτικής για το μέλλον. Εξετάζουμε τους τρόπους άσκησης της κοινωνικής πολιτικής τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική άποψη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος συζητάμε θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης και διερευνούμε την ιδέα και το πεδίο λειτουργίας του κράτους πρόνοιας: γιατί είναι σημαντικό, τι σημαίνει, πώς ανακατανέμει το εισόδημα μεταξύ διαφορετικών ομάδων και πώς σχετίζεται με άλλους τομείς πολιτικής και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε λεπτομερή οικονομικά δεδομένα και αναλύουμε την εφαρμοζόμενη κοινωνική πολιτική (δηλαδή τις παροχές σε χρήμα και παροχές σε είδος) στις χώρες του ΟΟΣΑ και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Τέλος, εξετάζουμε τις  «αποτυχίες πολιτικής» και συζητούμε τα παραπάνω ζητήματα από την οπτική της πολιτικής οικονομίας προκειμένου να κατανοήσουμε πώς τα πολιτικά κίνητρα επηρεάζουν στην πράξη την εφαρμοζόμενη κοινωνική πολιτική.

    Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική – Ε. Διοικητόπουλος
   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν  τα εργαλεία της μακροοικονομικής  και διεθνούς μακροοικονομικής προκειμένου να αναλύσουν θέματα της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ και να αυξήσουν την κατανόησή τους σε αυτά τα ζητήματα (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης σε μακροοικονομικό επίπεδο). Δεδομένης της καίριας σημασίας αυτών των πολιτικών για το γνωστικό αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών η σε βάθος μελέτη της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν σε μια βαθύτερη γνώση των Ευρωπαϊκών Οικονομικών. Τα θέματα των διαλέξεων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

   Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωπαική ένωση;

   Η μεταπολεμική ιστορία και τους κύριους θεσμούς στην Ευρώπη.

   Η διεθνής αλληλεξάρτηση και συνεργασία

   Οι διεθνείς ενώσεις

   Η αρχιτεκτονική και σχεδιασμός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

   Η εμπορική πολιτική και την ενιαία αγορά

   Νομισματική πολιτική και νομισματική ένωση

   Δημοσιονομική πολιτική και φορολογικές ενώσεις

   Άλλες κοινές πολιτικές της ΕΕ

   Η κρίση του 2008

   Η εθνική και ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση.

   Εισαγωγή στη Θεωρία των Παιγνίων – Λ. Πεχλιβάνος
   Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στις έννοιες της θεωρίας παιγνίων και στο πως μπορούν αυτές να χρησιμεύσουν στην ανάλυση ενός στρατηγικού περιβάλλοντος, δηλαδή ενός περιβάλλοντος στο οποίο αποφάσεις διαφορετικών συμμετεχόντων αλληλοεπηρεάζονται. Παρότι το μάθημα έχει εν μέρει μεθοδολογικό χαρακτήρα, η παρουσίαση θα γίνει αποκλειστικά μέσω ανάλυσης παραδειγμάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε οικονομικές αλλά και μη οικονομικές εφαρμογές όπως κινητροδότηση συνεργασίας, διαπραγματεύσεις, επίλυση συγκρούσεων, ανάλυση συμπεριφοράς σε ολιγοπωλιακές αγορές κλπ.

    

   Υποχρεωτικά κατεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης (5 πιστωτικών μονάδων)

   Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσία – Ι. Κιντή
   Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών. Το μάθημα θα εστιασθεί σε θέματα όπως προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, προσανατολισμός και ενσωμάτωση νέων συναδέλφων, ανάθεση καθηκόντων και βελτίωση επικοινωνίας με άτομα και ομάδες , εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών και εκπαίδευση συνεργατών, στοχοθεσία, μέτρηση απόδοσης και αξιολόγηση  απόδοσης συνεργατών. Επίσης θα επεκταθεί  σε θέματα μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα, με αναφορά σε περιπτώσεις από την ελληνική και διεθνή εμπειρία.

   Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα – Ε. Κρητικός
   Το περιβάλλον του σύγχρονου μάνατζμεντ χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη πολυπλοκότητα και διαρκείς αλλαγές στο Επιχειρηματικό τοπίο και στην Τεχνολογία. Η Επιχειρησιακή Έρευνα εφοδιάζει το σημερινό μάνατζερ με μεθοδολογίες, μοντέλα και εργαλεία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να παίρνει γρήγορες αποφάσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα.

   Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειώσει τα στελέχη που συμμετέχουν από τις επιχειρήσεις αλλά και από τους δημόσιους και μη κερδοσκοπικού οργανισμούς με τις  βασικότερες μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας πάνω σε περίπλοκα προβλήματα του λειτουργικού και στρατηγικού επιπέδου που αντιμετωπίζουν. Επίσης να αναπτύξει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν πακέτα Η/Υ για ανάλυση των προβλημάτων αυτών και την υποβοήθηση τους στη λήψη αποφάσεων.

