Loading...

Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδίοικηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,450€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη. Η διεπιστημονική προσέγγιση που  εφαρμόζεται, συνδυάζοντας την εμβαθυμένη μελέτη διαφόρων γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την νέα σειρά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

   Το πρόγραμμα είναι 18 μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή́ Μεταπτυχιακού́ Διπλώματος (Μ.Δ.Ε.) στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA).

   Παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.
   Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων.

   Για τις ανάγκες της μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας απαιτείται η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται με υποβολή από τον υποψήφιο αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ή όπου απαιτηθεί, με ειδική εξέταση που διενεργεί η επιτροπή εξετάσεων.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις. Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ( άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 -ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.59 μμ.

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως εξής:

   1. Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων συνολικά, ήτοι τέσσερα ανά εξάμηνο, με όσα ειδικότερα θα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παρέχονται οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS για τα τρία εκ των υποχρεωτικών μαθημάτων και έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS για το τέταρτο εξ αυτών (Σύνολο παρεχομένων πιστωτικών μονάδων από τα μαθήματα: 60).

   2. Επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα.

   3. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   4. Το σύνολο των διδακτικών πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

   Κατά την έναρξη της λειτουργίας του το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα τα οποία θα διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Οργανωτικός ανασχεδιασμός δημοσίων φορέων (Public Policy and organizational redesign for public agencies)- 8 Μονάδες ECTS.
   2. Πολιτική και Διακυβέρνηση (Politics and Governace) – 8 Μονάδες ECTS.
   3. Οι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government’s Cooperation Policies) 8 Μονάδες ECTS.
   4. Τοπικές κοινωνίες και τοπική ανάπτυξη (Local communities and local development)- 6 Μονάδες ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά
   1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής (Strategic and operational planning as public policy tools) – 8 Μονάδες ECTS.
   2. Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Administrative Reforms: State and Local Government)- 8 Μονάδες ECTS.
   3. Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές (Local Government and Public Policies) – 8 Μονάδες ECTS.

   Επιλογής  (Ο φοιτητής επιλέγει ένα εκ των δύο μαθημάτων)

   1. Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα (Planning and Implementation of European Public Policies)- 6 Μονάδες ECTS.
   2. Διοικητικά αρχεία και διαχείριση διοικητικής πληροφορίας (Administrative records and management of administrative information)- 6 Μονάδες ECTS.

   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS.

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Seminar) (Υποστηρίζει την εκπόνηση της διπλωματικής – δεν παρέχει αυτοτελώς μονάδες ECTS).
   2. Εκπόνηση της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 μονάδες.

   ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS 30 ΜΟΝΑΔΕΣ

   • ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β ΚΑΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 90 ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