Δημόσια Διοίκηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ο ρόλος της γνώσης στη Δημόσια Διοίκηση είναι πολυδιάστατος και απαιτητικός καθώς επεκτείνεται πλέον πέρα από τα ζητήματα ρουτίνας σε θέματα πιο περίπλοκα, πολυσύνθετα, που ο πολίτης και η Πολιτεία αναμένουν άμεση διευθέτηση.

   Για να μπορέσουν οι υπάλληλοι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον πολυποίκιλο εργασιακό τους ρόλο με τα μέσα που διαθέτουν, γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη επιστημονικής κατάρτισης των στελεχών σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα.

   Με την πεποίθηση ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Δημόσια Διοίκηση  του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (παράρτημα Σερρών) αποτελεί τομή στο χώρο της εκπαίδευσης στελεχών δημόσιας διοίκησης και εκκλησιαστικών μονάδων και τη βεβαιότητα ότι αποτελεί ένα άρτιο εκπαιδευτικά και οργανωτικά ΠΜΣ που μπορεί να καταρτίσει στελέχη, ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών, σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ.

   Αντικείμενο του Προγράμματος

   Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοίκησης και Οργάνωσης μονάδων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

   Σκοποί του προγράμματος είναι:

   1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και ιδίως στο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης του Δημόσιου Τομέα.
   2. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λειτουργών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα και ικανών να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών και οργανισμών.
   3. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λειτουργών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης μονάδων του ευρύτερου δημόσιου τομέα προωθώντας και υποστηρίζοντας την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.

   Η φιλοσοφία του ΔΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3623/τΒ΄/01-10-2019 απόφαση 1 περί επανίδρυσης του Προγράμματος, την υπ’ αριθμό αριθμ. πρωτ. 127366/Ζ1/26.7.2018 απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τεύχος Α’) για την «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δημόσια Διοίκηση».

   Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη ΕΠ του Τμήματος, διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν τα παρακάτω : (α) Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνολογικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, σε Ανώτερες και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, (β) Κατοχή δεύτερου πτυχίου, (γ) Πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, (δ) Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, (ε) Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, (στ) Κατοχή πτυχίων σε ξένες γλώσσες, (ζ) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών, (η) Συστατικές επιστολές. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση, και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21, θα λειτουργήσουν δύο τμήματα: ένα τμήμα στις Σέρρες και ένα στην Κατερίνη και θα εισαχθούν στο ΠΜΣ ογδόντα (80) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του ΠΜΣ, εγγράφονται αυτόματα στο ΠΜΣ, επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα μέχρι 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά (διεύθυνση : Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ.
   4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή ΜΟ επίδοσης.
   5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας.
   6. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους.
   7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στη Δημόσια Διοίκηση η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
   9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
   10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα Δημόσιας διοίκησης (εάν υπάρχει).
   11. Σύντομο σημείωμα – επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ.

   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τέλους φοίτησης, ύψους 1.000 € ανά φοιτητή και εξάμηνο σπουδών πλήρους φοίτησης (ή συνολικά 3.000€ για το σύνολο του προγράμματος) και η χορήγηση απαλλαγής τελών φοίτησης σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

   Τα ονόματα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mpa.teicm.gr/), στην ιστοσελίδα του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου και στην γραμματεία του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ.: 2321049135, 2321049229 email: [email protected]). Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  • Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το ΔΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα. Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

   Κατά το Α’ εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το Β’ εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα και μπορεί να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Κατά το Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες-ECTS.

   Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως εξής:

    

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   κωδΤίτλος μαθήματοςΤύποςΏρεςΔΜ
   101Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο ΤομέαΥΠ6
   102Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ΟργανισμούςΥΠ6
   103Μάρκετινγκ ΥπηρεσιώνΥΠ6
   104Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Υπηρεσιών και ΟργανισμώνΥΠ6
   105Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη ΔιοίκησηΥΠ2Θ+1Ε6
   Σύνολο30

    

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   κωδΤίτλος μαθήματοςΤύποςΏρεςΔΜ
   Υποχρεωτικά
   201Έρευνα στη Δημόσια ΔιοίκησηΥΠ2Θ+1Ε6
   Επιλεγόμενα μαθήματα: Ο φοιτητής επιλέγει 4 από τα 5
   207Επικοινωνία – Διαχείριση ΚρίσεωνΕ6
   208Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΕ2Θ+1Ε6
   209Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services)Ε6
   210Διαχείριση Έργων και ΠρογραμμάτωνΕ2Θ+1Ε6
   211Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση με ενότητες:
   (α) Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, (β) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
   Ε6
   Σύνολο30

    

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   κωδΤίτλος μαθήματοςΤύποςΔΜ
   301Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΥΠ6
   Σύνολο30

    

   ΥΠ : Μαθήματα υποχρεωτικά
   Ε : Μαθήματα επιλογής
   ΔΜ : Διδακτικές Μονάδες

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email