   Οι τέσσερις κύριες μεγάλες κατηγορίες των προτύπων που καλύπτονται στο μάθημα είναι:

   Μαθηματικός Προγραμματισμός, Ανάλυση Αποφάσεων, Πολυκριτήρια Ανάλυση και ανάπτυξη μοντέλων Προσομοίωσης. Επίσης, για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης θα συζητηθούν  ευρετικοί και μεταευρετικοί αλγόριθμοι.

   Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται μοντέλα της Επιχειρησιακής Έρευνας στους σημαντικότερους κλάδους και λειτουργίες των επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς επίσης θα παρουσιαστούν επιλεγμένα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των μοντέλων.

   Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα – Ε. Βουδούρη, Ι. Σπανός
   Το μάθημα εισάγει στην έννοια και πρακτική της επιχειρηματικότητας στο δημόσιο  και κοινωνικό τομέα. Εστιάζεται στη δημιουργία  νέων προτάσεων για δημιουργία δημόσιας και κοινωνικής αξίας, τη στρατηγική για υλοποίηση των πρωτοβουλιών και τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξής τους. Ξεκινά από τη δημιουργία της ιδέας κι συνεχίζει στην εκκίνηση του νέου εγχειρήματος, την εμπλοκή ατόμων και το χτίσιμο συνασπισμού υποστήριξης, τη διασφάλιση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ανάπτυξης. Εισάγει εργαλεία για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και παρακολούθηση της προόδου. Επιδιώκει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών για αυτόνομη ανάληψη πρωτοβουλιών και  αυτενέργεια.

    Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων – Κ. Ζωγράφος, Μ. Μαντάς
   Το μάθημα παρουσιάζει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε έργα / προγράμματα του δημόσιου τομέα. Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες: ανάλυση του κύκλου ζωής ενός έργου, εναλλακτικές δομές οργάνωσης έργων, μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης (ex-ante και ex-post) έργων και προγραμμάτων, τεχνικές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, κόστος έργου, ανάλυση της σχέσης κόστους-χρονικής διάρκειας, προγραμματισμός και εξομάλυνση πόρων, καθώς και τεχνικές ελέγχου έργων και προγραμμάτων. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης, καθώς και τη χρήση λογισμικού διοίκησης έργων.

    Σχέσεις με πολίτη/ επικοινωνία – Φ. Κοκκινάκη
   Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών και της βελτίωσης της απόδοσης και της εικόνας του δημόσιου τομέα. Το μάθημα εστιάζει στο πώς βασικές αρχές και τεχνικές της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ μπορούν να συμβάλλουν στην επιλογή των στόχων των οργανισμών, στην εναρμόνιση της δράσης τους με τις ανάγκες των πολιτών και στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα τους κατά τη διαχείριση του δημοσίου συμφέροντος, ενισχύοντας την ικανοποίηση των πολιτών.

    Ηθική και Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα – Σ. Λιούκας
   Η επιχειρηματική ηθική αναφέρεται στα σύγχρονα οργανωτικά πρότυπα, κανόνες και αξίες που διέπουν τις ενέργειες και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας ότι λειτουργούν με τρόπο επωφελή τόσο για τις ενδιαφερόμενες ομάδες όσο και για τις ίδιες, αποκτώντας δημόσια αποδοχή και εταιρική φήμη. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, καθώς και την εξοικείωσή τους σε χρήσιμες έννοιες και εργαλεία ανάλυσης και αποφάσεων. Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στον εντοπισμό, την κριτική σκέψη και στην επίλυση ηθικών ζητημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο επαγγελματικό περιβάλλον σε ατομικό, οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο.

   Το μάθημα πραγματεύεται, ακόμα, ζητήματα διαφθοράς, της κατάχρησης δηλαδή δημόσιας θέσης εμπιστοσύνης για ίδιον όφελος. Ένα φαινόμενο που όταν μεταδίδεται σε επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς, η ζημία στην κοινωνία μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένη. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση, πρώτον να κατανοήσουν τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επιφέρουν τη διαφθορά  και δεύτερον να ενημερωθούν για ορισμένα εργαλεία αποτελεσματικών συστημάτων συμμόρφωσης. Οι φοιτητές, με άλλα λόγια, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν περιπτώσεις διαφθοράς ή παράτυπης συμπεριφοράς στο επαγγελματικό τους περιβάλλον ώστε να είναι σε θέση να τις αποτρέπουν  ή να ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπό της.

   Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email