Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (M.Sc. in Public Economics and Policy)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική και ο βασικός σκοπός είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε
   θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Προγράμματος. Μετά το πέρας του ΠΜΣ ο πτυχιούχος θα είναι σε θέση να αξιολογεί θέματα που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

   Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική και ο βασικός σκοπός είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στον έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας και σε προσωπική συνέντευξη.

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ισοδυνάμου αυτής (ερευνητικό project, ή επιπλέον μαθήματα). Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ανέλθει μέχρι το μέγιστο πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων (3.000€) σε έξι ισόποσες δόσεις.

   Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250, Αιγάλεω). Δίνεται η δυνατότητα μέχρι 35% του χρόνου διδασκαλίας εκάστου μαθήματος να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. [email protected] με ένδειξη θέματος ΑΙΤΗΣΗ 2020-2021 κατά το παρακάτω χρονικό διάστημα: 15/5/2020 έως 30/6/2020

   Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

   1. Συμπληρωμένη αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (όπως το πρωτότυπο)
   2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. (όπως στο υπόδειγμα)

   Η παραλαβή της αίτησης θα επιβεβαιωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την Γραμματεία του Προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας είτε σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του ΠΜΣ [email protected] είτε σε έντυπη μορφή με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
   Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα Γραμματεία Π.Μ.Σ.
   στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»
   Κτήριο Δ’, γραφείο 212 (1ος όροφος) ή γραφείο 313 (2ος όροφος).
   Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 122 44

   Ο πλήρης φάκελος του υποψηφίου θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

   1. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ,
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   3. Δύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως το πρωτότυπο,)
   4. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας)
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Επιπλέον δικαιολογητικά:
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   7. Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
   8. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)
   9. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   10. Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ, (εάν υπάρχουν).

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. https://mpep.gr/ ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 5381323 (Τρίτη και Πέμπτη 10:00-15:00).

  • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική με δυνατότητα διδασκαλίας στην αγγλική. Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
   2.Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση
   3.Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
   4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διοικητικό Δίκαιο
   6. Αξιολόγηση Επενδύσεων
   7. Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής
   8. Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής

   *Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω)

   α. Φορολογική Πολιτική
   β. Ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση
   γ. Στρατηγικός Σχεδιασμός
   δ. Δημόσιος Προϋπολογισμός – Απολογισμός
   ε. Δημόσια Διακυβέρνηση
   στ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο
   ζ. Κοινωνική Πολιτική

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   9. Σεμινάριο Δ.Ε. και Στατιστικής Ανάλυσης
   10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική
   Εργασία ή Ερευνητικό Πρόγραμμα

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email